Förordning (2012:976) om harmoniserade villkor för saluföring av byggprodukter

SFS nr
2012:976
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2012-12-20
Författningen har upphävts genom
SFS 2013:308
Upphävd
2013-07-01

Förordningens tillämpningsområde

1 § I denna förordning finns vissa bestämmelser som
kompletterar Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr
305/2011 av den 9 mars 2011 om fastställande av harmoniserade
villkor för saluföring av byggprodukter och om upphävande av
rådets direktiv 89/106/EEG.
Kontaktpunkt

2 § Boverket ska vara kontaktpunkt för byggprodukter enligt
artikel 10 i förordning (EU) nr 305/2011.
Tekniska bedömningsorgan

3 § Regeringen prövar frågor om att utse tekniska
bedömningsorgan enligt artikel 29.1 i förordning (EU) nr
305/2011.

En ansökan om att utses till ett tekniskt bedömningsorgan ska
ges in till Boverket. Det ska anges i ansökan vilket eller
vilka produktområden ansökan avser.

Boverket ska, efter att ha hört Styrelsen för ackreditering
och teknisk kontroll, bedöma om sökanden uppfyller de krav som
anges i tabell 2 i bilaga IV till förordning (EU) nr 305/2011
och därefter med ett eget yttrande överlämna handlingarna i
ärendet till regeringen.

4 § Tekniska bedömningsorgan som utses enligt 3 § ska ingå i
den organisation för teknisk bedömning som beskrivs i artikel
31 i förordning (EU) nr 305/2011.

Ytterligare föreskrifter

5 § I 1 § andra stycket 1 lagen (2011:791) om ackreditering
och teknisk kontroll finns bestämmelser om att den lagen ska
tillämpas på organ som anmäls till Europeiska kommissionen
enligt artikel 39 i förordning (EU) nr 305/2011.