Förordning (2013:1121) om kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning

SFS nr
2013:1121
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-12-12

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
kostnadsersättning till elever i gymnasial lärlingsutbildning
(lärlingsersättning).

2 § Centrala studiestödsnämnden beslutar i ärenden om
lärlingsersättning och betalar ut ersättningen.

Rätt till lärlingsersättning

3 § Lärlingsersättning får lämnas till elever som

1. deltar i gymnasial lärlingsutbildning i gymnasieskolan,

2. har ett utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11 a §
skollagen (2010:800), och

3. har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen
(1999:1395).

4 § Elever som inte har uppnått åldern för rätt till
studiehjälp i form av studiebidrag enligt studiestödslagen
(1999:1395) men som i övrigt uppfyller villkoren för bidraget
ska jämställas med elever som har rätt till studiehjälp.

5 § Lärlingsersättning får inte lämnas för tid då eleven får
lön på grund av en anställning som omfattar vad som utförs
inom ramen för ett utbildningskontrakt enligt 16 kap. 11 a §
skollagen (2010:800).

Tid som lärlingsersättning får lämnas för

6 § Lärlingsersättning får lämnas för de delar av ett läsår
då eleven har ett utbildningskontrakt.

Vid bedömningen av vad som utgör ett läsår ska 2 kap. 6 §
studiestödsförordningen (2000:655) tillämpas.

Lärlingsersättningens storlek

7 § Lärlingsersättning lämnas med 1 000 kronor per månad.

Ersättning för en period om 15 dagar ska uppgå till hälften
av månadsbeloppet.

Ansökan

8 § Lärlingsersättning lämnas efter ansökan. Ansökan ska ha
kommit in till Centrala studiestödsnämnden senast den 30 juni
för studier som bedrivits efter den 30 juni året före.

Ansökan ska vara undertecknad av elevens förmyndare eller, om
eleven är myndig, av eleven själv. Om en förvaltare enligt
föräldrabalken har förordnats för eleven, ska förvaltaren ha
tecknat samtycke på ansökan, om det ingår i uppdraget.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

Utbetalning

9 § Lärlingsersättning får betalas ut bara om det är styrkt
att eleven bedriver de studier som ersättningen har beviljats
för.

Lärlingsersättning betalas ut månadsvis i efterskott. Om det
finns särskilda skäl, får ersättningen betalas ut på annat
sätt. Utbetalning får dock göras för högst ett kalenderhalvår
i sänder.

10 § Lärlingsersättning ska betalas ut till elevens föräldrar
eller någon annan vårdnadshavare enligt samma grunder som
tillämpas vid utbetalning av allmänt barnbidrag. Om eleven är
myndig, ska dock ersättningen betalas ut till eleven själv.
Om en förvaltare enligt föräldrabalken har förordnats för
eleven, ska ersättningen betalas ut till förvaltaren, om det
ingår i uppdraget.

Om det finns särskilda skäl, får ersättning för en omyndig
elev betalas ut till en socialnämnd eller någon annan för att
användas till den omyndiges utbildning och uppehälle.

Uppgiftsskyldighet

11 § Om de förhållanden som låg till grund för ett beslut att
bevilja lärlingsersättning ändras, ska den som ersättningen
betalas ut till enligt 10 § genast anmäla detta till Centrala
studiestödsnämnden.

12 § Migrationsverket ska på begäran lämna Centrala
studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd
sådana uppgifter som avses i 6 kap. 13 a § första stycket
studiestödsförordningen (2000:655). Detta gäller dock bara om
uppgifterna rör sådana elever som avses i 4 § denna
förordning och har betydelse för tillämpningen av denna
förordning.

13 § Försäkringskassan ska på begäran lämna Centrala
studiestödsnämnden eller Överklagandenämnden för studiestöd
uppgift om mottagare av allmänt barnbidrag. Detta gäller dock
bara om uppgiften rör sådana elever som avses i 4 § denna
förordning och har betydelse för tillämpningen av denna
förordning.

Omprövning

14 § Ett beslut att bevilja lärlingsersättning ska omprövas
när ändrade förhållanden föranleder det.

Innehållande och återkrav

15 § Om det finns sannolika skäl att anta att rätten till
lärlingsersättning har upphört eller att ersättningen kommer
att minskas, får Centrala studiestödsnämnden besluta att
ersättningen ska hållas inne eller lämnas med ett lägre
belopp till dess att slutligt beslut om rätt till ersättning
fattas.

16 § Mottagaren av lärlingsersättning är
återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller genom
att inte fullgöra sin uppgifts- och anmälningsskyldighet
eller på något annat sätt har orsakat att lärlingsersättning
lämnats felaktigt eller med för högt belopp, eller

2. ersättningen av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och mottagaren insett eller borde
ha insett detta.

Vid avbrott av studier ska 5 kap. 2 § studiestödslagen
(1999:1395) tillämpas när det gäller lärlingsersättning.

17 § Centrala studiestödsnämnden ska besluta att helt eller
delvis kräva tillbaka ersättning om någon är
återbetalningsskyldig enligt 16 §. Om ett återkrav avser
ersättning till en elev som vid utbetalningstillfället var
omyndig, är den som då var elevens förmyndare
betalningsskyldig.

Om det finns synnerliga skäl för det, får Centrala
studiestödsnämnden efterge återkrav helt eller delvis.

18 § På lärlingsersättning som krävs tillbaka ska ränta tas
ut från den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Centrala
studiestödsnämnden helt eller delvis efterge krav på ränta.

19 § En fordran som har uppkommit på grund av att
lärlingsersättning har krävts tillbaka, ska bevakas fram till
utgången av det år då gäldenären fyller 67 år. Därefter ska
fordran skrivas av. Den ska också skrivas av om gäldenären
avlider.

Om indrivningen av en sådan fordran som avses i första
stycket skulle leda till mer arbete eller kostnad än som är
skäligt och indrivning inte är nödvändig från allmän
synpunkt, får indrivningsåtgärder underlåtas.

Övriga bestämmelser

20 § Följande bestämmelser om studiestöd i studiestödslagen
(1999:1395) ska tillämpas när det gäller
lärlingsersättning:
– 6 kap. 1 § om tillämpning av lagen
(1969:93) om begränsning av samhällsstöd vid
arbetskonflikt,
– 6 kap. 2 § om återbetalning av inte
utnyttjat studiestöd,

– 6 kap. 3 § om att en fordran på studiestöd inte kan
överlåtas och inte får tas i anspråk genom utmätning,

– 6 kap. 5 § om avrundning av belopp, och

– 6 kap. 12 § om preskription.

Det som sägs i 6 kap. 1 § studiestödsförordningen (2000:655)
om studiestöd till studerande som är att anse som smittbärare
ska tillämpas i ärenden om lärlingsersättning.

Överklagande

21 § Centrala studiestödsnämndens beslut om
lärlingsersättning får överklagas hos Överklagandenämnden för
studiestöd. Centrala studiestödsnämndens beslut ska gälla
omedelbart, om inte Centrala studiestödsnämnden bestämmer
något annat. Om ett beslut överklagas, kan
överklagandenämnden förordna att beslutet tills vidare inte
ska gälla.

Överklagandenämndens beslut med anledning av ett överklagande
dit får inte överklagas.

Närmare föreskrifter

22 § Centrala studiestödsnämnden får meddela närmare
föreskrifter om tilllämpningen av denna förordning.

2013:1121

1. Denna förordning träder i kraft den 15 januari 2014.

2. Förordningen ska dock tillämpas i fråga om studier som
bedrivs efter den 31 december 2013.