Förordning (2012:990) med instruktion för Kommerskollegium

SFS nr
2012:990
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet
Utfärdad
2012-12-20
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1041

Uppgifter

1 § Kommerskollegium är förvaltningsmyndighet för frågor som
rör utrikeshandel, EU:s inre marknad och EU:s handelspolitik.

Inom ramen för regeringens arbete och prioriteringar ska
Kommerskollegium bistå med expertstöd i såväl långsiktigt som
löpande arbete som rör myndighetens verksamhetsområden och
bidra till ökad kunskap inom dessa områden.

Kommerskollegium ska verka för frihandel, fri rörlighet på EU:s
inre marknad samt utgå ifrån det samlade svenska ekonomiska
intresset mot bakgrund av regeringens övergripande mål för
tillväxt och sysselsättning. Myndigheten ska även beakta
näringslivets och konsumenternas intressen. Därtill ska
myndigheten beakta utvecklingsländernas perspektiv och
integrering i handelssystemet.

2 § Myndigheten ska

1. arbeta för att stärka Sveriges och EU:s konkurrenskraft och
tillväxt genom ökade handelsmöjligheter,

2. följa verksamheten i europeiska och internationella
organisationer inom myndighetens verksamhetsområde, inklusive
deltagande i arbetet i Organisationen för ekonomiskt samarbete
och utveckling (OECD),

3. analysera utvecklingen av Sveriges handel med varor och
tjänster inom och utom EU, världshandeln, internationella
investeringar och den handelspolitiska utvecklingen,

4. informera andra myndigheter, näringslivet och allmänheten om
EU:s inre marknad och handelspolitik,
Världshandelsorganisationens (WTO:s) och andra relevanta
internationella regelverk, handelsutvecklingen och frihandelns
betydelse för den ekonomiska utvecklingen,

5. hjälpa enskilda företag och privatpersoner som stöter på
handelshinder globalt samt handelshinder och andra typer av
problem med den fria rörligheten på den inre marknaden,

6. i samarbete med svenska intressenter följa utvecklingen av
EU:s standardiseringspolitik och hålla regeringen underrättad
om viktiga skeenden och utvecklingstendenser inom
standardiseringen som är av betydelse för svensk
konkurrenskraft,

7. på uppdrag av regeringen företräda Sverige i internationella
förhandlingar inom sina verksamhetsområden, och

8. handlägga frågor om

a) import- och exportlicenser och andra regleringar av
utrikeshandeln m.m. som följer av Sveriges deltagande i
tullunionen,

b) ekonomiska sanktioner och andra restriktiva åtgärder som har
beslutats inom EU om så har uppdragits av regeringen till
myndigheten, och

c) auktoriserade handelskamrar, deras auktorisation samt
utövande av tillsyn över dem i enlighet med
handelskammarförordningen (1990:733).

3 § Inom området EU:s inre marknad ska myndigheten särskilt

1. arbeta för en väl fungerande inre marknad som kännetecknas
av fri rörlighet för varor, tjänster, personer och kapital och
som bidrar till tillväxt och konkurrenskraft,

2. analysera utvecklingen av EU:s inre marknad samt verka för
ett enhetligt genomförande och en korrekt tillämpning av
EU-rätten i Sverige, och

3. ansvara för och utveckla EU:s kontaktpunkter för varor
respektive tjänster.

4 § Inom området den yttre handelspolitiken ska myndigheten
särskilt

1. verka för att EU:s externa handelspolitik bygger på
frihandel och att det multilaterala handelssystemet är öppet
och starkt,

2. följa och analysera EU:s handelspolitik, utvecklingen i WTO,
inklusive i pågående förhandlingar, samt bilaterala och
regionala handels- och partnerskapsavtal liksom EU:s övriga
handelsförbindelser, inklusive autonoma handelsarrangemang,
internationella investeringsavtal och ekonomiska
samarbetsavtal, och

3. värna om att Sverige och EU följer internationella
handelspolitiska åtaganden.

5 § Inom området för utrikeshandel ska myndigheten särskilt

1. följa och analysera utveckling och tendenser i den
internationella handeln, och

2. för statistikändamål analysera handelsstatistik och
företagsspecifika data i syfte att följa utvecklingen av och
att utforska drivkrafterna bakom Sveriges handel med varor och
tjänster liksom internationella investeringars betydelse för
handelsutvecklingen.

6 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt
kopplad till myndighetens handelsrelaterade
utvecklingssamarbete och som ligger inom ramen för det uppdrag
som anges i denna instruktion, en annan förordning eller ett
beslut som regeringen har fattat.

7 § Myndigheten ska bedriva handelsrelaterat
utvecklingssamarbete. Inriktningen på verksamhet som
finansieras av svenska biståndsmedel ska följa regeringens
styrinstrument på området och överenskommelser mellan
myndigheten och Sida.

8 § Myndigheten ska tillhandahålla den nationella
kontaktpunkten Open Trade Gate Sweden (OTGS) med uppgift att
bistå exportörer från utvecklingsländer med information och
upplysning för export av varor och tjänster till Sverige och
EU.

9 § Myndigheten har följande uppdrag för kontaktpunkter och
liknande funktioner:

1. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt
förordningen (1994:2029) om tekniska regler, inbegripet att
ta emot och bereda anmälningar och andra meddelanden som
hanteras inom ramen för förordningens anmälningsprocedurer
samt ta emot och bereda förslag till europeiska
standardiseringsmandat enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) nr 1025/2012 av den 25 oktober 2012 om
europeisk standardisering m.m.,

2. bevaka svenska handelsrelaterade intressen inom ramen för
de anmälningsprocedurer som anges ovan,

3. fullgöra de uppgifter som myndigheten har enligt
förordningen (2014:1039) om marknadskontroll av varor och
annan närliggande tillsyn,

4. samordna berörda myndigheters funktioner inom den
gemensamma kontaktpunkten enligt lagen (2009:1079) om
tjänster på den inre marknaden samt även fullgöra de
uppgifter som myndigheten har enligt förordningen (2009:1078)
om tjänster på den inre marknaden,

5. vara Sveriges SOLVIT-center med uppgift att handlägga
hinderfrågor och andra problem för den fria rörligheten på
den inre marknaden inom ramen för SOLVIT-nätverket,

6. vara nationell samordnare för informationssystemet på den
inre marknaden (IMI), vilket innefattar att registrera och
informera svenska myndigheter om systemet och underlätta
kommunikationen mellan myndigheter i Sverige och andra
EU-länder och länder inom Europeiska ekonomiska
samarbetsområdet (EES) i enlighet med Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 1024/2012 av den 25 oktober 2012 om
administrativt samarbete genom informationssystemet för den
inre marknaden och om upphävande av kommissionens beslut
2008/49/EG (IMI-förordningen),

7. vara kontaktpunkt för svenska myndigheters samarbete med
myndigheter inom EES och med Europeiska kommissionen i frågor
utanför konsumentförhållanden som rör informationssamhällets
tjänster enligt lagen (2002:562) om elektronisk handel och
andra informationssamhällets tjänster,

8. vara behörig myndighet och fullgöra de uppgifter som en
sådan har enligt rådets förordning (EG) nr 1236/2005 av den
27 juni 2005 om handel med vissa varor som kan användas till
dödsstraff, tortyr eller annan grym, omänsklig eller
förnedrande behandling eller bestraffning,

9. vara behörig myndighet som avses i förordningen (1997:83)
om EG:s förordning om skydd mot extraterritoriell
lagstiftning som antas av ett tredjeland, och

10. vara kontaktpunkt för relevanta WTO-avtal.
Förordning (2014:1041).

10 § Myndigheten ska inom sitt verksamhetsområde

1. se till att regelverk och rutiner är kostnadseffektiva och
enkla för medborgare och företag,

2. integrera frågor om hållbar utveckling i sitt arbete,

3. bidra till genomförandet av Sveriges politik för global
utveckling,

4. integrera ett jämställdhetsperspektiv, och

5. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås, vid behov
föreslå utvecklingsåtgärder samt rapportera till
Naturvårdsverket om miljöarbetet.

Ledning

11 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

Anställningar och uppdrag

12 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 § Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

14 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

Rapportering

15 § Myndigheten ska årligen till regeringen lämna en rapport
med analys av nedan angivna funktioner i relation till den inre
marknadens funktion:

1. svenska och utländska anmälningar och reaktioner som skett
inom ramen för anmälningsproceduren enligt direktiv 98/34/EG av
den 22 juni 1998 om ett informationsförfarande beträffande
tekniska standarder och föreskrifter och beträffande
föreskrifter för informationssamhällets tjänster,

2. tillämpningen i Sverige av Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 764/2008 av den 9 juli 2008 om förfaranden
för tillämpning av vissa nationella tekniska regler på
produkter som lagligen saluförts i en annan medlemsstat och om
upphävande av beslut nr 3052/95/EG,

3. tillämpningen av lagen (2009:1079) om tjänster på den inre
marknaden och förordningen (2009:1078) om tjänster på den inre
marknaden avseende anmälningsproceduren, myndighetssamarbete
och elektroniska förfaranden genom kontaktpunkten för tjänster,

4. myndighetens insatser, inklusive informationsinsatser, och
deras resultat avseende kontaktpunkterna för tjänster och varor
samt vardera kontaktpunktens funktion, och

5. anmälda problem och vidtagna åtgärder inom ramen för SOLVIT
Sverige och andra hinder för den fria rörligheten på EU:s inre
marknad.

I rapporten ska en bedömning av viktigare tendenser avseende
den fria rörligheten inom EU göras utifrån utvecklingen inom
respektive funktion. Omfattningen av samverkan med andra
aktörer ska i förekommande fall anges.

En sammanfattande bedömning ska också göras när det gäller
uppdraget att informera andra myndigheter, näringslivet och
allmänheten om myndighetens verksamhetsområden.

16 § Inom ramen för det handelsrelaterade utvecklingssamarbetet
ska myndigheten årligen till regeringen lämna en rapport med
redovisning av inriktning, omfattning, resultat, kostnader och
en bedömning av effekterna av myndighetens handelsrelaterade
utvecklingssamarbete.

17 § Myndigheten ska årligen till regeringen rapportera hur
myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges
politik för global utveckling inom ramen för den egna
verksamheten och i samarbete med andra aktörer.