Förordning (2012:994) om statsbidrag för omsorg under tid då förskola eller fritidshem inte erbjuds

SFS nr
2012:994
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2012-12-20

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
till kommuner som erbjuder omsorg enligt 25 kap. 5 § skollagen
(2010:800) under tid då förskola eller fritidshem inte
erbjuds. Syftet med statsbidraget är att stimulera kommunerna
att i ökad omfattning erbjuda sådan omsorg.

Förutsättningar för statsbidrag

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång
på medel, lämnas för kostnader för sådan omsorg som avses i 1 §
och som erbjuds i en omfattning av minst 30 timmar per barn och
månad.

Statsbidrag lämnas för andra kalenderhalvåret 2013 och för ett
kalenderår i sänder under åren 2014-2016.

Beslut och utbetalning

3 § Statens skolverk beslutar om statsbidrag efter ansökan
från en kommun.

Skolverket betalar efter rekvisition ut statsbidrag vid ett
eller två tillfällen per kalenderhalvår.

Uppföljning

4 § Statens skolverk ska följa upp hur statsbidrag som lämnats
enligt denna förordning har använts.

Den som tar emot statsbidrag är skyldig att till Skolverket
lämna sådana uppgifter om verksamheten som behövs för
uppföljningen.

Återkrav

5 § Mottagaren av ett statsbidrag är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. sådana uppgifter som avses i 4 § andra stycket inte har
lämnats, eller

4. bidraget inte har använts för det ändamål det har lämnats
för.

Statens skolverk ska besluta att helt eller delvis kräva
tillbaka ett bidrag om någon är återbetalningsskyldig enligt
första stycket.

Skolverket får helt eller delvis avstå från återkrav, om det
finns särskilda skäl för det.

Bemyndigande

6 § Statens skolverk får meddela föreskrifter som behövs för
verkställighet av denna förordning.

Överklagandeförbud

7 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.