Lag (2012:884) med instruktion för Riksdagens överklagandenämnd

SFS nr
2012:884
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
2012-12-06
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:811

Uppgifter m.m.

1 § Bestämmelser om Riksdagens överklagandenämnds uppgifter
finns i 14 kap. 8 § riksdagsordningen, lagen (1989:186) om
överklagande av administrativa beslut av
Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter samt i
föreskrifter som meddelas av Riksdagsförvaltningen.

Nämnden är en myndighet under riksdagen. Lag (2014:811).

Ledning

2 § Myndigheten leds av en nämnd.

Sammansättning

3 § Enligt 13 kap. 17 § riksdagsordningen består nämnden av
en ordförande och fyra övriga ledamöter. Lag (2014:811).

Ledningens ansvar

4 § Nämnden ansvarar för verksamheten, om inte annat följer av
bestämmelser i lag.

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs effektivt och
enligt gällande rätt, att resultatet redovisas på ett
tillförlitligt och rättvisande sätt samt att nämnden hushållar
väl med statens medel.

Arbetsordning

5 § Nämnden ska besluta om en arbetsordning och i den meddela
de närmare föreskrifter som behövs om

1. nämndens organisation,

2. arbetsfördelning,

3. delegering av beslutanderätt,

4. handläggning av ärenden samt

5. formerna i övrigt för verksamheten.

Delegering

6 § Nämnden får i arbetsordningen eller genom särskilda beslut
lämna över rätten att fatta beslut eller vidta åtgärder
(delegering) i enlighet med vad som anges i andra-fjärde
stycket.

Delegering till ordföranden, sekreteraren eller någon hos en
myndighet som utför kansligöromål för nämnden får avse

1. att vidta åtgärder och fatta beslut för att bereda ett
ärende och

2. att avgöra andra ärenden än de som avses i 1 och 5 §§, om
ärendena är av det slaget att de inte behöver prövas av
nämnden.

Delegering till ordföranden får avse att besluta om
avskrivning av ärenden efter återkallelse.

Delegering till den som nämnden bestämmer hos
Riksdagsförvaltningen eller hos någon annan myndighet som
utför kansligöromål för nämnden får ske när det gäller att ta
emot och registrera allmänna handlingar samt pröva frågor om
utlämnande av allmänna handlingar eller frågor som uppkommer
med anledning av överklaganden av nämndens beslut i sådana
frågor.

Ärendenas handläggning

7 § Nämnden sammanträder på kallelse av ordföranden.

Nämnden är beslutför när ordföranden och tre övriga ledamöter
är närvarande.

8 § Nämnden får anlita experter eller annan särskild hjälp som
behövs för att nämnden ska kunna fullgöra sina uppgifter.

9 § Nämnden får i arbetsordningen föreskriva att ärenden får
avgöras genom kontakter mellan ordföranden och de andra
ledamöterna.

10 § För varje skriftligt beslut i ett ärende ska det finnas
en handling som visar

1. dagen för beslutet,

2. beslutets innehåll,

3. vem som har fattat beslutet,

4. vem som har varit föredragande och

5. vem som har varit med vid den slutliga handläggningen utan
att delta i avgörandet.

11 § Om nämnden fattar ett beslut som innebär att medel på ett
anslag tas i anspråk, ska nämnden genast underrätta den
myndighet som anvisats anslaget om beslutet.

Årlig verksamhetsredogörelse

12 § Nämnden ska senast den 22 februari varje år till
riksdagen lämna en redogörelse för sin verksamhet under det
senaste kalenderåret.

Organisation

13 § Nämnden har en sekreterare som utses av nämnden.

Ersättningsfrågor

14 § Bestämmelser om arvode till ordföranden och andra
ledamöter i nämnden finns i lagen (1989:185) om arvoden m.m.
för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ.

Nämnden beslutar om arvode till sekreteraren och andra som
tjänstgör hos nämnden.

15 § För resor som ledamöter, sekreterare och andra som
tjänstgör hos nämnden gör i sitt uppdrag ska
Riksdagsförvaltningen betala resekostnadsersättning och
traktamente enligt de bestämmelser som gäller för arbetstagare
vid Riksdagsförvaltningen. I fråga om ersättning till den som
även är ledamot av riksdagen finns bestämmelser i lagen
(1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter.

Överklagande

16 § Bestämmelser om överklagande av nämndens beslut finns i
lagen (1989:186) om överklagande av administrativa beslut av
Riksdagsförvaltningen och riksdagens myndigheter.

Övergångsbestämmelser

2012:884

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2013.

2. Bestämmelsen i 12 § tillämpas första gången i fråga om
verksamhetsåret 2013.