Förordning (2013:1102) om stöd till utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter

SFS nr
2013:1102
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-12-12

Syfte och tillämpningsområde

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får lämnas till
utvecklingsprojekt som på ett varaktigt sätt bidrar till
jämställda offentliga miljöer i städer och tätorter. Stöd
lämnas i mån av tillgång på medel.

Med jämställda offentliga miljöer avses i denna förordning
miljöer vars utformning inte är begränsad till det ena könets
intressen och behov.

Förutsättningar för stöd

2 § Stöd får ges till den som avser att genomföra ett
utvecklingsprojekt för jämställda offentliga miljöer i städer
och tätorter som innebär

1. fysiska åtgärder, eller

2. strategiska eller metodutvecklande åtgärder.

Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar
att kunna genomföra åtgärden och sprida information och
erfarenhet om den.

3 § Stöd får inte ges för en åtgärd som

1. den sökande är skyldig att genomföra enligt lag eller
annan författning, eller

2. utförs av någon som är försatt i konkurs eller är på
obestånd.

4 § Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att
slutföra senast den 1 november 2016.

5 § Stöd till företag lämnas som stöd av mindre betydelse
enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse och får lämnas endast
med de begränsningar som följer av kommissionens förordning
samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet.

Stödets storlek

6 § Stödet får uppgå till högst 75 procent av den beräknade
kostnaden för åtgärden.

Stödet får dock inte överstiga

1. 1 500 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som
avses i 2 § första stycket 1, och

2. 750 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som
avses i 2 § första stycket 2.

Prövningen av ett stödärende

7 § Frågor om stöd prövas av Boverket.

Boverket ska ge berörd länsstyrelse tillfälle att yttra sig
över en ansökan.

8 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast
den 31 mars 2016.

9 § Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera de
ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att uppfylla
det syfte som anges i 1 §. Boverket ska särskilt uppmärksamma
flickors och pojkars intressen och behov.

10 § Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma
stödets storlek.

11 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om när den stödberättigande åtgärden ska vara slutförd,
och

2. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stödet

12 § Den första utbetalningen av stödet görs med högst 75
procent av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband
med att beslut om stöd har fattats av Boverket.

Den slutliga utbetalningen görs efter det att redovisning
enligt 13 § har kommit in till och godkänts av Boverket.

Redovisning och uppföljning

13 § När en stödberättigande åtgärd har slutförts ska
stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur
arbetet har bedrivits och vilka resultat som har uppnåtts. En
sådan slutrapport ska ha kommit in till Boverket senast den 1
november 2016 eller vid den tidigare tidpunkt som verket
bestämmer.

14 § Boverket ska följa upp de åtgärder som det har beviljats
stöd för och senast den 30 juni 2017 redovisa detta i en
rapport till regeringen.

15 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som
behövs för en sådan uppföljning som avses i 14 §.

16 § Boverket ska föra ett register över de stöd som lämnats
enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de
uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att
fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.

Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då
stödet beslutades.

Återbetalning och återkrav

17 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses
i 13 §, eller

5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

18 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17 §,
ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket
efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande

20 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
av Boverket än verkets beslut att inte slutligt utbetala stöd
enligt 12 § andra stycket får dock inte överklagas.