Lag (2012:978) om uthyrning av egen bostad

SFS nr
2012:978
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
2012-12-20

1 § Denna lag gäller hyresavtal som avses i 12 kap. 1 §
jordabalken, genom vilket någon utanför näringsverksamhet
upplåter en bostadslägenhet för annat än fritidsändamål. Lagen
gäller dock inte upplåtelse av en hyresrätt i andra hand. Om
fler än en lägenhet upplåts, gäller lagen endast den första
upplåtelsen.

Bestämmelserna i 12 kap. jordabalken gäller, om inte något
annat har föreskrivits i denna lag.

2 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna
lag är till nackdel för hyresgästen eller den som har rätt att
träda i hans eller hennes ställe är utan verkan mot denne, om
inte annat anges i lagen.

3 § Hyresavtalet gäller för obestämd tid, om inte en bestämd
hyrestid avtalas. Om hyresavtalet gäller för obestämd tid, ska
det sägas upp för att upphöra att gälla. Ett avtal som ingås
för bestämd tid upphör att gälla vid hyrestidens slut. Ett
sådant avtal får även sägas upp till upphörande före denna
tidpunkt.

Hyresgästen får säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid
månadsskifte som inträffar tidigast efter en månad från
uppsägningen. Hyresvärden får, utan att hyresrätten är
förverkad, säga upp hyresavtalet att upphöra att gälla vid
månadsskifte som inträffar tidigast efter tre månader från
uppsägningen, om inte en längre uppsägningstid har avtalats.

Hyresgästen har inte rätt till förlängning av hyresavtalet, om
parterna inte avtalar något annat.

4 § Om hyresvärden eller hyresgästen vill att hyresvillkoren
ska ändras, ska han eller hon skriftligen meddela motparten
detta. Kan en överenskommelse därefter inte träffas, har den
som sänt meddelandet rätt att hos hyresnämnden ansöka om
ändring av hyresvillkoren.

Vid en tvist om hyran ska hyresnämnden, om inte en lägre hyra
följer av avtalet, fastställa den till ett belopp som inte
påtagligt överstiger kapitalkostnaden och driftskostnaderna för
bostaden. Kapitalkostnaden beräknas som en skälig
avkastningsränta på bostadens marknadsvärde.

I fråga om avsändande av ett meddelande som avses i första
stycket tillämpas 12 kap. 63 § jordabalken.

5 § Hyresnämndens beslut om ändring av hyresvillkoren anses som
avtal om villkor för fortsatt uthyrning. Hyresnämnden ska
besluta att villkoren ska gälla från dagen för ansökan hos
hyresnämnden eller, om det finns skäl, från en senare tidpunkt,
dock senast från dagen för hyresnämndens beslut.

6 § Ett beslut av hyresnämnden enligt denna lag får överklagas
inom tre veckor från den dag det meddelades.

Ett överklagande enligt första stycket tas upp av Svea hovrätt.
Överklagandet ska ges in till hyresnämnden.

I fråga om rättegångskostnader i hovrätten tillämpas 12 kap.
73 § jordabalken.

Övergångsbestämmelser

2012:978

1. Denna lag träder i kraft den 1 februari 2013.

2. I fråga om avtal som ingåtts före ikraftträdandet gäller 12
kap. jordabalken.