Lag (2012:854) om uthyrning av arbetstagare

SFS nr
2012:854
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:961

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag gäller arbetstagare som är anställda av
bemanningsföretag i syfte att hyras ut till kundföretag för
arbete under kundföretagets kontroll och ledning.

2 § Ett avtal som innebär att arbetstagares rättigheter enligt
denna lag inskränks är ogiltigt i den delen, om inte något
annat följer av 3 §.

3 § Genom ett kollektivavtal som har slutits eller godkänts av
en central arbetstagarorganisation får avvikelser göras från
6 §, under förutsättning att avtalet respekterar det
övergripande skydd för arbetstagare som avses i
Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/104/EG av den 19
november 2008 om arbetstagare som hyrs ut av
bemanningsföretag.

4 § Ett bemanningsföretag som är bundet av ett kollektivavtal
enligt 3 § får tillämpa avtalet även på en arbetstagare som
inte är medlem av den avtalsslutande
arbetstagarorganisationen. Detta gäller under förutsättning
att arbetstagaren sysselsätts i sådant arbete som avses med
avtalet och inte omfattas av något annat tillämpligt
kollektivavtal.

Definitioner

5 § I denna lag avses med

1. bemanningsföretag: en fysisk eller juridisk person som har
arbetstagare anställda i syfte att hyra ut dessa till
kundföretag för arbete under kundföretagets kontroll och
ledning,

2. kundföretag: en fysisk eller juridisk person för vilken
och under vars kontroll och ledning arbetstagare som hyrs ut
av bemanningsföretag arbetar, och

3. grundläggande arbets- och anställningsvillkor: villkor som
fastställts i kollektivavtal eller andra bindande generella
bestämmelser som gäller hos kundföretaget och som avser

a) arbetstidens längd, övertid, raster, vilotid, nattarbete,
semester eller helgdagar,

b) lön,

c) skydd för barn och ungdomar, gravida, nyblivna mödrar och
ammande kvinnor, eller

d) skydd mot diskriminering på grund av kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning
eller ålder. Lag (2014:961).

Skyldigheter för bemanningsföretag

Likabehandling

6 § Ett bemanningsföretag ska, under den tid en arbetstagares
uppdrag i kundföretaget varar, tillförsäkra arbetstagaren
minst de grundläggande arbets- och anställningsvillkor som
skulle ha gällt om han eller hon hade anställts direkt av
kundföretaget för att utföra samma arbete.

7 § Kravet på likabehandling i 6 § gäller inte arbetstagare
som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat
arbete eller i utvecklingsanställning.

8 § Kravet på likabehandling i 6 § i fråga om lön gäller inte
arbetstagare som har en tillsvidareanställning och får lön
mellan uthyrningsuppdragen.

Övriga skyldigheter för bemanningsföretag

9 § Ett bemanningsföretag får inte genom villkor i avtal eller
på något annat sätt hindra en arbetstagare att ta anställning
hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört
arbete för.

10 § Ett bemanningsföretag får inte begära, avtala om eller ta
emot ersättning av en arbetstagare för att placera denne hos
ett kundföretag eller för att arbetstagaren tar anställning
hos ett kundföretag som han eller hon utför eller utfört
arbete för.

Skyldigheter för kundföretag

11 § Ett kundföretag ska ge arbetstagare som arbetar hos
företaget tillgång till gemensamma anläggningar och
inrättningar där på samma villkor som anställda hos företaget,
om det inte finns särskilda skäl mot det.

12 § Ett kundföretag ska informera arbetstagare som arbetar
hos företaget om lediga tillsvidareanställningar och
provanställningar hos företaget. Informationen får lämnas
genom att den görs allmänt tillgänglig på arbetsplatsen.

Skadestånd

13 § Ett bemanningsföretag som bryter mot 6, 9 eller 10 § ska
betala skadestånd till arbetstagaren för den förlust som
uppkommer och för den kränkning som har inträffat.

14 § Ett kundföretag som bryter mot 11 eller 12 § ska betala
skadestånd till arbetstagaren för den förlust som uppkommer
och för den kränkning som har inträffat.

15 § Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt
falla bort.

Preskription

16 § Förs talan om skadestånd på grund av överträdelse av 6 §
ska, om det gäller semester, talan väckas inom två år från
utgången av det semesterår då arbetstagaren skulle ha fått den
förmån som talan gäller.

Förs talan om skadestånd på grund av överträdelse av 12 §, ska
talan väckas inom fyra månader efter det att arbetstagaren
fått kännedom om att någon anställts på den lediga
anställningen, dock senast inom två år från
anställningstidpunkten.

I fråga om annan skadeståndstalan enligt denna lag tillämpas
64 § första stycket, 65 och 66 §§ lagen (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet när det gäller den tid inom
vilken förhandling ska begäras eller talan väckas.

Om förhandling inte begärs eller talan inte väcks inom
föreskriven tid, är rätten till förhandling respektive talan
förlorad.

Rättegång

17 § Mål mellan arbetstagare och bemanningsföretag eller
mellan arbetstagare och kundföretag om tillämpningen av denna
lag ska handläggas enligt lagen (1974:371) om rättegången i
arbetstvister. Vid tillämpningen av den lagen gäller i tvister
mellan en arbetstagare och ett kundföretag det som föreskrivs
för arbetstagare och arbetsgivare.