Finansinspektionens tillkännagivande (2013:1079) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
2013:1079
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
2013-12-19

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen
(1967:667) med tillämpningsföreskrifter till lagen
(1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 §
förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa
skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa
skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före
utgången av år 1973:

a) Trafiklivränta sänks med 0,23 procent (jfr SFS
1967:663).

b) Skadelivränta som betalas med statsmedel sänks
med 0,23 procent (jfr SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges i 1 a och
1 b, dels har fastställts före den 1 januari 2004, lämnas
oförändrad (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har
fastställts den 1 januari 2004 eller senare sänks med 0,23
procent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1
januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor lämnas oförändrad. Detsamma gäller
livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1
januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans
har meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2 a ska enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari
2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor sänks med 0,23 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.