Förordning (2013:1059) om kontroll av ekologisk produktion

SFS nr
2013:1059
Departement/myndighet
Näringsdepartementet RS L
Utfärdad
2013-12-05
Ändring införd
t.o.m. 2014:1072

Behöriga myndigheter

1 § De uppgifter som en behörig myndighet eller en
medlemsstat har enligt de EU-förordningar som anges i 1 §
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska
utföras av

1. Livsmedelsverket i fråga om livsmedel,

2. Statens jordbruksverk i fråga om

a) produktion och hantering av jordbruks- och
vattenbruksprodukter som inte är livsmedel, och

b) produktion av insatsvaror för användning i ekologisk
jordbruks- och vattenbruksproduktion, och

3. Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll i fråga
om att

a) godkänna kontrollorgan enligt artikel 27.4 i rådets
förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk
produktion och märkning av ekologiska produkter och om
upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91, och

b) utöva tillsyn över att de kontrollorgan som har godkänts
uppfyller de krav som gäller för godkännandet.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket ska inom sina respektive
ansvarsområden enligt första stycket utöva tillsyn över att
kontrollorganen uppfyller kraven för delegeringen.

De behöriga myndigheterna ska i den utsträckning som det
behövs samråda om tillämpningen av denna förordning.
Förordning (2014:1072).

Kontroll

2 § I lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion
finns bestämmelser om att kontrolluppgifter får överlämnas
till kontrollorgan.

3 § Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunerna ska
utöva sådan kontroll som avses i 2 § lagen (2013:363) om
kontroll av ekologisk produktion i fråga om livsmedel i
enlighet med den ansvarsfördelning som gäller enligt 25 och
25 a §§ livsmedelsförordningen (2006:813).

4 § Jordbruksverket ska utöva sådan kontroll som avses i 2 §
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga
om produktion och hantering av jordbruks- och
vattenbruksprodukter som inte är livsmedel om inte något
annat anges i andra stycket.

Länsstyrelserna ska utöva sådan kontroll som avses i 2 §
lagen om kontroll av ekologisk produktion i fråga om
foderföretag i primärproduktionen av foder.

5 § Konsumentverket ska utöva sådan kontroll som avses i 2 §
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion i fråga
om marknadsföring.

6 § Tullverket ska utföra den dokumentkontroll som en
ansvarig myndighet är skyldig att utföra enligt artiklarna 13
och 14 i kommissionens förordning (EG) nr 1235/2008 av den 8
december 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets
förordning (EG) nr 834/2007 vad gäller ordningen för import
av ekologiska produkter från tredjeländer.

Avgifter

7 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela
föreskrifter om skyldighet för ett kontrollorgan att ta ut
avgifter för

1. sådan kontroll som myndigheten har överlämnat till
kontrollorganet enligt 3 § lagen (2013:363) om kontroll av
ekologisk produktion, och

2. prövning av ärenden enligt de EU-förordningar som anges i
1 § lagen om kontroll av ekologisk produktion, lagen om
kontroll av ekologisk produktion eller de föreskrifter som
har meddelats med stöd av lagen.

Livsmedelsverket och Jordbruksverket får meddela föreskrifter
om grunderna för beräkningen av storleken av avgifter som
avses i första stycket.

8 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll får
meddela föreskrifter om skyldighet att betala avgift för
prövning av ansökan om godkännande av kontrollorgan enligt
rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om
ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter och
om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91.

9 § I förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter finns
bestämmelser om avgifter som ska betalas för statliga
myndigheters och kommunernas kostnader för kontroll och
prövning av ärenden.

I förordningen (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll
av foder och animaliska biprodukter finns bestämmelser om
avgifter som ska betalas för statliga myndigheters och
kommunernas kostnader för kontroll av ekologiskt foder.

Sanktionsavgifter

10 § Den sanktionsavgift som ska tas ut enligt 19 § lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion ska betalas

1. med 1 000 kronor om aktören har en årsomsättning som är
högst 20 000 kronor, och

2. med fem procent av årsomsättningen, dock högst 50 000
kronor, om aktören har en årsomsättning som är större än 20
000 kronor.

Årsomsättningen ska avse den totala omsättningen närmast
föregående räkenskapsår. Årsomsättningen får uppskattas om
överträdelsen har skett under näringsidkarens första
verksamhetsår eller om uppgifter om årsomsättning annars
saknas, kan antas vara missvisande eller är bristfälliga.

11 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket prövar frågor om
sanktionsavgift inom sina ansvarsområden enligt 1 §.

12 § Ett beslut om sanktionsavgift ska innehålla en
upplysning om att avgiften ska betalas till Kammarkollegiet
efter särskild betalningsuppmaning.

13 § Den myndighet som beslutat om sanktionsavgift enligt 11 §
ska efter delgivning av beslutet omgående sända en kopia av
beslutet och av beviset om delgivning till Kammarkollegiet.
Motsvarande gäller om myndigheten upphävt eller ändrat
beslutet efter omprövning.

Om ett beslut överklagas ska myndigheten genast underrätta
Kammarkollegiet om detta.

14 § Bestämmelser om begäran om indrivning m.m. finns i 4–9 §§
indrivningsförordningen (1993:1229). Att den betalningsskyldige
ska uppmanas att betala fordringen innan ansökan om indrivning
görs framgår av 3 § i förordningen.

Indrivning behöver inte begäras för en fordran som
understiger 100 kronor, om indrivning inte krävs från allmän
synpunkt.

15 § Om ett beslut om sanktionsavgift efter överklagande
upphävs, ändras eller fastställs genom en dom som har fått
laga kraft, ska domstolen snarast sända en kopia av domen
till Kammarkollegiet och ange vilket datum domen fick laga
kraft.

Domstolen ska på motsvarande sätt snarast underrätta
Kammarkollegiet om den beslutar att ett överklagat beslut om
sanktionsavgift tills vidare inte får verkställas, eller om
ett sådant beslut om verkställighetsförbud upphävs.

Uppgiftsskyldighet

16 § Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll ska
lämna de uppgifter till Livsmedelsverket och Jordbruksverket
som behövs för att de ska kunna utföra sin tillsyn över
kontrollorganen enligt 1 §.

Bemyndiganden

17 § Livsmedelsverket och Jordbruksverket får inom sina
ansvarsområden enligt 1 § meddela föreskrifter

1. om undantag från de EU-förordningar som anges i 1 § lagen
(2013:363) om kontroll av ekologisk produktion,

2. om särskilda ekologiska produktionsregler,

3. om hur sådan kontroll som avses i 2 § första stycket lagen
om kontroll av ekologisk produktion ska bedrivas,

4. om skyldighet för en kommun eller ett kontrollorgan att
lämna uppgifter till en kontrollmyndighet, och

5. för verkställigheten av lagen om kontroll av ekologisk
produktion, de EU-förordningar som anges i 1 § i den lagen
samt denna förordning.