Förordning (2012:993) om statsbidrag för utbildning i svenska för invandrare

SFS nr
2012:993
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-12-20

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för
utbildning i svenska för invandrare. Syftet med bidraget är att
höja kvaliteten i och öka individanpassningen av utbildningen.

Statsbidrag lämnas i den mån det finns tillgång på medel och
för ett kalenderår i sänder.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag får lämnas till anordnare av utbildning i
svenska för invandrare eller motsvarande utbildning enligt 22
kap. eller 24 kap. 10 § eller 11-15 §§ skollagen (2010:800)
eller 6 kap. förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
Bidrag får lämnas för insatser som bidrar till höjd kvalitet
och ökad flexibilitet i utbildningen samt ökad
individanpassning av utbildningen.

3 § Statsbidrag får inte lämnas

1. till anordnare som har skulder för svenska skatter eller
avgifter hos Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation
eller försatt i konkurs,

2. för insatser som statsbidrag lämnas för på annat sätt eller
som annan särskild ersättning lämnas för, eller

3. för insatser som anordnaren redan erbjuder.

Ansökan och beslut om statsbidrag

4 § Ansökan om statsbidrag ges in till Statens skolverk.
Skolverket beslutar om och betalar ut bidraget.

I ett beslut om att bevilja bidrag ska sista dagen för
redovisning enligt 7 § anges. Beslutet får förenas med villkor.
Villkoren ska framgå av beslutet.

Fördelning av statsbidrag

5 § Statens skolverk ska vid sin fördelning av statsbidrag ta
hänsyn till

1. i vilken grad insatserna kan höja kvaliteten i och öka
individanpassningen av utbildningen, och

2. behovet av geografisk spridning av insatserna.

Uppföljning och redovisning

6 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidraget har
använts.

Skolverket ska i samband med sin årsredovisning till
Regeringskansliet lämna en redovisning av hur bidraget har
använts.

7 § Mottagaren av statsbidrag är skyldig att lämna sådan
ekonomisk och annan redovisning till Statens skolverk som
verket begär.

En revisor ska granska den ekonomiska redovisningen och
redogöra för sina iakttagelser i ett intyg som ska bifogas
redovisningen. Om det bidrag som har tagits emot uppgått till
minst fem prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken, ska revisorn vara auktoriserad eller
godkänd.

Återbetalning och återkrav

8 § Mottagaren av statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med
för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det ändamål det har lämnats för,

4. sådan redovisning som avses i 7 § inte har lämnats, eller

5. mottagaren inte har följt villkor i beslutet om bidrag.

9 § Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett statsbidrag om någon är återbetalningsskyldig
enligt 8 §.

Om det finns särskilda skäl för det, får Skolverket efterge
återkrav helt eller delvis.

10 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Statens skolverk
efterge krav på ränta helt eller delvis.

Bemyndigande

11 § Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs
för verkställighet av denna förordning.

Överklagande

12 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.