Förordning (2013:1007) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

SFS nr
2013:1007
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-11-28

Inledande bestämmelse

1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om statsbidrag
till museiverksamheter med försvarshistorisk inriktning.

Statsbidrag enligt denna förordning lämnas i mån av tillgång
på medel.

Ändamålet med statsbidraget

2 § Ändamålet med statsbidraget är att främja ett levande
kulturarv som bevaras, används och utvecklas inom det
försvarshistoriska området. Statsbidraget ska särskilt bidra
till förståelse för 1900-talets försvarshistoriska utveckling
och främja att historiska företeelser och händelseförlopp som
är kopplade till den utvecklingen kan skildras på
försvarshistoriskt betydelsefulla platser runt om i landet.

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag får lämnas till verksamheter som finns
upptagna i bilagan till denna förordning.

4 § Statsbidrag får enbart lämnas till verksamhet som är
eller avses bli tillgänglig för allmänheten.

5 § Statsbidrag får lämnas i form av verksamhetsbidrag eller
projektbidrag.

6 § Vid fördelning av bidrag ska hänsyn tas till

1. den sökandes egen insats och förmåga att långsiktigt
upprätthålla verksamheten,

2. omfattningen av lokal och regional medfinansiering, och

3. annat statligt stöd som beviljats verksamheten.

7 § Statsbidrag får inte lämnas till den som har skulder för
svenska skatter eller avgifter hos Kronofogden eller som är i
likvidation eller konkurs.

Ärendenas handläggning

8 § Statens försvarshistoriska museer respektive Statens
maritima museer prövar frågor om statsbidrag enligt denna
förordning.

9 § En ansökan om statsbidrag ska vara skriftlig och ges in
till den myndighet som enligt bilagan till denna förordning
prövar frågor om statsbidrag.

10 § Ett beslut om statsbidrag får förenas med villkor.
Dessa ska framgå av beslutet. I beslutet ska även sista dag
för redovisning enligt 11 § anges.

Redovisning

11 § Den som har beviljats statsbidrag enligt denna
förordning ska redovisa hur medlen har använts och vilka
resultat som har uppnåtts till den myndighet som beslutat om
statsbidraget.

Återbetalning och återkrav

12 § Statens försvarshistoriska museer respektive Statens
maritima museer får besluta att ett beviljat statsbidrag
tills vidare inte ska betalas ut, om det kan antas att
bidraget har beviljats på grund av felaktiga uppgifter.

13 § Mottagaren av ett statsbidrag enligt denna förordning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp och mottagaren borde ha insett detta,

3. bidraget helt eller delvis inte har använts för det
ändamål som det har beviljats för,

4. den som har tagit emot bidraget inte lämnar sådan
redovisning som avses i 11 §, eller

5. villkor i beslutet om bidraget inte har följts.

14 § Om någon är återbetalningsskyldig enligt 13 §, ska
Statens försvarshistoriska museer respektive Statens maritima
museer besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
statsbidraget.

15 § Om ett belopp som har återkrävts med stöd av 14 § inte
betalas i rätt tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen
(1975:635) tas ut på beloppet.

16 § Om det finns särskilda skäl, får Statens
försvarshistoriska museer respektive Statens maritima museer
helt eller delvis efterge ett krav på återbetalning enligt 14 §
eller ett krav på ränta enligt 15 §.

Bemyndigande

17 § Statens försvarshistoriska museer respektive Statens
maritima museer får meddela föreskrifter om verkställigheten
av denna förordning.

18 § Statens försvarshistoriska museer respektive Statens
maritima museer får lämna förslag till vilken verksamhet som
ska vara berättigad att ansöka om statsbidrag enligt denna
förordning.

Förslagen ska ha kommit in till Regeringskansliet
(Kulturdepartementet) senast den 1 april året före det år då
verksamheten föreslås vara berättigad att ansöka om
statsbidrag enligt denna förordning.

Överklagande

19 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 12 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:1007

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014, då
förordningen (2007:1438) om statsbidrag till
försvarshistoriska museiverksamheter ska upphöra att gälla.

2. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande för
statsbidrag som har beviljats före ikraftträdandet.

Bilaga

Statens försvarshistoriska museer prövar frågor om
statsbidrag till följande verksamheter

Aeroseum i Göteborg

Arsenalen i Strängnäs

Artillerimuseet i Kristianstad

Brigadmuseet i Karlstad

Flygmuseet F 21 i Luleå

Fästningsmuseet i Karlsborg

Försvarsmuseet i Boden med Rödbergsfortet och
Gränsförsvarsmuseet i Abisko

Garnisonsmuseet i Skara och Skövde

Garnisons- och luftvärnsmuseet i Halmstad

Gotlands Försvarsmuseum i Tingstäde

Hemvärnsmuseet i Vällinge

Kalixlinjens museum med Victoriafortet i Vuollerim

Krigsflygfält 16 i Brattforsheden

Miliseum i Skillingaryd

Teknikland i Optand med Skansen Klintaberg

Teleseum i Enköping

Statens maritima museer prövar frågor om statsbidrag till
följande verksamheter

Beredskapsmuseet i Helsingborg med Skånelinjen

Göteborgs Maritima centrum

Hemsö fästning

Museum för rörligt kustartilleri på Aspö

Vaxholms fästnings museum