Förordning (2012:848) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om beskattning

SFS nr
2012:848
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2012-12-06

Tillämpningsområde och definitioner

1 § Denna förordning gäller vid tillämpningen av lagen
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen
i fråga om beskattning.

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma
betydelse i lagen.

2 § I denna förordning avses med

på elektronisk väg: med hjälp av elektronisk utrustning för
behandling, inbegripet digital signalkomprimering, och lagring
av uppgifter, via kabel, radio, optisk teknik eller andra
elektromagnetiska medel,

CCN-nätet: den gemensamma plattform som bygger på gemensamma
kommunikationsnätet (CCN) och som Europeiska unionen har
utformat för att säkerställa all överföring på elektronisk väg
mellan behöriga myndigheter på området för tull och
beskattning.

Organisation

3 § Skatteverket ska utse ett centralt kontaktkontor som ska
ha huvudansvaret för kontakterna med andra medlemsstater i
ärenden enligt lagen (2012:843) om administrativt samarbete
inom Europeiska unionen i fråga om beskattning och denna
förordning. Skatteverket ska underrätta
Europeiska kommissionen och övriga medlemsstater om detta.

Det centrala kontaktkontoret får också utses som ansvarigt för
kontakterna med Europeiska kommissionen. Skatteverket ska
underrätta kommissionen om detta.

4 § Skatteverket får även utse kontaktorgan och behöriga
tjänstemän.

De tjänstemän som medverkar i det administrativa samarbetet
ska alltid anses vara behöriga tjänstemän för detta ändamål i
enlighet med villkor som fastställs av Skatteverket.

5 § När ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman som avses
i 4 § skickar eller tar emot en begäran eller ett svar på en
begäran om samarbete, ska de underrätta det centrala
kontaktkontoret om detta.

Om ett kontaktorgan eller en behörig tjänsteman tar emot en
begäran som inte omfattas av den behörighet som Skatteverket
fastställt för dem, ska de snarast överlämna denna begäran
till det centrala kontaktkontoret och underrätta den begärande
myndigheten om detta. Tidsfristerna som anges i 11–15 §§
börjar i så fall löpa dagen efter att begäran om samarbete
överlämnas till det centrala kontaktkontoret.

6 § Det centrala kontaktkontoret ska hålla förteckningar över
kontaktorganen och de behöriga tjänstemännen aktuella och
ställa dem till förfogande för de centrala kontaktkontoren i
de övriga berörda medlemsstaterna och för Europeiska
kommissionen.

Utbyte av upplysningar på begäran

7 § När Skatteverket begär utbyte av upplysningar får verket
även begära att en särskild utredningsåtgärd vidtas. En sådan
begäran ska motiveras.

Om Skatteverket har tagit emot en begäran om en särskild
utredningsåtgärd men anser att en sådan inte behövs, ska
verket omedelbart underrätta den begärande myndigheten om
skälen till detta.

8 § Om den begärande myndigheten särskilt begär det, ska
Skatteverket tillhandahålla originalhandlingar, förutsatt att
detta inte strider mot bestämmelser i någon annan författning.

Automatiskt utbyte av upplysningar

9 § Skatteverket får meddela andra medlemsstaters behöriga
myndigheter att verket inte önskar få upplysningar genom
automatiskt utbyte

1. beträffande någon eller några av de kategorier av inkomster
och tillgångar som avses i 12 § första stycket lagen
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen
i fråga om beskattning, eller

2. om inkomster eller tillgångar som inte överstiger ett visst
tröskelvärde.

Skatteverket ska i så fall underrätta Europeiska kommissionen
om detta.

Återkoppling

10 § Skatteverket ska på begäran ge återkoppling till en
behörig myndighet som lämnat upplysningar på begäran eller
utan föregående begäran.

Skatteverket ska en gång om året ge återkoppling som rör det
automatiska utbytet av upplysningar till de övriga berörda
behöriga myndigheterna.

Tidsfrister vid utbyte av upplysningar och återkoppling

Utbyte av upplysningar på begäran

11 § Skatteverket ska snarast möjligt, men senast inom sex
månader från det att en begäran har tagits emot, lämna de
upplysningar som avses i 8 § lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om
beskattning. Om Skatteverket redan har tillgång till
upplysningarna ska de dock lämnas inom två månader.

Skatteverket och den begärande myndigheten får komma överens
om andra tidsfrister än de som anges i första stycket.

12 § Skatteverket ska snarast möjligt, men senast inom sju
arbetsdagar från mottagandet bekräfta för den begärande
myndigheten att verket har tagit emot begäran. Om det är
möjligt, ska detta ske på elektronisk väg.

13 § Om Skatteverket har tagit emot en bristfällig begäran
eller av andra skäl behöver ytterligare bakgrundsinformation,
ska verket inom en månad från mottagandet underrätta den
begärande myndigheten om detta. I så fall ska de tidsfrister
som anges i 11 § första stycket börja löpa dagen efter det att
Skatteverket har fått den ytterligare information som behövs.

14 § Om Skatteverket inte kan besvara begäran inom den angivna
tidsfristen, ska verket snarast möjligt, men senast inom tre
månader från mottagandet av begäran underrätta den begärande
myndigheten om skälen till detta och om den dag som verket
anser sig kunna besvara begäran.

15 § När Skatteverket inte har tillgång till de begärda
upplysningarna, ska verket snarast möjligt, men senast inom en
månad från mottagandet av begäran, underrätta den begärande
myndigheten om skälen till detta. Detsamma gäller om
Skatteverket inte kan besvara begäran om upplysningar eller
vägrar att göra det av ett skäl som anges i 9 eller 10 § lagen
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen
i fråga om beskattning.

Automatiskt utbyte av upplysningar

16 § Upplysningar som avses i 12 § lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om
beskattning ska överföras inom sex månader från utgången av
det beskattningsår då de blev tillgängliga.

Utbyte av upplysningar utan föregående begäran

17 § När sådana upplysningar som avses i 14 § första stycket
lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska
unionen i fråga om beskattning blir tillgängliga för
Skatteverket, ska de överlämnas till den behöriga myndigheten
i varje annan berörd medlemsstat snarast möjligt, men senast
inom en månad.

18 § När Skatteverket tar emot upplysningar från en behörig
myndighet i en annan medlemsstat utan att verket begärt
upplysningarna, ska verket snarat möjligt, men senast inom sju
arbetsdagar bekräfta mottagandet av uppgifterna för den
myndighet som tillhandahöll dem. Om det är möjligt, ska detta
ske på elektronisk väg.

Återkoppling

19 § Återkoppling enligt 10 § första stycket ska ges så snart
som möjligt men senast inom tre månader efter det att
resultatet av användningen av de begärda upplysningarna har
blivit känt.

Närvaro i en annan medlemsstat

20 § Om Skatteverket har utsett en tjänsteman att närvara vid
en myndighet eller utredning i en annan medlemsstat, ska
verket utfärda en skriftlig fullmakt för tjänstemannen.
Fullmakten ska innehålla uppgifter om tjänstemannens identitet
och befattning.

Närvaro i Sverige av tjänsteman från en annan medlemsstat

21 § Vid närvaro i Sverige av en tjänsteman från en annan
medlemsstat ska han eller hon, få kopior av den dokumentation
av de begärda upplysningarna som finns hos Skatteverket.

Samtidiga kontroller

22 § Om Skatteverket, i syfte att utbyta upplysningar, avser
att föreslå samtidiga kontroller i Sverige och i en eller
flera andra medlemsstater av en eller flera personer som är av
gemensamt eller kompletterande intresse för Skatteverket och
de andra behöriga myndigheterna, ska verket identifiera dessa
personer. Verket ska underrätta de andra behöriga
myndigheterna och motivera sitt val av ärenden som
kontrollerna ska gälla, samt ange under vilken tidsperiod
kontrollerna ska utföras.

23 § Om en behörig myndighet i en annan medlemsstat har
föreslagit sådana samtidiga kontroller som avses i 22 §, ska
Skatteverket avgöra om verket önskar delta i kontrollerna och
underrätta den andra myndigheten om sitt beslut. Om verket
beslutar att inte delta, ska den andra behöriga myndigheten
underrättas om skälen för beslutet.

24 § Vid samtidiga kontroller enligt 22 och 23 §§ ska
Skatteverket utse en företrädare med ansvar för att övervaka
och samordna kontrollen.

Delgivning av handlingar

25 § Om Skatteverket begär delgivning enligt 19 § andra
stycket lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom
Europeiska unionen i fråga om beskattning, ska begäran
innehålla uppgifter om ämnet för den handling eller det beslut
som ska delges och om mottagarens namn och adress samt all
annan information som kan underlätta identifieringen av
mottagaren.

26 § Om Skatteverket har tagit emot en begäran om delgivning
enligt 18 § lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom
Europeiska unionen i fråga om beskattning, ska verket
omedelbart underrätta den begärande myndigheten om de åtgärder
som vidtas med anledning av begäran och särskilt ange vilken
dag delgivningen skett.

Praktiska arrangemang

27 § Skatteverket ansvarar för den utveckling av sina system
som behövs för att upplysningar ska kunna utbytas enligt lagen
(2012:843) om administrativt samarbete inom Europeiska unionen
i fråga om beskattning med hjälp av CCN-nätet.

Utvärdering

28 § Skatteverket ska undersöka och utvärdera hur det
administrativa samarbetet enligt lagen (2012:843) om
administrativt samarbete inom Europeiska unionen i fråga om
beskattning och denna förordning fungerar.

29 § Skatteverket ska till Europeiska kommissionen lämna alla
relevanta upplysningar som krävs för att utvärdera hur
ändamålsenligt det administrativa samarbetet är när det gäller
att bekämpa skatteundandragande och skatteflykt.

30 § Skatteverket ska till Europeiska kommissionen lämna en
årlig utvärdering av ändamålsenligheten hos det automatiska
utbytet av upplysningar samt det praktiska resultat som
uppnåtts.

Bemyndigande

31 § Skatteverket får meddela

1. de ytterligare föreskrifter som behövs för verkställigheten
av lagen (2012:843) om administrativt samarbete inom
Europeiska unionen i fråga om beskattning, och

2. föreskrifter för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämnmelser

2012:848

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2015 i fråga om
9, 16 och 30 §§ samt i övrigt den 1 januari 2013.