Förordning (2012:872) om statlig finansiering genom regionala utvecklingsbolag

SFS nr
2012:872
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:209

Inledande bestämmelser

1 § De regionala utvecklingsbolagen får, i enlighet med lagen (1994:77)
om beslutanderätt för regionala utvecklingsbolag, inom sina
verksamhetsområden besluta om finansiering i form av tillskott av
ägarkapital på affärsmässig grund eller stöd enligt denna förordning.
Finansiering får lämnas i syfte att främja innovation inom näringslivet
och etablering av nya företag samt för att utveckla små och medelstora
företag.

De regionala utvecklingsbolagen är Almi Företagspartner AB
(moderbolaget), bolag som ingår i dess koncern och intressebolag.

För sådant stöd som Verket för näringslivsutveckling beviljat enligt
förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning,
industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet, men där
lånefordran förts över till moderbolaget eller något bolag som ingår i
dess koncern, ska denna förordning gälla i tillämpliga delar.

2 § Finansiering får lämnas inom de ramar som anges av moderbolaget och i
mån av tillgång på medel som moderbolaget äger eller förfogar över.

De regionala utvecklingsbolagen ska i sin finansieringsverksamhet söka
samverkan med andra organ för att uppnå effektiva finansieringslösningar
och begränsa den egna insatsen och risknivån.

Finansiering genom tillskott av ägarkapital på affärsmässig grund

3 § Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande
finansiering ska, om inte annat följer av denna förordning, ske på
affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är uppfyllt om en
enskild investering i portföljbolag genomförs samtidigt och med ett minst
lika stort belopp av minst en privat kommersiell aktör på lika villkor.

För varje sådan investering ska det finnas

1. en verksamhetsplan med uppgifter om produkter, försäljning,
vinstutveckling och beräknad lönsamhet, samt

2. en utarbetad plan för utträde ur investeringen.
Förordning (2015:209).

Allmänna bestämmelser om stöd

4 § Stöd enligt denna förordning lämnas som stöd av mindre
betydelse i enlighet med de förutsättningar och begränsningar
som följer av kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013 av
den 18 december 2013 om tillämpningen av artiklarna 107 och
108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på stöd
av mindre betydelse.

Stöd enligt 14 § lämnas dock i enlighet med de
förutsättningar och begränsningar som anges i kapitel I och
artikel 22 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014 av den
17 juni 2014 genom vilken vissa kategorier av stöd förklaras
förenliga med den inre marknaden enligt artiklarna 107 och
108 i fördraget. Förordning (2015:209).

5 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i kommissionens förordningar (EU) nr
1407/2013 och (EU) nr 651/2014.

Med förskott med återbetalningsskyldighet avses i denna
förordning ett lån för ett stödberättigat projekt, som
betalas ut i en eller flera omgångar och där villkoren för
återbetalning beror på projektets resultat.
Förordning (2015:209).

6 § Stöd enligt denna förordning får lämnas i form av bidrag,
rådgivning, lån, garanti, förskott med
återbetalningsskyldighet eller investeringar i form av eget
kapital eller kapital likställt med eget kapital.

Den som ansöker om stöd ska i samband med ansökningen upplysa
om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för
samma ändamål.

Stöd får avse ett helt eller del av ett projekt. Ett beslut
om stöd får förenas med villkor för stödet. Sådana villkor
ska framgå av beslutet. Förordning (2015:209).

7 § När det gäller lån ska den metod som anges i Europeiska
kommissionens meddelande om en översyn av metoden för att
bestämma referens- och diskonteringsräntor användas för att
fastställa marknadsränta och för att beräkna stödets
bidragsekvivalent. Denna metod ska också användas för stöd i
form av förskott med återbetalningsskyldighet. Om
återbetalning helt eller delvis efterges, ska det
säkerställas att stödets bidragsekvivalent inte överskrider
de nivåer som anges i denna förordning. För stöd i form av
garanti ska det belopp som det garanterade lånet eller
räkningskrediten avser anses utgöra stödets
bidragsekvivalent. För stöd i form av investeringar i form av
eget kapital eller kapital likställt med eget kapital gäller
att beviljat belopp motsvarar stödets bidragsekvivalent.

När stödnivåer enligt denna förordning bestäms ska vidare
hänsyn tas till om annat offentligt finansieringsstöd har
lämnats för samma ändamål eller till samma
investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte
överskrida de nivåer som anges i denna förordning.
Stödnivåerna ska bestämmas för varje stödmottagare. De
stödnivåer som beslutas gäller oavsett om ett stödberättigat
projekt finansieras med statliga medel eller om det
delfinansieras av Europeiska unionen.

Ett stöd enligt denna förordning får inte betalas ut till ett
företag som är föremål för betalningskrav på grund av ett
beslut av Europeiska kommissionen som förklarar ett stöd
olagligt och oförenligt med den inre marknaden.
Förordning (2015:209).

8 § För lån ska den säkerhet krävas som kan fordras med hänsyn till
låntagarens ekonomiska ställning, behov av rimlig ekonomisk rörelsefrihet
och andra omständigheter.

Om det finns särskilda skäl, får lån lämnas utan säkerhet eller ges sämre
förmånsrätt än andra borgenärers fordringar.

9 § Garanti får lämnas för lån eller räkningskredit i svensk eller
utländsk valuta i en kreditinrättning som godtas av det bolag som
beslutar om finansieringen. Garantin får omfatta upp till 80 procent av
lånet eller räkningskrediten.

Garanti får lämnas endast om det för lånet eller räkningskrediten ställs
säkerhet i samma omfattning som krävs för lån enligt 8 §. Säkerheten för
lånet eller räkningskrediten ska gälla även garantin.

Särskilda bestämmelser om stöd

Stöd för att främja etablering av nya företag

10 § Stöd får lämnas för att främja etablering av nya företag i samband
med att en företagare påbörjar sin verksamhet. Sådant stöd får lämnas i
form av lån eller garanti. Om det finns särskilda skäl får stödet täcka
hela finansieringsbehovet.

Stöd för utveckling av befintliga företag

11 § Stöd får lämnas i syfte att utveckla befintliga företag. Sådant stöd
får lämnas i form av lån eller garanti.

Stödet får täcka högst 80 procent av det beräknade finansieringsbehovet.
Om det finns särskilda skäl får stödet täcka hela finansieringsbehovet.
Om stödet lämnas för att täcka kapitalbehov i samband med ett företags
exportsatsning får det täcka högst 90 procent av det beräknade
finansieringsbehovet.

Stöd till innovationsprojekt

12 § Stöd får lämnas till innovationsprojekt som avser en vara eller
tjänst för att utveckla en första prototyp eller för insatser som syftar
till kommersialisering av projektet. Stödet får användas för kostnader
för produkt- och tjänsteutveckling, skydd av immateriella tillgångar
eller för marknadsundersökningar. Sådant stöd lämnas i form av lån.

Återbetalningsskyldigheten för stöd enligt första stycket får efterges
helt eller delvis om stödmottagaren har visat att förutsättningar saknas
för att lönsamt utnyttja projektets resultat. Om lån efterges helt eller
delvis, ska 7 § första stycket inte tillämpas. Stödbeloppet ska då i
stället bestämmas till det faktiska belopp som efterskänks.

Stöd i fråga om rådgivningsinsatser och förstudier

13 § Stöd får lämnas i fråga om rådgivning som avser affärsutveckling.
Rådgivningen ska vara marknadskompletterande och utformas för att
tillmötesgå företagens behov när de inte kan tillgodoses av andra
kommersiella aktörer på marknaden. Sådant stöd lämnas i form av
rådgivning eller bidrag till rådgivning. Stödet får täcka hela kostnaden
för rådgivningen.

Stöd i form av bidrag får även lämnas till förstudier. Stödet får täcka
hela kostnaden för förstudien.

Stöd till nystartade företag

14 § Stöd till nystartade företag får lämnas i enlighet med
de villkor som anges i kapitel I och artikel 22 i
kommissionens förordning (EU) 651/2014. Förordning (2015:209).

15 § Har upphävts genom förordning (2015:209).

16 § Har upphävts genom förordning (2015:209).

17 § Har upphävts genom förordning (2015:209).

18 § Har upphävts genom förordning (2015:209).

Övriga bestämmelser om stöd

19 § Mottagaren av ett stöd som betalats ut enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. den som ansökt om stöd genom oriktiga uppgifter eller på annat sätt
orsakat att stödet lämnats felaktigt eller med för högt belopp,

2. stödet av annan orsak lämnats felaktigt eller med för högt belopp och
mottagaren skäligen borde ha insett detta,

3. det visar sig att det inte funnits förutsättningar för stödet och den
som ansökt om stödet borde ha insett detta, eller

4. villkoren för stödet inte har följts.

Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt första stycket, ska
det regionala utvecklingsbolag som har betalat ut stödet besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka stödet. Om det finns särskilda skäl, får
kravet på återbetalning helt eller delvis efterges.

20 § Har upphävts genom förordning (2013:484).

21 § Det som anges om upplysningsskyldighet för statliga
myndigheter i 22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet tillämpas även för de regionala
utvecklingsbolagen. Detsamma gäller i fråga om föreskrifter om
sådan upplysningsskyldighet som har meddelats med stöd av 23 §
samma förordning.

22 § Regionala utvecklingsbolag ska föra de register som
avses i

1. artikel 12 i kommissionens förordning (EU) nr 651/2014,
och

2. artikel 6.4 i kommissionens förordning (EU) nr 1407/2013.

Om ansökan avser stöd enligt kommissionens förordning (EU)
nr 1407/2013, ska bolaget lämna de upplysningar till
företaget som framgår av artikel 6.1 i den förordningen.
Förordning (2015:209).

23 § I ärenden om stöd enligt denna förordning ska de regionala
utvecklingsbolagen tillämpa följande bestämmelser i förvaltningslagen
(1986:223):

– 11 och 12 §§ om jäv,

– 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och

– 21 § om underrättelse av beslut.

24 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:872

Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2013. Genom
förordningen upphävs förordningarna (2009:41) om statlig
finansiering genom Almi Företagspartner AB och bolag som ingår
i dess koncern och (2009:268) om statlig finansiering genom
Innovationsbron AB och dess dotterbolag.

2015:209

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för stöd till nystartade,
innovativa företag som beslutats före ikraftträdandet.