Förordning (2012:992) om statsbidrag för arbetsplatsförlagt lärande i gymnasieskolan och gymnasiesärskolan

SFS nr
2012:992
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-12-20

Förutsättningar för statsbidrag

1 § Statsbidrag får lämnas till huvudmän inom gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan för insatser för att vidareutveckla
kvaliteten i det arbetsplatsförlagda lärande som sker inom
ramen för den skolförlagda yrkesutbildningen i gymnasieskolan
och gymnasiesärskolan.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och
för ett kalenderår i sänder.

Ansökan och beslut om statsbidrag

2 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.
Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för
redovisning enligt 5 § anges. Beslutet får förenas med
villkor. Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

3 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta
hänsyn till

1. i vilken grad insatserna för att vidareutveckla kvaliteten
i det arbetsplatsförlagda lärandet kan bidra till ökad
kvalitet i detta lärande, och

2. behovet av geografisk spridning av insatserna.

Uppföljning och redovisning

4 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har
använts.

5 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan
ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som
verket begär.

Återbetalning och återkrav

6 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 5 § inte har lämnats, eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

7 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 6 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

8 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

9 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

10 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.