Lag (2013:1051) om avgifter enligt EU:s förordning om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag

SFS nr
2013:1051
Departement/myndighet
Finansdepartementet BF
Utfärdad
2013-12-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2014:969
Upphävd
2014-08-02

1 § Finansinspektionen får ta ut avgifter för prövning av
ansökningar och anmälningar enligt Europaparlamentets och
rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om
tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och
om ändring av förordning (EU) nr 648/2012.

För att bekosta Finansinspektionens tillsyn enligt förordning
(EU) nr 575/2013 ska de institut som omfattas av förordningen
betala en årlig avgift.

Regeringen får meddela föreskrifter om avgifter enligt första
och andra styckena.