Förordning (2012:866) om pliktexemplar av elektroniskt material

SFS nr
2012:866
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-12-06

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning ges kompletterande föreskrifter till
lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Det elektroniska materialet ska bevaras för framtiden

2 § Kungl. biblioteket ska för framtiden bevara det som lämnats
enligt lagen om pliktexemplar av elektroniskt material. Sådant
som är undantaget från skyldigheten att lämna pliktexemplar
enligt 6-9, 15 eller 16 §§ lagen om pliktexemplar av
elektroniskt material och 6 § första stycket denna förordning
behöver dock inte bevaras. Detsamma gäller sådant elektroniskt
material som har undantagits enligt 3 § och 6 § andra stycket
denna förordning.

Enskildas skyldighet att lämna pliktexemplar

Undantag från skyldigheten

3 § Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om undantag
från skyldigheten för enskilda att lämna pliktexemplar enligt
lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.
Sådana beslut får meddelas för sådant som bedöms inte ha ett
väsentligt värde för forskningen eller bevarandet av det
svenska kulturarvet eller för sådant som ändå bevaras för
framtiden på ett betryggande sätt. Undantag får också beslutas
om det annars finns särskilda skäl.

Hur pliktexemplar ska lämnas

4 § Kungl. biblioteket får i enskilda fall besluta om att
skyldigheten för enskilda att lämna pliktexemplar får fullgöras
på annat sätt än som anges i 10 § första stycket lagen
(2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material.

Kungl. biblioteket får meddela närmare föreskrifter om hur
enskilda ska lämna pliktexemplar av elektroniskt material och
den information som ska åtfölja enskildas pliktexemplar.

5 § Kungl. biblioteket får vid vite förelägga enskilda att
lämna pliktexemplar av elektroniskt material med tillhörande
information enligt 2–11 §§ lagen (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material.

Myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar

Undantag från skyldigheten

6 § Skyldigheten för myndigheter att lämna pliktexemplar enligt
14 § lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt material
gäller inte för handlingar som ska finnas i det offentliga
rättsinformationssystemet enligt rättsinformationsförordningen
(1999:175).

Kungl. biblioteket får meddela föreskrifter om andra undantag
från skyldigheten för myndigheter att lämna pliktexemplar
enligt 14 § lagen om pliktexemplar av elektroniskt material.
Kungl. biblioteket får också i enskilda fall besluta om sådana
undantag.

Hur pliktexemplar ska lämnas

7 § Kungl. biblioteket får meddela föreskrifter om och i
enskilda fall besluta att skyldigheten för myndigheter att
lämna pliktexemplar får fullgöras på annat sätt än som anges i
10 § första stycket lagen (2012:492) om pliktexemplar av
elektroniskt material.

Kungl. biblioteket får meddela närmare föreskrifter om hur
myndigheters skyldighet att lämna pliktexemplar av elektroniskt
material ska fullgöras och vilken information som ska åtfölja
myndigheters pliktexemplar.

8 § Kungl. biblioteket får, efter att ha hört Riksarkivet,
meddela föreskrifter om att även annan information än det som
sägs i 11 § lagen (2012:492) om pliktexemplar av elektroniskt
material ska åtfölja pliktexemplar som statliga myndigheter
under regeringen ska lämna.