Förordning (2012:811) med instruktion för Universitets- och högskolerådet

SFS nr
2012:811
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:965

Uppgifter

1 § Universitets- och högskolerådet ansvarar för uppgifter i
fråga om service, samordning, främjande och utvecklande
verksamhet samt internationellt samarbete och mobilitet inom
utbildningsområdet.

Uppdragsverksamhet

2 § Myndigheten har till uppgift att på uppdrag av universitet
och högskolor som omfattas av högskolelagen (1992:1424) eller
av enskilda utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda
examina enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa
examina

1. biträda vid antagning av studenter och ansvara för ett
samordnat antagningsförfarande, och

2. ge service och råd i fråga om studieadministrativ
verksamhet.

3 § Myndigheten får utöver 2 § utföra uppdrag inom ramen för
sina uppgifter, om kostnaderna för sådana uppdrag kan täckas
av befintliga resurser eller ersättning från uppdragsgivaren.

Bedömning av utländska utbildningar

4 § Myndigheten ska ansvara för bedömning av utländska
utbildningar på gymnasial och eftergymnasial nivå

1. enligt vad regeringen särskilt beslutar, och

2. för tillämpningen i Sverige av EU:s direktiv och
konventioner om erkännande av utländska utbildningar.

5 § Myndigheten ska vara behörig myndighet för arkitektyrket
enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG av
den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikationer,
senast ändrat genom kommissionens förordning (EU) nr 623/2012,
och vara kontaktpunkt enligt artikel 57 i samma direktiv.

Internationellt samarbete och mobilitet

6 § Myndigheten är det svenska programkontoret för de EU-
program och andra internationella program inom
utbildningsområdet som regeringen beslutar i ett enskilt fall.

7 § Myndigheten ska administrera de program som avses i 6 §
och besluta om deltagande och bidrag i fråga om dessa program.

8 § Myndigheten ska

1. administrera internationell utbytestjänstgöring för
anställda i staten, och

2. anordna utbildning inför deltagande i uttagningsprov för
arbete inom EU:s institutioner.

9 § Myndigheten ska vara ett nationellt centrum för Europass
enligt Europaparlamentets och rådets beslut nr 2241/2004/EG av
den 15 december 2004 om en enhetlig gemenskapsram för
tydlighet i kvalifikationer och meriter (Europass).

Information

10 § Myndigheten ska informera om

1. högskoleutbildning i syfte att enskilda individer ska kunna
göra välavvägda val i fråga om sådan utbildning,

2. de program som myndigheten ansvarar för och andra EU-
program inom utbildningsområdet än de som avses i 6 §,

3. utländska eftergymnasiala utbildningar, och

4. internationell utbytestjänstgöring för anställda i staten
och nordisk utbytestjänstgöring enligt förordningen (1980:848)
om utbytestjänstgöring i andra nordiska länder.

Uppföljning och analys

11 § Myndigheten ska ansvara för uppföljning och analys av
frågor inom myndighetens verksamhetsområde.

Främjande uppgifter

12 § Myndigheten ska

1. stimulera intresset för högskoleutbildning, och

2. främja breddad rekrytering till högskolan.

13 § Myndigheten ska inom högskolan motverka diskriminering
och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter
oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck,
etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning,
funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
Förordning (2014:965).

Arbetets bedrivande

14 § Myndigheten ska integrera ett jämställdhetsperspektiv i
sin verksamhet.

Ledning

15 § Myndigheten leds av en styrelse.

16 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter. I styrelsen
ska studenter vara representerade.

Anställningar och uppdrag

17 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

18 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

19 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

20 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket avgiftsförordningen
(1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket
samma paragraf.

Överklagande

21 § Myndighetens beslut i ärenden om deltagande i program och
fördelning av bidrag får inte överklagas.