Lag (2012:881) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden

SFS nr
2012:881
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:808

Uppgifter m.m.

1 § Statsrådsarvodesnämnden ska enligt 1 § lagen (1991:359) om
arvoden till statsråden m.m. fastställa det belopp som
månadsvis ska betalas till statsråden och besluta om
avgångsersättning till statsråd.

Nämnden är en myndighet under riksdagen.

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 § Enligt 13 kap. 14 § riksdagsordningen består nämnden av
en ordförande och två övriga ledamöter. Lag (2014:808).

Ledningens ansvar

4 § Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av
bestämmelser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och
enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett
tillförlitligt och rättvisande sätt samt att nämnden hushållar
väl med statens medel.

Arbetsordning

5 § Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela
de närmare föreskrifter som behövs om

1. nämndens organisation,

2. arbetsfördelning,

3. delegering av beslutanderätt,

4. handläggning av ärenden samt

5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut
lämna över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder
(delegering) i enlighet med vad som anges i andra och tredje
stycket.

Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en
myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse

1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett
ärende och

2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om
ärendena är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos
Riksdagsförvaltningen eller hos någon annan myndighet som utför
kansligöromål för nämnden får ske när det gäller att ta emot
och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer
med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana
frågor.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Nämnden är beslutför när alla ledamöter är närvarande.

8 § Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som
behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 § Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får
avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra
ledamöterna.

10 § För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas en
handling som visar

1. dagen för beslutet,

2. beslutets innehåll,

3. vem som har fattat beslutet,

4. vem som har varit föredragande och

5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan
att delta i avgörandet.

11 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett
anslag tas i anspråk, ska nämnden genast underrätta den
myndighet som anvisats anslaget om beslutet.

Årlig verksamhetsredogörelse

12 § Nämnden ska senast den 22 februari varje år till riksdagen
lämna en redogörelse för sin verksamhet under det senaste
kalenderåret.

Organisation

13 § Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

14 § Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra
ledamöter i nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som
tjänstgör hos nämnden.

15 § För resor som ledamöter, sekreterare och andra som
tjänstgör hos nämnden gör i sitt uppdrag ska
Riksdagsförvaltningen betala resekostnadsersättning och
traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare
vid Riksdagsförvaltningen.

Överklagande

16 § Nämndens beslut enligt 1 § får enligt 1 § lagen (1991:359)
om arvoden till statsråden m.m. inte överklagas.

Bestämmelser om överklagande av beslut som rör utlämnande av
handlingar och uppgifter finns i lagen (1989:186) om
överklagande av administrativa beslut av Riksdagsförvaltningen
och riksdagens myndigheter.

Övergångsbestämmelser

2012:881

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013, då lagen
(1993:1427) med instruktion för Statsrådsarvodesnämnden ska
upphöra att gälla.

2. Bestämmelsen i 12 § tillämpas första gången i fråga om
verksamhetsåret 2013.