Förordning (2013:1048) om statsbidrag för kommunernas medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet

SFS nr
2013:1048
Departement/myndighet
Justitiedepartementet D
Utfärdad
2013-12-05

1 § För sin medverkan vid 2014 års val till Europaparlamentet
ska kommunerna få statsbidrag med

1. dels 30 000 kr per kommun,

2. dels ett belopp per kommun som motsvarar kommunens andel
av det totala antalet röstberättigade i riket vid val till
kommunfullmäktige, beräknat efter en fingerad valdag den 1
mars 2014, multiplicerat med 146 300 000 kr, varvid brutet
tal ska avrundas nedåt till helt krontal.

Valmyndigheten ska fastställa statsbidraget och betala ut
bidraget till kommunerna senast den 31 mars 2014.

Beslut i ärenden om statsbidrag får inte överklagas.