Förordning (2013:1031) med instruktion för E-hälsomyndigheten

SFS nr
2013:1031
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:174

Uppgifter

1 § E-hälsomyndigheten ska ansvara för register och
it-funktioner som öppenvårdsapotek och vårdgivare behöver ha
tillgång till för en patientsäker och kostnadseffektiv
läkemedelshantering. Myndigheten ska vidare samordna
regeringens satsningar på e-hälsa samt övergripande följa
utvecklingen på e-hälsoområdet.

Vad som sägs om landsting i denna förordning gäller även
kommuner som inte ingår i ett landsting.
Förordning (2014:242).

2 § Myndigheten ska särskilt

1. ansvara för de register som anges i lagen (1996:1156) om
receptregister och lagen (2005:258) om
läkemedelsförteckning,

2. utfärda intyg som visar att den som ansöker om tillstånd
att bedriva detaljhandel med läkemedel till konsument
uppfyller de förutsättningar för tillståndet som föreskrivs i
2 kap. 6 § 5–7 lagen (2009:366) om handel med läkemedel,

3. vid behov genomföra kontroller av det elektroniska system
för direktåtkomst till uppgifter hos myndigheten som en
tillståndshavare ska ha enligt 2 kap. 6 § 6 lagen om handel
med läkemedel,

4. förmedla ersättning från landstingen till
öppenvårdsapoteken enligt vad som sägs i förordningen
(2002:687) om läkemedelsförmåner m.m.,

5. förvalta, framställa och tillhandahålla nationell
läkemedelsstatistik,

6. tillhandahålla ett system för analys av
läkemedelsstatistik,

7. ansvara för ett nationellt register över elektroniska
recept för djur,

8. ansvara för ett nationellt produkt- och artikelregister
över läkemedel, förbrukningsartiklar och livsmedel som ingår
i högkostnadsskyddet,

9. ansvara för ett nationellt register över sortiments- och
leveransinformation avseende dosdispenserade läkemedel, och

10. tillhandahålla ett elektroniskt expertstöd till
öppenvårdsapoteken i syfte att öka säkerheten vid expediering
av läkemedelsrecept.

3 § Myndigheten ska tillhandahålla en elektronisk tjänst som
ger enskilda personer möjlighet att i ett personligt
hälsokonto kostnadsfritt lagra uppgifter om sin hälsa.
Handlingar i ett personligt hälsokonto får endast förvaras
hos myndigheten i form av teknisk lagring för enskilds
räkning.

Myndigheten ska ge tredje part möjlighet att ansluta
tillämpningar och tjänster till den elektroniska tjänsten.
Anslutning av tillämpningar och tjänster till en enskilds
personliga hälsokonto får enbart göras med den enskildes
uttryckliga samtycke.

Tjänsteexport

4 § Myndigheten får bedriva sådan tjänsteexport som är direkt
kopplad till myndighetens kärnverksamhet.

Uppdragsverksamhet

5 § Myndigheten får på uppdrag av andra än öppenvårdsapotek
kvalitets- och säkerhetsgranska sådana elektroniska system
som ska ansluta till myndighetens register.

6 § Myndigheten får på uppdrag av Läkemedelsverket
tillhandahålla

1. teknisk drift av Läkemedelsverkets register över motgifter
(antidoter), och

2. ett system för förmedling till Läkemedelsverket av
ansökningar om tillstånd till försäljning av läkemedel enligt
5 § tredje stycket läkemedelslagen (1992:859).
Förordning (2014:242).

7 § Myndigheten får på uppdrag av landsting

1. föra register över koder avseende geografisk indelning av
landstings hälso- och sjukvårdsverksamhet (områdeskoder),

2. tillhandahålla en teknisk plattform där landsting och
andra kan lämna och hämta uppgifter om läkemedel och andra
varor som landsting subventionerar utöver läkemedelsförmånen,
och

3. utveckla och förvalta ett system som möjliggör förmedling
av information om ordinationer, förskrivningar, uthämtade
läkemedel och läkemedelsanvändning. Förordning (2014:242).

/Rubriken träder i kraft I:2015-07-01/
Samverkan

7 a § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter
finns i förordningen (2015:155) om statlig styrning med
kunskap avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma
författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga
1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (2015:174).

Ledning

8 § Myndigheten leds av en styrelse.

9 § Styrelsen ska bestå av högst nio ledamöter.

Anställningar och uppdrag

10 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

11 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101) och internrevisionsförordningen (2006:1228).

Avgifter

13 § Myndigheten ska ta ut avgifter för

1. tillhandahållande av läkemedelsstatistik och system för
analys av sådan statistik enligt 2 § 5 och 6,

2. tillgången till de register som avses i 2 § 7 och 9,

3. anslutning av tillämpningar och tjänster till den
elektroniska tjänsten enligt 3 § andra stycket första
meningen, och

4. sådana tjänster och uppdrag som avses i 4–7 §§.

14 § Myndigheten ska besluta om storleken på de avgifter som
avses i 13 § och disponera avgiftsinkomsterna.

15 § Myndigheten ska disponera inkomsterna från avgifter som
myndigheten tar ut med stöd av 8 kap. 2 a § lagen (2009:366)
om handel med läkemedel.

Särskild redovisning

16 § Grunderna för hur myndigheten har beräknat storleken på
avgifterna enligt 25 § lagen (1996:1156) om receptregister
och 14 § lagen (2005:258) om läkemedelsförteckning ska
redovisas särskilt i årsredovisningen.