Förordning (2012:824) om stöd till inventering av mark för byggande av studentbostäder

SFS nr
2012:824
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-12-06

Syfte och tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller statligt stöd som, i mån av
tillgång på medel, får ges till vissa kommuner för att de ska
genomföra en inventering av om det finns mark i kommunen som
kan anses lämplig för byggande av studentbostäder.

Förutsättningar för stöd

2 § Stöd får ges till en kommun som

1. har universitet eller högskola belägen i kommunen eller i
anslutning till kommunen, och

2. avser att genomföra en inventering av om det finns mark i
kommunen som kan anses lämplig för byggande av studentbostäder
som uppfyller förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap.
30–32 §§ plan- och bygglagen (2010:900) och studentbostäder som
uppfyller förutsättningarna för tidsbegränsat bygglov enligt
9 kap. 33 § samma lag.

3 § Stöd får ges för inventering som stödmottagaren avser att
slutföra senast den 31 december 2013.
Stödets storlek

4 § Stödet ska uppgå till hela den beräknade kostnaden för
inventeringen. Stödet får dock inte överstiga 200 000 kronor
per stödmottagare.
Prövningen av ett stödärende

5 § Frågor om stöd prövas av Boverket efter ansökan av en
sådan stödmottagare som anges i 2 §.

6 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast
den 31 oktober 2013.

7 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om vid vilken tidpunkt som stödmottagaren ska lämna en
sådan slutrapport som avses i 9 §,

2. om sista dag för begäran om utbetalning av stödet, och

3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.
Utbetalning av stödet

8 § En begäran om utbetalning av stöd ska ha kommit in till
Boverket senast den 30 november 2013, om inte Boverket
beslutar annat.

Utbetalning får bara göras om stödmottagaren har påbörjat
inventeringen när begäran om utbetalning av stöd har kommit in
till Boverket.

Uppföljning och utvärdering när en inventering har slutförts

9 § När en inventering har slutförts ska stödmottagaren i en
slutrapport till Boverket redovisa hur arbetet med
inventeringen har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts. I
slutrapporten ska det också redovisas vilka kostnader som
stödmottagaren haft för inventeringen.

10 § Boverket ska följa upp och utvärdera stödmottagarnas
inventering och senast den 30 juni 2014 redovisa detta i en
rapport till regeringen.

11 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som
behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i
10 §.

Återbetalning och återkrav

12 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte har
använts för det syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses i
9 §, eller

5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

13 § Om stödmottagaren är återbetalningsskyldig enligt 12 §,
ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket
efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

14 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande

15 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.