Förordning (2013:1020) med instruktion för Folkhälsomyndigheten

SFS nr
2013:1020
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:173

Uppgifter

Allmänna uppgifter

1 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa,
utvärdera effekterna av metoder och strategier på
folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och
faktorer som påverkar detta samt genom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och
skador. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund.

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk
att drabbas av ohälsa.

1 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Folkhälsomyndigheten ska verka för god folkhälsa,
utvärdera effekterna av metoder och strategier på
folkhälsoområdet, följa hälsoläget i befolkningen och
faktorer som påverkar detta, genom kunskapsuppbyggnad och
kunskapsspridning främja hälsa och förebygga sjukdomar och
skador samt verka för ett effektivt smittskydd. Verksamheten
ska stå på vetenskaplig grund.

Särskild vikt ska fästas vid de grupper som löper störst risk
att drabbas av ohälsa. Förordning (2015:173).

2 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för
sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av
folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i
folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och
metoder inom folkhälsoarbetet,

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,

3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps-
och beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde,

4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet
relevant kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra
berörda samhällssektorer,

5. bidra till ett effektivt smittskydd i landet genom
sjukdomsövervakning, beredskap, diagnostik och kunskapsstöd,
och

6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors
hälsa.

2 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. ansvara för uppföljning av befolkningens hälsa och för
sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av
folkhälsans bestämningsfaktorer med utgångspunkt i
folkhälsopolitikens målområden samt utvärdera insatser och
metoder inom folkhälsoarbetet,

2. svara för kunskapsuppbyggnad inom sitt ansvarsområde,

3. förse regeringen och statliga myndigheter med kunskaps-
och beslutsunderlag inom sitt ansvarsområde,

4. identifiera, analysera och förmedla för ansvarsområdet
relevant kunskap till berörda i kommuner, landsting och andra
berörda samhällssektorer,

5. samordna, följa och utveckla smittskyddet på nationell
nivå, och

6. medverka till minskad negativ miljöpåverkan på människors
hälsa. Förordning (2015:173).

Särskilda uppgifter

3 § Myndigheten ska särskilt

1. analysera utvecklingen av hälsan och hälsans
bestämningsfaktorer och hur bestämningsfaktorerna fördelas
efter kön, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk
tillhörighet, sexuell läggning, könsidentitet eller
könsuttryck, funktionsnedsättning och ålder,

2. följa och analysera beteende- och omvärldsförändringar av
betydelse för smittskyddet och hur sådana förändringar
påverkar förutsättningarna för smittskyddet i landet,

3. verka för att det generationsmål för miljöarbetet och de
miljökvalitetsmål som riksdagen har fastställt nås och vid
behov föreslå åtgärder för miljöarbetets utveckling samt i
detta arbete särskilt följa upp, utvärdera och sprida kunskap
om hur människors hälsa påverkas av miljön,

4. framställa statistik inom folkhälsoområdet och främja
tillgång till sådan statistik,

5. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik
inom folkhälsoområdet och metoder för att beakta
folkhälsoaspekter i konsekvensbedömningar och uppföljningar,

6. följa och analysera utvecklingen av smittsamma sjukdomar
och skyddet mot dessa nationellt och internationellt,
analysera konsekvenserna av denna utveckling för samhället
och den enskilde samt utvärdera effekterna av vaccinationer
och andra smittskyddsåtgärder inom hälso- och sjukvården och
andra berörda samhällssektorer,

7. ansvara för den samordnade uppföljningen inom alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet,

8. svara för stöd till kvalitets- och metodutveckling vid
laboratorier som bedriver diagnostik av betydelse för landets
smittskydd,

9. verka för att möjligheten att effektivt använda
antibiotika hos människor och djur bevaras genom att samla
in, analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör
antibiotikaresistens samt främja insatser på lokal och
regional nivå i frågor som rör rationell
antibiotikaanvändning och antibiotikaresistens,

10. verka för en minskad smittspridning genom att samla in,
analysera och aktivt förmedla kunskap i frågor som rör annan
antimikrobiell resistens än antibiotikaresistens samt i
frågor som rör vårdrelaterade infektioner och vårdhygien,

11. verka för att förskrivare, övriga berörda yrkesgrupper
och allmänheten tillämpar de kunskaper som finns om
antibiotikaresistens och annan antimikrobiell resistens,

12. verka för att begränsa spridningen och konsekvenserna för
samhället och för enskilda av hiv/aids samt verka för att
skapa öppenhet om hiv/aids och motverka stigmatisering och
diskriminering av personer som lever med hivinfektion, bland
annat genom att främja utvecklingsinsatser och långsiktigt
förebyggande arbete,

13. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av
varor som inte utgör läkemedel samt bevaka och utreda behovet
av kontroll av varor enligt lagen (1999:42) om förbud mot
vissa hälsofarliga varor,

14. vara samordnande myndighet för det friluftslivsmål för
god folkhälsa som regeringen har fastställt och verka för att
detta mål nås genom att sammanställa och sprida
evidensbaserade kunskaper om insatser som skapar
förutsättningar för friluftsliv och främjar hälsa till
kommuner, landsting och andra berörda samhällssektorer, och

15. ha ett samlat ansvar för att inom sitt verksamhetsområde
främja lika rättigheter och möjligheter oavsett sexuell
läggning, könsidentitet och könsuttryck.
Förordning (2014:1546).

Uppdrags- och forskningsverksamhet

4 § Myndigheten får

1. utöver vad som följer av 10 § och 12 § 2 och om
verksamheten i övrigt medger det utföra uppdrag inom eller
utom landet,

2. i samarbete med laboratorier utföra diagnostiska
undersökningar av prover avseende smittsamma sjukdomar som
även kan utföras av andra laboratorier (rutindiagnostik), om
undersökningarna är nödvändiga för myndighetens
kompetensförsörjning, och

3. bedriva den forskning som är nödvändig för att
myndighetens uppdrag på smittskyddsområdet ska kunna
fullgöras.

Regelgivning, tillståndsgivning och tillsyn

5 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ansvarar för föreskrifter i enlighet med vad
som anges i lag och förordning samt för allmänna råd inom
sitt ansvarsområde.

5 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ansvarar för föreskrifter i enlighet med vad
som anges i lag och förordning samt för allmänna råd inom
sitt ansvarsområde.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma
författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga
1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (2015:173).

6 § Myndigheten ansvarar för tillståndsgivning, tillsyn och
tillsynsvägledning i enlighet med vad som anges i lag och
förordning.

Myndigheten ska upprätta en årlig plan för den tillsyn som
myndigheten avser att genomföra under året (tillsynsplan).

7 § Myndigheten ska svara för tillsynsvägledning i frågor som
gäller hälsoskydd enligt 2, 5, 6 och 9 kap. miljöbalken och
tillhandahålla underlag för tilllämpningen av 3 och 4 kap.
miljöbalken och plan- och bygglagen (2010:900).

Beredskap

8 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska inom sitt ansvarsområde ta initiativ till
åtgärder som skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar
och andra allvarliga hälsohot i kris och under höjd
beredskap.

8 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska övervaka planläggningen av smittskyddets
beredskap och inom sitt ansvarsområde ta initiativ till
åtgärder som skyddar befolkningen mot smittsamma sjukdomar
och andra allvarliga hälsohot i kris och under höjd
beredskap.

Myndigheten ska samordna en beredskap mot allvarliga hälsohot
enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot
människors hälsa.

Föreskrifter om myndighetens medverkan i totalförsvaret och i
krisberedskap finns i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap. Förordning (2015:173).

9 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Föreskrifter om myndighetens medverkan i totalförsvaret
och i krisberedskap finns i förordningen (2006:942) om
krisberedskap och höjd beredskap.

9 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska på regeringens uppdrag samordna
förberedelserna för försörjningen med läkemedel inför
allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar.
Förordning (2015:173).

10 § Myndigheten ska

1. bistå myndigheter, landsting, kommuner och organisationer
med expertstöd vid konstaterade eller misstänkta utbrott av
allvarliga smittsamma sjukdomar och vid analys av risker och
behov av förebyggande åtgärder när det gäller sådana utbrott,
och

2. upprätthålla den laboratorieberedskap som behövs och
tillhandahålla mikrobiologiska laboratorieundersökningar som
är av unik natur eller som av andra skäl inte utförs av andra
laboratorier.

11 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten får bistå med expertstöd vid katastrofer
eller allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar i andra
länder och stödja svenska civila och militära internationella
krishanteringsinsatser.

Myndigheten får besluta om internationella insatser enligt
första stycket endast under förutsättning att insatserna
finansieras av någon annan än myndigheten.

Myndigheten ska före beslut om internationella insatser
enligt första stycket samråda med Regeringskansliet
(Socialdepartementet) och Socialstyrelsen om de åtgärder som
myndigheten avser att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska
myndigheten dessutom samråda med Styrelsen för
internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

11 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten får bistå med expertstöd vid katastrofer
eller allvarliga utbrott av smittsamma sjukdomar i andra
länder och stödja svenska civila och militära internationella
krishanteringsinsatser.

Myndigheten får besluta om internationella insatser enligt
första stycket endast under förutsättning att insatserna
finansieras av någon annan än myndigheten.

Myndigheten ska före beslut om internationella insatser
enligt första stycket samråda med Regeringskansliet
(Socialdepartementet) om de åtgärder som myndigheten avser
att vidta. Vid insatser som rör bistånd ska myndigheten
dessutom samråda med Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (Sida). Förordning (2015:173).

12 § Myndigheten ska

1. tillhandahålla ett säkerhetslaboratorium som uppfyller
kriterierna för högsta skyddsnivå enligt föreskrifter om
mikrobiologiska arbetsmiljörisker som Arbetsmiljöverket har
meddelat med stöd av 18 § arbetsmiljöförordningen
(1977:1166),

2. upprätthålla diagnostisk beredskap, inklusive
jourverksamhet, och utföra mikrobiologiska
laboratorieundersökningar av sådana högsmittsamma ämnen som
utgör särskild fara för människors hälsa,

3. bedriva omvärldsbevakning av högsmittsamma ämnen som utgör
särskild fara för människors hälsa, och

4. upprätthålla förmågan att stödja andra myndigheter med
kompetens inom biosäkerhet.

Uppgifter i EU-arbete och annat internationellt samarbete

13 § Myndigheten ska följa och aktivt medverka i
folkhälsoarbetet inom Europeiska unionen (EU) och
internationellt. Innan myndigheten deltar i detta arbete ska
myndigheten underrätta regeringen om saken och avvakta dess
instruktioner.

14 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. samordna och lämna underlag till regeringen inför
återkommande rapportering till EU och
Världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller alkohol
och tobak samt till FN:s kontor mot narkotika och
brottslighet (UNODC) om frågor som gäller narkotika,

2. samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt FN:s
generalförsamlings resolution S-26/2 angående hiv/aids
antagen den 2 augusti 2001,

3. svara för Sveriges åtaganden att följa förekomsten av
poliovirus hos människor och i miljön samt att avlägsna
poliovirus från laboratorier inom ramen för WHO:s arbete med
polioutrotning, och

4. i enlighet med WHO:s anvisningar ta fram och lämna
underlag till regeringen inför rapportering till WHO om
förekomsten av sjukdomarna röda hund och mässling i landet.

14 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. samordna och lämna underlag till regeringen inför
återkommande rapportering till EU och
Världshälsoorganisationen (WHO) om frågor som gäller alkohol,
narkotika och tobak samt till FN:s kontor mot narkotika och
brottslighet (UNODC) om frågor som gäller narkotika,

2. samordna uppföljningen av Sveriges åtaganden enligt FN:s
generalförsamlings resolution S-26/2 angående hiv/aids
antagen den 2 augusti 2001,

3. svara för Sveriges åtaganden att följa förekomsten av
poliovirus hos människor och i miljön samt att avlägsna
poliovirus från laboratorier inom ramen för WHO:s arbete med
polioutrotning, och

4. i enlighet med WHO:s anvisningar ta fram och lämna
underlag till regeringen inför rapportering till WHO om
förekomsten av sjukdomarna röda hund och mässling i landet.
Förordning (2015:173).

15 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsområde fullgöra de uppgifter som följer
av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av
den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot
människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG,
och

2. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt
behörigt organ enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om
inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar.

15 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. inom sitt ansvarsområde fullgöra de uppgifter som följer
av Europaparlamentets och rådets beslut nr 1082/2013/EU av
den 22 oktober 2013 om allvarliga gränsöverskridande hot mot
människors hälsa och om upphävande av beslut nr 2119/98/EG,

2. fullgöra de uppgifter som ska utföras av ett erkänt
behörigt organ enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 851/2004 av den 21 april 2004 om
inrättande av ett europeiskt centrum för förebyggande och
kontroll av sjukdomar, och

3. inom sitt verksamhetsområde fullgöra de uppgifter som
följer av 2002 års nordiska hälsoberedskapsavtal och verka
för att intentionerna i avtalet genomförs.
Förordning (2015:173).

16 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point)
för Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (ECNN), för EU:s hälsoprogram samt för icke
smittsamma sjukdomar (NCD) och miljö och hälsa (EH) inom
WHO.

16 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska

1. vara nationell enhet (nationell kontaktpunkt) för
Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och
narkotikamissbruk (ECNN) och ansvara för rapportering till
FN:s kontor mot narkotika och brottslighet (UNODC) samt övrig
narkotikarapportering till internationella organ, och

2. vara nationell kontaktpunkt för EU:s hälsoprogram samt för
icke smittsamma sjukdomar (NCD) och miljö och hälsa (EH) inom
WHO. Förordning (2015:173).

17 § Myndigheten ska inom ramen för den egna verksamheten och
i samarbete med andra aktörer arbeta för att bidra till
genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

Nationell rapportering

18 § Myndigheten ska regelbundet förse regeringen med en
folkhälsopolitisk rapport samt årligen en rapport om
utvecklingen av folkhälsan och dess bestämningsfaktorer.

19 § Myndigheten ska i fråga om sitt miljöarbete enligt 3 § 3
rapportera till Naturvårdsverket och samråda med verket om
vilken rapportering som behövs.

Samverkan

20 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndighetens arbete med kunskapsspridning ska planeras
och genomföras i samverkan med andra berörda myndigheter så
att den statliga styrningen av vård- och omsorgsområdet och
informationen till allmänheten är samordnad.

Myndigheten ska i smittskyddsfrågor bistå Socialstyrelsen med
de kunskaps- och beslutsunderlag som Socialstyrelsen behöver
för att fullgöra sina uppgifter. Dessa kunskaps- och
beslutsunderlag ska tas fram i samråd med Socialstyrelsen.

Myndigheten ska i sin roll som samordnande myndighet för det
friluftslivsmål för god folkhälsa som regeringen har
fastställt samverka med berörda myndigheter vid genomförande
och uppföljning av friluftslivsmålen.

20 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndighetens arbete med kunskapsspridning ska
planeras och genomföras i samverkan med andra berörda
myndigheter så att informationen till allmänheten är
samordnad.

Myndighetens arbete med att styra med kunskap ska planeras
och genomföras i samverkan med andra berörda myndigheter så
att den statliga styrningen med kunskap är samordnad.
Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i
förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Myndigheten ska i sin roll som samordnande myndighet för det
friluftslivsmål för god folkhälsa som regeringen har
fastställt samverka med berörda myndigheter vid genomförande
och uppföljning av friluftslivsmålen. Förordning (2015:173).

Ledning

21 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

22 § Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består
av högst tio ledamöter.

Anställning

23 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

24 § Vid myndigheten ska det finnas en
personalansvarsnämnd.
Tillämpligheten av viss förordning

25 § Personalföreträdarförordningen (1987:1101) ska tillämpas
på myndigheten.

Avgifter

26 § Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. diagnostiska undersökningar som avses i 4 § 2, 10 § 2 och
12 § 2,

2. uppdragsverksamhet som avses i 4 § 1, och

3. internationella insatser som avses i 11 §.

Myndigheten får meddela föreskrifter om avgifternas storlek
och disponera intäkterna i verksamheten.

Överklagande

27 § Folkhälsomyndighetens beslut i ärenden om fördelning av
statsbidrag, bidrag eller annat ekonomiskt stöd får inte
överklagas.