Förordning (2012:810) med instruktion för Universitetskanslersämbetet

SFS nr
2012:810
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-11-29

Uppgifter

1 § Universitetskanslersämbetet ansvarar för uppgifter i fråga
om kvalitetssäkring, granskning av effektivitet, uppföljning,
tillsyn och chefsutveckling. De uppgifter som
Universitetskanslersämbetet ansvarar för rör

1. universitet och högskolor som omfattas av högskolelagen
(1992:1424),

2. enskilda anordnare av utbildning som kan leda fram till en
examen som får utfärdas enligt lagen (1993:792) om tillstånd
att utfärda vissa examina, och

3. enskilda anordnare av utbildning på högskolenivå som får
statsbidrag.

Myndigheten har också uppgifter som rör andra utbildningar på
eftergymnasial nivå enligt vad regeringen beslutar särskilt.

Kvalitetssäkring

2 § Myndigheten ska ansvara för kvalitetssäkring av
högskoleutbildning genom

1. utvärdering av utbildning på grundnivå, avancerad nivå och
forskarnivå, och

2. prövning av frågor om examenstillstånd enligt 1 kap. 11,
12, 14 och 15 §§ högskolelagen (1992:1434) samt 7 § lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Granskning av effektivitet och uppföljning

3 § Myndigheten ska ansvara för

1. granskning av hur effektivt verksamheten bedrivs vid
universitet och högskolor,

2. uppföljning, omvärldsbevakning och analys av frågor inom
myndighetens ansvarsområde, och

3. officiell statistik enligt förordningen (2001:100) om den
officiella statistiken.

Tillsyn

4 § Myndigheten ska utöva tillsyn över verksamheten inom sitt
ansvarsområde.

Chefsutveckling

5 § Myndigheten ska främja chefsutvecklingen inom högskolan.

Arbetets bedrivande

6 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i
sin verksamhet.

Ledning

7 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av
högst nio ledamöter. I insynsrådet ska studenter vara
representerade.

Organisation

9 § Myndigheten ska upplåta lokaler och sköta administrativa,
föredragande och handläggande uppgifter åt Överklagandenämnden
för högskolan och Högskolans avskiljandenämnd.

Anställningar och uppdrag

10 § Universitetskanslern är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101)