Förordning (2012:742) om behandling av personuppgifter vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

SFS nr
2012:742
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2012-11-22

Förordningens innehåll

1 § I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om
sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen
(2012:741) om behandling av personuppgifter vid Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.

Dokumentation och kontroll av åtkomst

2 § Institutet ska se till att åtkomst till personuppgifter
dokumenteras. Institutet ska också göra systematiska och
återkommande kontroller av om någon obehörigen kommer åt
sådana uppgifter.

Gallring

3 § Institutet ska upprätta särskilda rutiner för gallring av
de uppgifter som har behandlats i verksamheten. Institutet ska
dels efter varje avslutat projekt, dels kontinuerligt pröva
vilka uppgifter som kan gallras och vilka uppgifter som måste
bevaras för att myndigheten ska kunna fullgöra sitt uppdrag.

4 § Riksarkivet får meddela föreskrifter om undantag från
bestämmelserna om gallring i 14 § lagen (2012:741) om
behandling av personuppgifter vid Institutet för
arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering för att
uppgifter ska kunna bevaras för forskningens behov. Intresset
av att uppgifter bevaras ska vägas mot behovet av skydd för
den enskildes personliga integritet.

Material som inte gallras ska överlämnas till en
arkivmyndighet.