Förordning (2012:861) om farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning

SFS nr
2012:861
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2012-12-06

Förordningens innehåll och tillämpningsområde

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om begränsning av
farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning och om
hantering av sådan utrustning.

Förordningen är meddelad med stöd av 14 kap. 8 § miljöbalken i
fråga om 3, 7-11, 13-33 och 35 §§ och i övrigt med stöd av
8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § För tillämpningen av denna förordning och föreskrifter som
har meddelats med stöd av förordningen gäller att elektrisk
och elektronisk utrustning är indelad i kategorierna

1. stora hushållsapparater,

2. små hushållsapparater,

3. it- och telekommunikationsutrustning,

4. konsumentutrustning,

5. belysningsutrustning,

6. elektriska och elektroniska verktyg,

7. leksaker, sport- och fritidsprodukter,

8. medicintekniska produkter,

9. industriella och andra övervaknings- och
kontrollinstrument,

10. automater, och

11. annan elektrisk och elektronisk utrustning.

3 § Förordningen ska inte tillämpas på

1. vapen, ammunition och krigsmateriel som är avsedda att
användas för specifikt militära ändamål samt annan utrustning
som är nödvändig vid skydd av väsentliga säkerhetsintressen
hos en medlemsstat i Europeiska unionen,

2. utrustning som är avsedd att skickas ut i rymden,

3. utrustning som är tillverkad enbart för att ingå som en del
av en annan typ av utrustning som inte omfattas av eller är
undantagen från denna förordnings tillämpningsområde, om den
kan fylla sin funktion endast som en del av den utrustningen
och endast kan ersättas av samma slags utrustning,

4. sådana storskaliga stationära industriverktyg som

a) utgörs av grupper av maskiner, utrustning, komponenter
eller kombinationer av dessa,

b) fungerar tillsammans för en viss tillämpning,

c) installeras permanent och monteras ned av fackmän på en
viss plats, och

d) används och underhålls av fackmän i en industriell
produktionsanläggning eller anläggning för forskning eller
utveckling,

5. sådana storskaliga fasta installationer som utgörs av
kombinationer av två eller flera slags apparater eller annan
utrustning som sätts samman, installeras och monteras ned av
fackmän och är avsedda att användas permanent på en på förhand
bestämd och särskilt avsedd plats,

6. transportmedel för personer eller varor, om transportmedlen
är något annat än elektriska tvåhjuliga fordon som inte är
typgodkända,

7. maskiner som uteslutande tillhandahålls för yrkesmässig
användning, som har en inbyggd källa för kraftgenerering och
som är rörliga eller förflyttas kontinuerligt eller
halvkontinuerligt mellan en följd av fasta arbetsstationer
under arbetet, men som inte är avsedda att användas på väg,

8. sådana aktiva medicintekniska produkter för implantation
som avses i artikel 1.2 c i rådets direktiv 90/385/EEG av den
20 juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om aktiva medicintekniska produkter för implantation, senast
ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/47/EG,

9. solcellspaneler avsedda att användas i ett system som
fackmän har utformat, sammansatt och installerat och som
permanent på en fastställd plats ska producera energi av
solljus för offentlig, affärsmässig eller industriell
användning eller användning i bostäder, och

10. produkter som utformats uteslutande för forsknings- och
utvecklingssyften och som endast tillhandahålls för
yrkesmässig verksamhet.

Definitioner

4 § I denna förordning avses med

elektrisk och elektronisk utrustning: utrustning som behöver
elektrisk ström eller elektromagnetiska fält för att
åtminstone en av utrustningens avsedda funktioner ska fungera
korrekt samt utrustning för generering, överföring och mätning
av sådan ström och sådana fält, om utrustningen är avsedd att
användas med en spänning på högst 1 000 volt växelström eller
1 500 volt likström,

kabel: en kabel med en märkspänning under 250 volt som tjänar
som anslutning eller förlängning för att förbinda elektrisk
eller elektronisk utrustning till ett eluttag eller för att
ansluta två eller flera sådana utrustningar till varandra, och

reservdel: en separat del som kan ersätta en del i en
elektrisk eller elektronisk utrustning, om utrustningen inte
kan fungera som avsett utan denna del och utrustningens
funktionsduglighet kvarstår eller uppgraderas när delen
ersätts av den separata delen.

5 § I denna förordning avses med

tillhandahållande på marknaden: yrkesmässig leverans för
distribution, förbrukning eller användning på unionsmarknaden,

utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången
på unionsmarknaden, och

återkallelse: en åtgärd för att förhindra att utrustning
tillhandahålls på marknaden eller för att dra tillbaka
utrustning som redan finns hos slutanvändaren.

6 § I denna förordning avses med

tillverkare: en fysisk eller juridisk person som tillverkar
eller låter tillverka elektrisk eller elektronisk utrustning
och som marknadsför den i eget namn eller under eget
varumärke,

importör: en fysisk eller juridisk person i Europeiska unionen
som från ett land utanför unionen tar in elektrisk eller
elektronisk utrustning och släpper ut den på unionsmarknaden,

distributör: en fysisk eller juridisk person som
tillhandahåller elektrisk eller elektronisk utrustning på
marknaden utan att vara utrustningens tillverkare eller
importör, och

ekonomisk aktör: en tillverkare, importör, distributör eller
sådan representant som avses i 20 §.

Krav på elektrisk och elektronisk utrustning

7 § Elektrisk och elektronisk utrustning får släppas ut på
marknaden endast om den uppfyller kraven i denna förordning
och de föreskrifter som har meddelats med stöd av
förordningen.

Förbud mot farliga ämnen

8 § Elektrisk och elektronisk utrustning, kablar och
reservdelar som ska släppas ut på marknaden får inte innehålla
bly, kvicksilver, kadmium, sexvärt krom, polybromerade
bifenyler eller polybromerade difenyletrar.

9 § Trots förbudet i 8 § får ett material innehålla en
koncentration av högst 0,1 viktprocent av vart och ett av
ämnena bly, kvicksilver, sexvärt krom, polybromerade bifenyler
och polybromerade difenyletrar samt högst 0,01 viktprocent
kadmium, om materialet är homogent på så sätt att det har en
genomgående konstant sammansättning eller består av en
kombination av material som inte kan åtskiljas eller separeras
i enskilda material genom isärskruvning, kapning, krossning,
slipning eller andra mekaniska åtgärder.

10 § Förbudet i 8 § gäller inte reservdelar som har
återvunnits från elektrisk eller elektronisk utrustning som
släppts ut på marknaden före den 1 juli 2006 och återanvänds i
utrustning som släppts ut på marknaden före den 1 juli 2016,
om återanvändningen sker i slutna kretslopp företag emellan
och utrustningens konsumenter informeras om att återanvändning
har skett.

11 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare
föreskrifter om undantag från förbudet i 8 § och föreskrifter
om verkställighet av 9 §.

12 § I artikel 5 och i bilaga V till Europaparlamentets och
rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning
av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och
elektronisk utrustning finns bestämmelser om att en ekonomisk
aktör får ansöka om att Europeiska kommissionen ska besluta om
undantag från det förbud i direktivet som genomförs med 8 §
samt om förnyelse eller återkallelse av sådana undantag.

Bedömning av överensstämmelse

13 § Innan elektrisk eller elektronisk utrustning släpps ut på
marknaden ska tillverkaren se till att det görs en bedömning
av om utrustningen överensstämmer med de krav som följer av 8–
10 §§ och föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §.
Tillverkaren ska ta fram teknisk dokumentation som ligger till
grund för bedömningen av överensstämmelse.

14 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare
föreskrifter om förfarandet för bedömning av överensstämmelse.

EU-försäkran om överensstämmelse

15 § Om bedömningen av överensstämmelse enligt 13 § visar att
utrustningen uppfyller kraven, ska tillverkaren ta ansvar för
detta genom att upprätta en EU-försäkran om överensstämmelse.

16 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare
föreskrifter om EU-försäkran enligt 15 §.

Märkning av utrustning

17 § Om bedömningen av överensstämmelse enligt 13 § visar att
utrustningen uppfyller kraven, ska tillverkaren förse den
färdiga utrustningen med CE-märkning innan den släpps ut på
marknaden.

Bestämmelser om CE-märkning finns i lagen (2011:791) om
ackreditering och teknisk kontroll samt i artikel 30 i
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 765/2008 av
den 9 juli 2008 om krav för ackreditering och marknadskontroll
i samband med saluföring av produkter och upphävande av
förordning (EEG) nr 339/93.

18 § Tillverkaren ska förse utrustningen med
identifieringsmärkning samt tillverkarens namn, registrerat
firmanamn eller registrerat varumärke och en kontaktadress.

19 § Kemikalieinspektionen får meddela ytterligare
föreskrifter om märkning av elektrisk och elektronisk
utrustning.

Tillverkares representant

20 § En tillverkare får genom skriftlig fullmakt utse en
fysisk eller juridisk person som är etablerad inom Europeiska
unionen som sin representant att fullgöra tillverkarens
skyldigheter enligt denna förordning. Detta gäller dock inte i
fråga om skyldigheten att uppfylla de krav som följer av
8–10 §§ och föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §
samt skyldigheten enligt 13 § att ta fram teknisk
dokumentation.

21 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om vad en
fullmakt enligt 20 § ska innehålla.

Skyldigheter för importörer och distributörer

22 § Det som sägs i denna förordning om tillverkaren ska även
tillämpas på en importör eller distributör som

1. släpper ut eller tillhandahåller elektrisk eller
elektronisk utrustning på marknaden i eget namn eller under
eget varumärke, eller

2. ändrar elektrisk eller elektronisk utrustning som redan har
släppts ut på marknaden på ett sådant sätt att
överensstämmelsen med tillämpliga krav påverkas.

23 § Innan en importör släpper ut elektrisk eller elektronisk
utrustning på marknaden ska importören

1. förvissa sig om att tillverkaren har gjort en bedömning av
överensstämmelse och tagit fram teknisk dokumentation enligt
13 §, och

2. förse utrustningen med sitt namn, registrerat firmanamn
eller registrerat varumärke och en kontaktadress.

24 § Importörer och distributörer ska se till att elektrisk
och elektronisk utrustning som de släpper ut eller
tillhandahåller på marknaden

1. har försetts med CE-märkning, identifieringsmärkning och
annan märkning som krävs enligt denna förordning eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen, och

2. åtföljs av de dokument som krävs enligt föreskrifter som
har meddelats med stöd av förordningen.

Dokumentation

25 § En tillverkare ska bevara sin EU-försäkran om
överensstämmelse och den tekniska dokumentation som ligger
till grund för bedömningen av överensstämmelse i tio år från
det att den elektriska eller elektroniska utrustningen
släpptes ut på marknaden.

26 § En importör ska under tio år från det att den elektriska
eller elektroniska utrustningen släpptes ut på marknaden kunna
uppvisa tillverkarens EU-försäkran om överensstämmelse för en
tillsynsmyndighet och på myndighetens begäran ge den tillgång
till den tekniska dokumentation som ligger till grund för
bedömningen av överensstämmelse.

27 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om att
dokumentation ska finnas tillgänglig på visst språk.

Spårbarhet

28 § I fråga om elektrisk och elektronisk utrustning som en
ekonomisk aktör hanterar ska aktören under tio år från det att
utrustningen släpptes ut på marknaden på begäran av en
tillsynsmyndighet redovisa

1. från vilken ekonomisk aktör som utrustningen har tagits
emot, och

2. till vilken ekonomisk aktör som utrustningen har
levererats.

Presumtion för överensstämmelse

29 § Elektrisk och elektronisk utrustning ska förutsättas
uppfylla de krav på utrustningens innehåll som följer av
8–10 §§ och föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §, om

1. utrustningen är CE-märkt enligt 17 §,

2. tester och mätningar visar att utrustningen uppfyller
kraven, eller

3. utrustningen har bedömts enligt en harmoniserad standard
för sådan utrustning och Europeiska kommissionen har hänvisat
till standarden i Europeiska unionens officiella tidning.

30 § Det som sägs om elektrisk och elektronisk utrustning i
29 § 2 och 3 ska tillämpas också på material och komponenter
till sådan utrustning.

Skyldigheter vid bristande överensstämmelse

31 § En importör eller distributör som trots 29 och 30 §§ har
anledning att anta att en elektrisk eller elektronisk
utrustning inte överensstämmer med de krav som följer av
8–10 §§ och föreskrifter som har meddelats med stöd av 11 §,
ska

1. se till att utrustningen överensstämmer med kraven innan
den släpps ut eller tillhandahålls på marknaden, och

2. underrätta tillverkaren och tillsynsmyndigheten om
avvikelserna.

En distributör får fullgöra skyldigheten enligt första stycket
2 genom att underrätta importören i stället för tillverkaren.

32 § En tillverkare, importör eller distributör som trots 29
och 30 §§ har anledning att anta att en elektrisk eller
elektronisk utrustning som aktören har släppt ut eller
tillhandahållit på marknaden inte uppfyller de krav som avses
i 7 § ska omedelbart

1. vidta åtgärder för att få utrustningen att överensstämma
med kraven eller återkalla utrustningen, och

2. underrätta tillsynsmyndigheten och de behöriga
myndigheterna i de EU-medlemsstater där aktören har släppt ut
eller tillhandahållit utrustningen samt upplysa myndigheterna
om felaktigheten och vilka åtgärder som vidtagits.

33 § Kemikalieinspektionen får meddela föreskrifter om

1. uppgifter som ska lämnas i en underrättelse enligt 32 §,
och

2. skyldighet för ekonomiska aktörer att upprätta register
över utrustning som inte överensstämmer med de krav som avses
i 7 §.

Tillsyn

34 § Bestämmelser om tillsyn finns i 26 kap. miljöbalken,
miljötillsynsförordningen (2011:13) och artiklarna 15–29 i
förordning (EG) nr 765/2008.

Bestämmelser om det operativa tillsynsansvar som hör samman
med denna förordning finns i 2 kap. 4, 21, 22 och 31–34 §§
miljötillsynsförordningen.

35 § En ekonomisk aktör ska på tillsynsmyndighetens begäran
lämna de uppgifter som behövs för att undersöka om elektrisk
eller elektronisk utrustning uppfyller de krav som avses i 7 §
och medverka till att åtgärder vidtas för att se till att
utrustningen uppfyller kraven.

Sanktioner

36 § Bestämmelser om straff finns i 29 kap. miljöbalken och i
17 § lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll.

Bestämmelser om miljösanktionsavgifter finns i förordningen
(2012:259) om miljösanktionsavgifter.

Övergångsbestämmelser

2012:861

1. Denna förordning träder i kraft den 2 januari 2013.

2. Om inte någon särskild övergångstid föreskrivs i punkterna
3-6, får elektrisk och elektronisk utrustning som ingår i
någon av kategorierna i 2 § 8, 9 eller 11 tillhandahållas på
marknaden till och med den 21 juli 2019, trots att
utrustningen inte uppfyller kraven i denna förordning eller
föreskrifter som har meddelats med stöd av förordningen.

3. Trots 8 § får medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik som avses i artikel 1.2 b i Europaparlamentets och
rådets direktiv 98/79/EG av den 27 oktober 1998 om
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, senast
ändrat genom kommissionens direktiv 2011/100/EU, släppas ut på
marknaden till och med den 21 juli 2016.

4. Trots 8 § får medicintekniska produkter som avses i artikel
1.2 a i rådets direktiv 93/42/EEG av den 14 juni 1993 om
medicintekniska produkter, senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv
2007/47/EG, släppas ut på marknaden till och med den 21 juli
2014.

5. Trots 8 § får övervaknings- och kontrollinstrument släppas
ut på marknaden till och med den 21 juli 2017, om instrumenten
har utformats uteslutande för industriell eller professionell
användning, och i övrigt till och med den 21 juli 2014.

6. Trots 8 § får kablar och reservdelar släppas ut på
marknaden, om de är avsedda för sådan utrustning som har
släppts ut på marknaden med stöd av 3, 4 eller 5 eller för
elektrisk och elektronisk utrustning som släpptes ut på
marknaden före den 1 juli 2006.