Förordning (2012:749) med instruktion för handelssekreterare

SFS nr
2012:749
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-11-22

Uppgifter

1 § Handelssekreterarna har till uppgift att främja svensk
export och internationalisering samt utländska
företagsinvesteringar i Sverige när det gäller det land eller
de länder som förordnandet avser.

2 § Handelssekreterarna ska samverka med den svenska
utrikesrepresentationen samt med andra svenska aktörer som
bedriver export-, investerings- eller Sverigefrämjande i
verksamhetslandet eller verksamhetsländerna.

3 § Handelssekreterarna får ta ut avgifter för sina tjänster.
Intäkterna från dessa tjänster disponeras inom Sveriges
export- och investeringsråds verksamhet.

4 § Handelssekreterarna får inte driva handel eller idka annan
näring.

Verksamhetens ledning

5 § Handelssekreterarnas verksamhet planeras och leds av
Sveriges export- och investeringsråd enligt vad regeringen
föreskriver särskilt.

Organisation

6 § Om inte regeringen föreskriver något annat, är
handelssekreterarna underställda den svenska
beskickningschefen i verksamhetslandet när det gäller
förbindelser med detta lands myndigheter.
Anställningar

7 § Anställning som handelssekreterare beslutas av regeringen
på förslag av Sveriges export- och investeringsråd.

Revision

8 § Handelssekreterarnas verksamhet revideras i samma ordning
som gäller för revisionen av Sveriges export- och
investeringsråd.

Övrigt

9 § Handelssekreterarna ska inte tillämpa
myndighetsförordningen (2007:515).