Lag (2013:1054) om marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

SFS nr
2013:1054
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2013-12-05

Innehåll

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om

1. marknadsföring av modersmjölksersättning och
tillskottsnäring, och

2. användning av modersmjölksersättning som skänkts eller
sålts till förmånspris till hälso- och sjukvården och
socialtjänsten.

Uttryck i lagen

2 § I denna lag avses med

spädbarn: barn yngre än tolv månader,

modersmjölksersättning: livsmedel som är avsett särskilt som
näring för spädbarn under de första månaderna och som ensamt
tillgodoser näringsbehovet för spädbarn tills de börjar få
lämplig tilläggskost,

tillskottsnäring: livsmedel som är avsett särskilt som näring
för spädbarn när de börjar få lämplig tilläggskost och som är
den huvudsakliga flytande beståndsdelen i en alltmer varierad
kost för sådana spädbarn.

Förbud mot marknadsföring av modersmjölksersättning

3 § Marknadsföring av modersmjölksersättning är endast
tillåten i publikationer som är särskilt inriktade på
spädbarnsvård och i vetenskapliga publikationer. All annan
marknadsföring av modersmjölksersättning är förbjuden.

Marknadsföring av andra produkter än modersmjölksersättning

4 § Andra produkter än modersmjölksersättning får inte vid
marknadsföring framställas som lämpade att ensamma tillgodose
friska spädbarns näringsbehov under de första månaderna tills
de börjar få lämplig tilläggskost.

Marknadsföring av modersmjölksersättning och tillskottsnäring

5 § Marknadsföringen av modersmjölksersättning och
tillskottsnäring ska ge nödvändiga upplysningar om produktens
användning och får inte avråda från amning.

Uttryck som kan ge sken av att produkterna härstammar från
eller har samma egenskaper som bröstmjölk får inte användas
vid marknadsföringen.

Modersmjölksersättning och tillskottsnäring ska vid
marknadsföring vara märkta så att produkterna inte kan
förväxlas med varandra.

6 § Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast
innehålla de närings- och hälsopåståenden som anges i bilagan
till denna lag och endast om de villkor som anges i bilagan
är uppfyllda.

I fråga om tillskottsnäring finns bestämmelser om närings-
och hälsopåståenden i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1924/2006 av den 20 december 2006 om
näringspåståenden och hälsopåståenden om livsmedel.

Särskilda bestämmelser om marknadsföring av
modersmjölksersättning

7 § Marknadsföringen av modersmjölksersättning får endast
innehålla vetenskaplig och saklig information. Informationen
får inte antyda eller ge intryck av att uppfödning med
modersmjölksersättning är likvärdig med eller bättre än
amning.

8 § Vid marknadsföring av modersmjölksersättning ska det
framhållas att amning har fördelar. Det ska även framgå att
produkten endast bör användas på rekommendation av en person
med utbildning i medicin, näringslära eller farmaci eller
någon annan som arbetar med barna- eller mödravård.

9 § Vid marknadsföring av modersmjölksersättning får det inte
användas bilder av spädbarn eller bilder eller texter som kan
idealisera produktens användning. Vid marknadsföringen får
det dock användas en grafisk framställning som gör det enkelt
att identifiera produkten eller som visar hur produkten ska
tillredas.

Användning av modersmjölksersättning

10 § Det är förbjudet att inom hälso- och sjukvården och
socialtjänsten använda eller distribuera
modersmjölksersättning som skänkts eller sålts till
förmånspris annat än till barn som behöver den och endast
under så lång tid som dessa barn behöver den.

Sanktioner enligt marknadsföringslagen

11 § Marknadsföring som strider mot någon av 3–9 §§ ska vid
tillämpningen av 5, 23 och 26 §§ marknadsföringslagen
(2008:486) anses otillbörlig mot konsumenter.

Tillsyn

12 § Konsumentverket utövar tillsyn över att bestämmelserna
om marknadsföring i denna lag följs.

Bilaga

Närings- och hälsopåståenden för modersmjölksersättning och
villkor för användning av sådana påståenden

1. NÄRINGSPÅSTÅENDEN

Näringspåstående om Villkor för användning

1.1 Enbart laktos Produkten innehåller ingen annan
kolhydrat än laktos.

1.2 Laktosfri Produkten innehåller inte mer
laktos än 2,5 mg/100 kJ
(10 mg/100 kcal).

1.3 Fleromättade fettsyror
har tillsatts, eller
motsvarande näringspåstående
i fråga om tillsats av
dokosahexaensyra Innehållet av dokosahexaensyra
utgör minst 0,2 procent av det
sammanlagda fettsyreinnehållet.

1.4 Näringspåståenden om
tillsatser av följande
fakultativa ingredienser:

1.4.1 Taurin

1.4.2 Fruktooligosackarider
och galaktooligosackarider

1.4.3 Nukleotider Frivillig tillsats i en mängd
som är lämplig för den avsedda
särskilda användningen och i
enlighet med de villkor i fråga
om modersmjölksersättningens
sammansättning som har
föreskrivits med stöd av 6 § 3
livsmedelslagen (2006:804).

2. HÄLSOPÅSTÅENDEN (INKLUSIVE PÅSTÅENDEN OM MINSKAD SJUKDOMSRISK)

Hälsopåstående om Villkor för användning

2.1 Minskad risk för allergi
mot mjölkproteiner. Detta
hälsopåstående får inbegripa
termer som hänvisar till
minskade allergena eller
minskade antigena egenskaper. a) Objektiva och vetenskapligt
belagda uppgifter som bevisar de
påstådda egenskaperna ska finnas
tillgängliga.

b) Modersmjölksersättningen ska
uppfylla de villkor i fråga om
modersmjölksersättningens
sammansättning som har
föreskrivits med stöd av 6 § 3
livsmedelslagen (2006:804).
Mängden immunreaktivt protein,
mätt med allmänt erkända
metoder, ska vara mindre än
1 procent av kväveinnehållande
ämnen i modersmjölksersättningen.

c) Etiketten ska tydligt ange
att produkten inte får förtäras
av barn som är allergiska mot de
intakta proteiner den är
framställd av. En sådan text
behövs inte om allmänt erkända
kliniska försök visar att
modersmjölksersättningen
tolereras av mer än 90 procent
av spädbarn (95 procent
konfidensintervall) som är
överkänsliga mot det protein
som hydrolysatet är framställt
av.

d) Modersmjölksersättningen får
vid oral tillförsel inte ge
upphov till överkänslighet hos
djur mot de intakta proteiner
som hydrolysatet är framställt
av.