Förordning (2013:1010) om stöd vid korttidsarbete

SFS nr
2013:1010
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
2013-12-05

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller vid tillämpning av lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete.

Ansökan om preliminärt stöd

2 § En ansökan om preliminärt stöd enligt 18 § lagen
(2013:948) om stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter
om

1. den ansökande arbetsgivaren,

2. huruvida arbetsgivaren är bunden av ett sådant
kollektivavtal som avses i 15 § lagen om stöd vid
korttidsarbete,

3. huruvida förutsättningarna för stöd är uppfyllda, och

4. det belopp som begärs.

Anmälan om avstämning

3 § En anmälan om avstämning enligt 29 § lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete ska innehålla uppgifter om

1. arbetsgivaren,

2. det eventuella belopp som begärs, och

3. det eventuella belopp som arbetsgivaren är skyldig att
betala.

Belopp

4 § Det gränsbelopp som avses i 4 § 2 lagen (2013:948) om
stöd vid korttidsarbete ska vara 40 000 kronor.

Bemyndigande

5 § Skatteverket får meddela ytterligare föreskrifter om
verkställigheten av lagen (2013:948) om stöd vid
korttidsarbete och föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning.