Förordning (2012:970) om certifiering av vissa tjänster på energiområdet

SFS nr
2012:970
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2012-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:393

1 §I denna förordning finns bestämmelser om utformning av
frivilliga certifieringssystem för

1. installatörer av små pannor och ugnar som drivs med
biomassa, solcells- och solvärmesystem, system för ytnära
jordvärme eller värmepumpar, och

2. personer som förvaltar energitjänsteavtal.
Förordning (2014:393).

2 § Certifiering ska göras av någon som är ackrediterad för
uppgiften i enlighet med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 765/2008 av den 9 juli 2008 om krav för
ackreditering och marknadskontroll i samband med saluföring
av produkter och upphävande av förordning (EEG) nr 339/93
samt med lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk
kontroll.

En certifiering enligt första stycket ska vara
tidsbegränsad. Förordning (2014:393).

3 § Boverket får, efter att ha gett Statens energimyndighet
tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om de krav som
ska vara uppfyllda för certifiering av installatörer enligt
1 § 1.

Statens energimyndighet får, efter att ha gett Boverket
tillfälle att yttra sig, meddela föreskrifter om de krav som
ska vara uppfyllda för certifiering av personer enligt 1 § 2.
Förordning (2014:393).

4 § De myndigheter som enligt 3 § får meddela föreskrifter om
krav för certifiering av tjänster inom energiområdet ska
säkerställa att det finns en förteckning över personer som
har certifierats enligt 2 § för att utföra energitjänsterna.
Förteckningen ska även innehålla information om vem som har
utfärdat certifikatet och enligt vilka bestämmelser det har
utfärdats. Förordning (2014:393).

5 § En person med en certifiering eller motsvarande
kvalifikation som utfärdats i ett annat land i Europeiska
unionen eller i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska på
begäran tas med i den förteckning som avses i 4 § om
certifieringen eller den motsvarande kvalifikationen har
lämnats inom ett system som tagits fram i enlighet med
Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23
april 2009 om främjande av användningen av energi från
förnybara energikällor eller Europaparlamentets och rådets
direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om
energieffektivitet, beroende på vilken tjänst inom
energiområdet som avses. Förordning (2014:393).

6 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande till allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 5 § får dock inte överklagas.
Förordning (2014:393).