Förordning (2013:1032) om upphävande av Tandvårds- och läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift till Apotekens Service Aktiebolag

SFS nr
2013:1032
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-12-05

Regeringen föreskriver att Tandvårds- och
läkemedelförmånsverkets föreskrifter (TLVFS 2009:2) om avgift
till Apotekens Service Aktiebolag ska upphöra att gälla vid
utgången av december 2013.

Övergångsbestämmelser

2013:1032

De upphävda föreskrifterna ska dock fortfarande gälla till
dess att E-hälsomyndigheten har meddelat föreskrifter enligt
3 § förordningen (2009:625) om receptregister och 3 §
förordningen (2009:626) om läkemedelsförteckning, dock längst
till utgången av mars 2014. Vad som sägs om Apotekens Service
Aktiebolag i de upphävda föreskrifterna ska därvid gälla
E-hälsomyndigheten.