Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket

SFS nr
2012:989
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2012-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:124

Uppgifter

1 § Naturvårdsverket är förvaltningsmyndighet på miljöområdet i
frågor om klimat och luft, mark, biologisk mångfald, förorenade
områden, kretslopp och avfall, miljöövervakning samt
miljöforskning. Naturvårdsverket har en central roll i
miljöarbetet och ska vara pådrivande, stödjande och samlande
vid genomförandet av miljöpolitiken.

Naturvårdsverket ska verka för att det generationsmål för
miljöarbetet och de miljökvalitetsmål som riksdagen har
fastställt nås och ska vid behov föreslå åtgärder för
miljöarbetets utveckling.

Naturvårdsverket ska främja en hållbar utveckling med
utgångspunkt i generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

2 § Naturvårdsverket ska inom miljömålssystemet

1. vägleda berörda myndigheter i deras arbete med
genomförande och uppföljning,

2. utvärdera, följa upp och i samråd med berörda myndigheter
utveckla tilllämpningen av samhällsekonomiska analyser,

3. löpande och strategiskt analysera och utvärdera styrmedel
och åtgärder,

4. varje år redovisa en samlad beskrivning av det närmast
föregående årets resultat med

a) en uppföljning av etappmålen,

b) en redovisning av de åtgärder som vidtagits för att nå
miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och

c) en analys av utvecklingstrenden i förhållande till
miljökvalitetsmålen och generationsmålet, och

5. vart fjärde år redovisa en fördjupad utvärdering av
möjligheterna att nå miljökvalitetsmålen och generationsmålet
med

a) en analys av förutsättningarna att nå vart och ett av
miljökvalitetsmålen, och

b) en målövergripande analys av utvecklingen mot
generationsmålet och miljökvalitetsmålen.

I arbetet med redovisning enligt första stycket 4 och 5 ska
Naturvårdsverket höra och samordna berörda myndigheter.
Förordning (2015:124).

3 § Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde särskilt

1. ansvara för central tillsynsvägledning,

2. samverka med länsstyrelserna för att åstadkomma ett
effektivt tillsynsarbete,

3. bevaka allmänna miljövårdsintressen i mål och ärenden där
miljöbalken tillämpas och som handläggs hos myndigheter och
domstolar samt lämna Naturvårdsverkets synpunkter tidigt i
processen,

4. delta i miljöprövningar som gäller frågor som är
principiellt viktiga eller har stor betydelse för miljön,

5. vägleda statliga myndigheter i deras
miljöledningsarbete,

6. samordna uppföljning och utvärdering
av miljökvalitetsmålen Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft,
Bara naturlig försurning, Skyddande ozonskikt, Myllrande
våtmarker, Storslagen fjällmiljö och Ett rikt växt- och
djurliv,

7. utveckla, följa upp och samordna arbetet med
miljöinformationsförsörjning och ansvara för den övergripande
administrativa samordningen av miljöövervakningen,

8. i samråd med Havs- och vattenmyndigheten fördela medel för
miljöövervakning, uppföljning av miljökvalitetsmålen och
internationell rapportering och efter samråd med övriga
berörda myndigheter och organisationer ansvara för
genomförandet av miljöövervakningen samt beskriva och
analysera miljötillståndet inom sitt ansvarsområde,

9. finansiera miljöforskning av hög kvalitet till stöd för
Naturvårdsverkets och Havs- och vattenmyndighetens arbete,

10. samverka med Havs- och vattenmyndigheten i frågor som har
betydelse för havs- och vattenmiljön,

11. göra kunskaper om miljön och miljöarbetet tillgängliga
för myndigheter, allmänheten och andra berörda,

12. ansvara för nationell samordning och prioritering när det
gäller avhjälpande av sådana föroreningsskador och allvarliga
miljöskador som avses i 10 kap. miljöbalken,

13. ansvara för administration, uppföljning och utvärdering
av de statliga bidrag som omfattas av förordningen (2004:100)
om avhjälpande av föroreningsskador och statsbidrag för
sådant avhjälpande,

14. förvärva och förvalta värdefulla naturområden för statens
räkning,

15. ansvara för att ta fram underlag för beslut att inrätta
nationalparker,

16. verka för att förutsättningarna för friluftslivet bevaras
och utvecklas,

17. samordna myndigheternas arbete när det gäller friluftsliv
och samverka med andra berörda i sådana frågor,

18. verka för en hållbar utbyggnad av vindkraft,

19. ansvara för frågor om jakt och vilt enligt
jaktlagstiftningen,

20. verka för att avfallshanteringen i fråga om kapacitet och
metoder är effektiv för samhället och enkel för
konsumenterna,

21. samordna myndigheternas arbete när det gäller
omgivningsbuller, och

22. vara medlem i en sådan ideell förening som avses i 2 §
Laponiaförordningen (2011:840). Förordning (2015:124).

4 § Naturvårdsverket ska delta i det arbete på miljöområdet som
regeringen bedriver inom EU och internationellt. I det arbetet
ska Naturvårdsverket inom sitt ansvarsområde särskilt

1. bidra med underlag och expertkunskap,

2. delta i möten enligt instruktioner från Regeringskansliet
och rapportera från mötena,

3. bidra till Sveriges politik för global utveckling och
genomförandet av politiken,

4. bedriva bilateralt samarbete,

5. ansvara för internationell rapportering,

6. vid sitt deltagande i Europeiska kommissionens arbetsgrupper
tidigt bedöma konsekvenserna av viktiga förslag och ge dem som
berörs möjlighet att lämna synpunkter till Naturvårdsverket,
och

7. när Europeiska kommissionen har lämnat ett slutligt förslag
till EU-lagstiftning, skyndsamt redovisa en konsekvensbedömning
av förslaget till Regeringskansliet.

5 § Naturvårdsverket får bedriva tjänsteexport som är direkt
kopplad till det utvecklingsarbete som Naturvårdsverket
bedriver internationellt, inklusive sådan tjänsteexport som
avser Sveriges internationella utvecklingssamarbete, och som
ligger inom ramen för det uppdrag som anges i denna
instruktion, annan förordning eller i beslut som regeringen har
fattat.

6 § Naturvårdsverket får i tvister om skadestånd enligt 32 kap.
miljöbalken väcka offentlig grupptalan enligt 32 kap. 13 §
miljöbalken och lagen (2002:599) om grupprättegång, om
myndigheten anser att det är nödvändigt för att tillgodose
angelägna allmänna miljöintressen.

7 § Naturvårdsverket ska se till att de regelverk och rutiner
som myndigheten disponerar över är kostnadseffektiva och enkla
för medborgare och företag.

8 § Naturvårdsverket ska inom sitt ansvarsområde hjälpa Statens
jordbruksverk med sådant underlag som behövs för information,
utbildning, tillsyn och för hur avvikelser ska bedömas från
stödsynpunkt när det gäller verksamhetskrav enligt förordningen
(2004:760) om EU:s direktstöd för jordbrukare, m.m. och
förordningen (2007:481) om stöd för
landsbygdsutvecklingsåtgärder.

8 a § Naturvårdsverket ska vara nationell kontaktpunkt och
samordnande myndighet i fråga om Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1293/2013 av den 11 december 2013
om inrättandet av ett program för miljö och klimatpolitik
(Life) samt om upphävande av förordning (EG) nr 614/2007.
Förordning (2014:229).

8 b § Naturvårdsverket ska vara behörig myndighet enligt
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 511/2014 av
den 16 april 2014 om åtgärder för användarnas efterlevnad i
Nagoyaprotokollet om tillträde till och rimlig och rättvis
fördelning av vinster från utnyttjande av genetiska resurser
i unionen. Förordning (2015:124).

Ledning

9 § Naturvårdsverket leds av en myndighetschef.

10 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas ett insynsråd som
består av högst tio ledamöter.

Särskilda organ

Tillsyns- och föreskriftsrådet

11 § Inom Naturvårdsverket finns Tillsyns- och föreskriftsrådet
som är ett rådgivande organ för samråd och samverkan för
myndigheternas arbete i frågor som rör tillsyn och föreskrifter
enligt miljöbalken samt EU-förordningar och EU-direktiv inom
miljöbalkens område.

12 § Tillsyns- och föreskriftsrådet ska

1. identifiera behov av samsyn och samverkan,

2. vid behov ta initiativ till ökad samsyn och samverkan,

3. ansvara för att det sker ett erfarenhets- och
informationsutbyte med andra myndigheter som har ett centralt
ansvar för tillsynsvägledning inom miljöbalkens område, och

4. föra ett register över

a) samtliga förordningar och andra föreskrifter som har
meddelats med stöd av miljöbalken,

b) samtliga allmänna råd inom miljöbalksområdet som har
beslutats av myndigheterna, och

c) de EU-förordningar och EU-direktiv som rör miljöbalksområdet
med uppgifter om hur direktiven genomförs i svensk rätt.

13 § Tillsyns- och föreskriftsrådet ska varje år lämna en
skriftlig rapport till regeringen med en redovisning och
utvärdering av föregående års verksamhet.

14 § Tillsyns- och föreskriftsrådet består av företrädare för
Folkhälsomyndigheten, Generalläkaren, Havs- och
vattenmyndigheten, Kemikalieinspektionen, Naturvårdsverket
och Statens jordbruksverk. Dessutom ska det i rådet finnas
två ledamöter som företräder kommunerna och två ledamöter som
företräder länsstyrelserna. Förordning (2013:916).

Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster

15 § Inom Naturvårdsverket finns Vetenskapliga rådet för
biologisk mångfald och ekosystemtjänster. Rådet är ett
rådgivande organ som ska

1. bidra med kunskap i det internationella arbetet inom ramen
för den mellanstatliga plattformen för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster, och

2. vara rådgivande till berörda myndigheter i det arbete som
bedrivs med anledning av att Sverige är part till Förenta
nationernas konvention om biologisk mångfald och andra
internationella instrument med anknytning till frågor om
biologisk mångfald.

Anställningar och uppdrag

16 § Generaldirektören är myndighetschef.

17 § Regeringen utser för en bestämd tid ordförande och övriga
ledamöter i Tillsyns- och föreskriftsrådet.

18 § Naturvårdsverket utser för en bestämd tid ordförande och
ledamöter i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald och
ekosystemtjänster. Särskild hänsyn ska tas till ordförandens
och övriga ledamöters kompetens för den uppgift som avses i 15
§ 1. Innan beslutet fattas ska Naturvårdsverket höra Havs- och
vattenmyndigheten, Sametinget, Sida, Skogsstyrelsen, Statens
energimyndighet, Statens jordbruksverk och Forskningsrådet för
miljö, areella näringar och samhällsbyggande.

Personalansvarsnämnd

19 § Vid Naturvårdsverket ska det finnas en
personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

20 § Naturvårdsverket ska tillämpa
personalföreträdarförordningen (1987:1101).

21 § Naturvårdsverket ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Överklagande

22 § Beslut av myndighetschefen om fördelning av
Naturvårdsverkets anslag för forskning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2012:989

Denna förordning träder i kraft den 18 januari 2013, då
förordningen (2009:1476) med instruktion för Naturvårdsverket
ska upphöra att gälla. De nya bestämmelserna ska dock tillämpas
från och med den 1 januari 2013.

2015:124

1. Denna förordning träder i kraft den 1 april 2015.

2. Redovisning enligt 2 § första stycket 4 ska göras första
gången i mars 2016.

3. Redovisning enligt 2 § första stycket 5 ska göras första
gången i september 2015.