Förordning (2012:772) om behöriga myndigheter för resenärers rättigheter

SFS nr
2012:772
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L3
Utfärdad
2012-11-29
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:1461
Upphävd
2015-01-01

1 § Konsumentverket är behörig myndighet och utövar tillsyn
över att transportörer, järnvägsföretag, biljettutfärdare,
researrangörer, stationsförvaltare, resebyråer,
terminaloperatörer och hamnmyndigheter fullgör sina respektive
skyldigheter enligt

1. artiklarna 4–6, 8, 9, 11, 13–20, 22.1, 22.3–24 och 27–29 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1371/2007 av
den 23 oktober 2007 om rättigheter och skyldigheter för
tågresenärer,

2. artiklarna 4–13, 15.4–20 och 22–24 i Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1177/2010 av den 24 november 2010 om
passagerares rättigheter vid resor till sjöss och på inre
vattenvägar och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004,

3. artiklarna 4–11, 13–15, 17.3, 19–21 och 23–27 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 181/2011 av
den 16 februari 2011 om passagerares rättigheter vid
busstransport och om ändring av förordning (EG) nr 2006/2004
och

4. artikel 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 392/2009 av den 23 april 2009 om transportörens
skadeståndsansvar i samband med olyckor vid
passagerarbefordran till sjöss.

Konsumentverket får meddela närmare föreskrifter om de
skyldigheter som avses i första stycket.

2 § Transportstyrelsen är behörig myndighet och utövar tillsyn
över att järnvägsföretag, biljettutfärdare,
stationsförvaltare, infrastrukturförvaltare, transportörer och
terminaloperatörer fullgör sina respektive skyldigheter enligt

1. artiklarna 10.1, 10.2, 10.4, 12.1, 21 och 26 i förordning
(EG) nr
1371/2007,

2. artikel 14 i förordning (EU) nr 1177/2010 och

3. artikel 16.1 i förordning (EU) nr 181/2011.

Transportstyrelsen får meddela närmare föreskrifter om de
skyldigheter som avses i första stycket.