Lag (2013:1127) om avtal mellan Sverige och Bahrain om utbyte av upplysningar i skatteärenden

SFS nr
2013:1127
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
2013-12-12
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:117

Det avtal om utbyte av upplysningar i skatteärenden som
Konungariket Sveriges regering och Konungariket Bahrains
regering undertecknade den 14 oktober 2011 ska gälla som lag
här i landet. Avtalet är avfattat på svenska, arabiska och
engelska. Den svenska och engelska texten framgår av bilaga
till denna lag.

Övergångsbestämmelser

2013:1127

1. Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

2. Denna lag ska tillämpas för beskattningsår som börjar den
dag då lagen träder i kraft eller senare eller, om
beskattningsår saknas, på skatt som tas ut den dag då lagen
träder i kraft eller senare. I ärenden som utgör
skattebrottsärenden enligt avtalet ska lagen dock tillämpas
från och med ikraftträdandet.

Bilaga

AVTAL MELLAN KONUNGARIKET SVERIGES REGERING OCH KONUNGARIKET
BAHRAINS REGERING OM UTBYTE AV UPPLYSNINGAR I SKATTEÄRENDEN

Konungariket Sveriges regering och Konungariket Bahrains
regering, som önskar ingå ett avtal om utbyte av upplysningar
i skatteärenden, har kommit överens om följande:

Artikel 1

Avtalets syfte och tillämpningsområde

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande parterna ska
biträda varandra med handräckning genom utbyte av
upplysningar som kan antas vara relevanta vid administration
och verkställighet av de avtalsslutande parternas interna
lagstiftning avseende skatter som omfattas av detta avtal.
Sådana upplysningar inbegriper upplysningar som kan antas
vara relevanta för fastställande, taxering och uppbörd av
sådana skatter, för indrivning och andra exekutiva åtgärder
beträffande skattefordringar eller för utredning eller åtal i
skatteärenden. Upplysningarna ska utbytas i enlighet med
bestämmelserna i detta avtal och ska hållas hemliga på sätt
som anges i artikel 8. De rättigheter som tillkommer personer
enligt den anmodade partens lagstiftning eller administrativa
praxis förblir tillämpliga i den utsträckning de inte
otillbörligt hindrar eller fördröjer ett effektivt utbyte av
upplysningar.

2. Detta avtal ska inte påverka tillämpningen i de
avtalsslutande parterna av bestämmelserna om ömsesidig
rättslig hjälp i brottmål.

Artikel 2

Jurisdiktion

Den anmodade parten är inte skyldig att lämna upplysningar
som varken innehas av dess myndigheter eller innehas eller
kontrolleras av personer inom dess jurisdiktion.

Artikel 3

Skatter som omfattas

1. De skatter som omfattas av detta avtal är skatter av varje
slag och beskaffenhet som tas ut i de avtalsslutande
parterna.

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i
huvudsak likartat slag som efter undertecknandet av avtalet
tas ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande parterna ska meddela varandra om de väsentliga
ändringar som gjorts rörande den skattelagstiftning och de
åtgärder för att inhämta upplysningar som omfattas av
avtalet.

Artikel 4

Definitioner

1. Om inte annat anges, har vid tillämpningen av detta avtal
följande uttryck nedan angiven betydelse:

a) ”Bahrain” avser Konungariket Bahrains territorium, samt de
havsområden, havsbotten och dess underlag över vilka Bahrain,
i överensstämmelse med folkrättens regler, utövar suveräna
rättigheter eller jurisdiktion,

b) ”Sverige” avser Konungariket Sverige och innefattar, när
uttrycket används i geografisk betydelse, Sveriges
territorium, Sveriges territorialvatten och andra havsområden
över vilka Sverige, i överensstämmelse med folkrättens
regler, utövar suveräna rättigheter eller jurisdiktion,

c) ”avtalsslutande part” avser Sverige eller Bahrain beroende
på sammanhanget,

d) ”behörig myndighet” avser

1) i Bahrain, finansministern eller dennes befullmäktigade
ombud,

2) i Sverige, finansministern, dennes befullmäktigade ombud
eller den myndighet åt vilken uppdras att vara behörig
myndighet vid tillämpningen av detta avtal,

e) ”person” inbegriper fysisk person, bolag och annan
personsammanslutning,

f) ”bolag” avser juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person eller varje
annan enhet som bildats i enlighet med eller erkänts enligt
lagstiftningen i någon av de avtalsslutande parterna som en
juridisk person,

g) ”bolag vars aktier är föremål för allmän omsättning” avser
ett bolag vars viktigaste aktieslag är noterat på en erkänd
aktiebörs under förutsättning att dess noterade aktier fritt
kan köpas eller säljas av allmänheten. Aktier kan köpas eller
säljas ”av allmänheten” om köp eller försäljning av aktier
inte underförstått eller uttryckligen begränsats till en
avgränsad krets av investerare,

h) ”viktigaste aktieslag” avser det eller de aktieslag som
representerar majoriteten av rösterna i och värdet av
bolaget,

i) ”erkänd aktiebörs” avser sådan börs som de behöriga
myndigheterna i de avtalsslutande parterna kommit överens
om,

j) ”kollektiv investeringsfond eller kollektivt
investeringssystem” avser alla åtaganden för kollektiva
investeringar oavsett juridisk form. ”Publik kollektiv
investeringsfond eller publikt kollektivt investeringssystem”
avser varje kollektiv investeringsfond eller kollektivt
investeringssystem vars andelar, aktier eller andra
rättigheter fritt kan köpas, säljas eller lösas in av
allmänheten. Andelar, aktier eller andra rättigheter i fonden
eller systemet kan fritt köpas, säljas eller lösas in ”av
allmänheten” om köp, försäljning eller inlösen inte
underförstått eller uttryckligen begränsats till en avgränsad
krets av investerare,

k) ”skatt” avser varje skatt som omfattas av detta avtal,

l) ”anmodande part” avser den avtalsslutande part som begär
upplysningar,

m) ”anmodad part” avser den avtalsslutande part som har
anmodats att lämna upplysningar,

n) ”åtgärder för att inhämta upplysningar” avser lagstiftning
och administrativa åtgärder eller domstolsåtgärder vilka
möjliggör för en avtalsslutande part att inhämta och lämna
begärda upplysningar,

o) ”upplysningar” avser varje faktauppgift, meddelande,
handling eller annan dokumentation oavsett form.

2. Då en avtalsslutande part tillämpar detta avtal vid någon
tidpunkt anses, såvida sammanhanget inte föranleder annat,
varje uttryck som inte definierats i avtalet ha den betydelse
som uttrycket har vid denna tidpunkt enligt den partens
lagstiftning och den betydelse som uttrycket har enligt
tillämplig skattelagstiftning i denna part äger företräde
framför den betydelse som uttrycket har enligt annan
lagstiftning i denna part.

Artikel 5

Utbyte av upplysningar på begäran

1. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska på
begäran lämna upplysningar för de ändamål som anges i artikel
1. Sådana upplysningar ska utbytas utan avseende på om det
handlande som är föremål för utredning skulle ha utgjort ett
brott enligt den anmodade partens lagstiftning om ett sådant
handlande utförts i den anmodade parten.

2. Om de upplysningar som är tillgängliga för den behöriga
myndigheten i den anmodade parten inte räcker till för att
tillmötesgå en begäran om upplysningar, ska den anmodade
parten – utan hinder av att den anmodade parten kanske inte
har behov av upplysningarna för dess egna beskattningsändamål
– vidta alla relevanta åtgärder för att inhämta och lämna de
begärda upplysningarna.

3. Om den behöriga myndigheten i en anmodande part särskilt
begär det, ska den behöriga myndigheten i den anmodade parten
– i den utsträckning som detta är tillåtet enligt dess
interna lagstiftning – lämna upplysningar enligt denna
artikel i form av upptagande av vittnesberättelser och
bestyrkta kopior av originalhandlingar.

4. Vardera avtalsslutande parten ska säkerställa att den har
befogenhet att genom dess behöriga myndigheter på begäran och
för de ändamål som anges i artikel 1 i detta avtal, inhämta
och lämna:

a) upplysningar som innehas av banker, andra finansiella
institutioner och annan person som agerar i egenskap av
representant eller förvaltare, däri inbegripet ombud och
trustförvaltare,

b) upplysningar om ägarförhållandena i bolag, handelsbolag,
truster, stiftelser, ”Anstalten” och andra personer, däri
inbegripet – med de begränsningar som följer av artikel 2 –
upplysningar om ägarförhållandena rörande alla sådana
personer i en ägarkedja; i fråga om truster, upplysningar om
stiftare, förvaltare och förmånstagare; i fråga om
stiftelser, upplysningar om stiftare, ledamöter i styrelsen
och destinatärer. Detta avtal medför inte skyldighet för de
avtalsslutande parterna att inhämta eller lämna upplysningar
om ägarförhållanden i bolag vars aktier är föremål för allmän
omsättning eller i publika kollektiva investeringsfonder
eller publika kollektiva investeringssystem, såvida inte
sådana upplysningar kan inhämtas utan att det medför
oproportionerligt stora svårigheter.

5. Vid begäran om upplysningar enligt detta avtal ska den
behöriga myndigheten i den anmodande parten till den behöriga
myndigheten i den anmodade parten lämna följande
upplysningar, för att visa att de efterfrågade upplysningarna
kan antas vara relevanta:

a) identiteten på den person som är föremål för utredning
eller undersökning,

b) uppgift om de begärda upplysningarna, däri inbegripet
deras närmare beskaffenhet och i vilken form som den
anmodande parten önskar att få upplysningarna från den
anmodade parten,

c) det beskattningsändamål för vilket upplysningarna
efterfrågas,

d) skälen för att anta att de begärda upplysningarna finns i
den anmodade parten eller innehas eller kontrolleras av
person inom den anmodade partens jurisdiktion,

e) såvitt det är känt, namn och adress på person som kan
antas inneha de begärda upplysningarna,

f) uppgift om att begäran är i överensstämmelse med
lagstiftning och administrativ praxis i den anmodande parten
och att den behöriga myndigheten i den anmodande parten – om
de begärda upplysningarna fanns inom denna parts jurisdiktion
– skulle kunna inhämta upplysningarna enligt lagstiftning
eller vedertagen administrativ praxis i den anmodande parten
samt att begäran är i överensstämmelse med detta avtal,

g) uppgift om att den anmodande parten har vidtagit alla
åtgärder för att inhämta upplysningarna som står till dess
förfogande inom dess eget territorium, utom sådana åtgärder
som skulle medföra oproportionerligt stora svårigheter.

6. Den behöriga myndigheten i den anmodade parten ska snarast
möjligt lämna de begärda upplysningarna till den anmodande
parten. För att tillgodose ett skyndsamt svar ska den
behöriga myndigheten i den anmodade parten:

a) Till den behöriga myndigheten i den anmodande parten
skriftligen bekräfta mottagandet av begäran och inom 60 dagar
efter mottagandet underrätta den behöriga myndigheten i den
anmodande parten om eventuella brister i begäran.

b) Om den behöriga myndigheten i den anmodade parten inte har
kunnat inhämta och lämna de begärda upplysningarna inom 90
dagar från det att begäran togs emot, däri inbegripet om det
föreligger förhinder att tillhandahålla upplysningarna eller
om den behöriga myndigheten vägrar att lämna upplysningarna,
ska den omedelbart underrätta den anmodande parten om detta
och ange skälen för att den inte kunnat inhämta och
tillhandahålla upplysningarna, vilka hinder som föreligger
eller skälen för dess vägran.

Artikel 6

Utomlands utförda skatteutredningar

1. En avtalsslutande part får tillåta att företrädare för den
behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande parten
närvarar i den förstnämnda parten för att höra fysiska
personer och granska handlingar efter skriftligt medgivande
av de berörda personerna. Den behöriga myndigheten i den
sistnämnda parten ska meddela den behöriga myndigheten i den
förstnämnda parten om tid och plats för mötet med dessa
personer.

2. På begäran av den behöriga myndigheten i en avtalsslutande
part får den behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande
parten tilllåta att företrädare för den behöriga myndigheten
i den förstnämnda parten är närvarande vid skatteutredning i
den sistnämnda parten till den del detta anses lämpligt.

3. Bifalls en begäran enligt punkt 2 ska den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande part som utför utredningen
snarast möjligt underrätta den behöriga myndigheten i den
andra parten om tid och plats för utredningen, om den
myndighet eller person som bemyndigats att utföra utredningen
samt om de förfaranden och villkor som den förstnämnda parten
fastställt för utförandet av utredningen. Alla beslut
beträffande utförandet av utredningen ska fattas av den part
som utför utredningen.

Artikel 7

Möjlighet att avslå en begäran

1. Den anmodade parten har inte skyldighet att inhämta eller
lämna upplysningar som den anmodande parten inte skulle kunna
inhämta enligt dess lagstiftning för administration eller
verkställighet av dess egen skattelagstiftning. Den behöriga
myndigheten i den anmodade parten får avslå en begäran när
begäran inte har gjorts i överensstämmelse med detta avtal.

2. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet
för en avtalsslutande part att lämna upplysningar som skulle
röja handels-, affärs-, industri- eller yrkeshemlighet eller
kommersiell hemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt. Utan hinder av detta, ska upplysningar som
avses i artikel 5 punkt 4 inte anses som sådana hemligheter
eller sådant förfaringssätt endast på grund av att de
uppfyller villkoren i nämnda punkt.

3. Bestämmelserna i detta avtal ska inte medföra skyldighet
för en avtalsslutande part att inhämta eller lämna
upplysningar som skulle röja hemlig kommunikation mellan en
klient och dennes advokat eller annat juridiskt ombud, när
sådan kommunikation:

a) förevarit i syfte att söka eller lämna juridisk
rådgivning, eller

b) förevarit i syfte att användas under pågående eller
förestående rättsliga förfaranden.

4. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar
om lämnandet av upplysningarna skulle strida mot allmänna
hänsyn (ordre public).

5. En begäran om upplysningar ska inte avslås på grund av att
den skattefordran som föranleder begäran har bestridits.

6. Den anmodade parten får avslå en begäran om upplysningar
om den anmodande parten har begärt upplysningarna för
administration eller verkställighet av en bestämmelse i den
anmodande partens skattelagstiftning, eller därmed
sammanhängande krav, som under samma förhållanden
diskriminerar en medborgare i den anmodade parten i
förhållande till en medborgare i den anmodande parten.

Artikel 8

Sekretess

Alla upplysningar som tas emot av en avtalsslutande part med
stöd av detta avtal ska hållas hemliga på samma sätt som
upplysningar som inhämtats med stöd av den interna
lagstiftningen i denna part och får yppas endast för personer
eller myndigheter (däri inbegripet domstolar och
förvaltningsorgan) inom den avtalsslutande partens
jurisdiktion som har befattning med taxering eller uppbörd
av, exekutiva åtgärder eller åtal, eller handläggning av
överklagande, avseende de skatter som omfattas av detta
avtal. Sådana personer eller myndigheter ska använda dessa
upplysningar endast för sådana ändamål. De får yppa
upplysningarna vid offentliga domstolsförhandlingar eller i
domstolsavgöranden. Upplysningarna får inte yppas för annan
person, institution eller myndighet eller för annan
jurisdiktion utan uttryckligt skriftligt medgivande av den
behöriga myndigheten i den anmodade parten.

Artikel 9

Kostnader

De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter ska komma
överens om fördelningen av uppkomna kostnader för
handräckning.

Artikel 10

Lagstiftning om implementering

De avtalsslutande parterna ska anta sådan lagstiftning som är
nödvändig för att uppfylla och ge verkan åt villkoren i
avtalet.

Artikel 11

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. När svårigheter eller tvivelsmål uppkommer mellan de
avtalsslutande parterna i fråga om tillämpning eller tolkning
av avtalet ska de behöriga myndigheterna söka avgöra saken
genom ömsesidig överenskommelse.

2. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får,
utöver vad som framgår av punkt 1, ömsesidigt komma överens
om förfarandena för tillämpning av artiklarna 5 och 6.

3. De avtalsslutande parternas behöriga myndigheter får träda
i direkt förbindelse med varandra i syfte att träffa
överenskommelse med stöd av denna artikel.

Artikel 12

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande parterna ska skriftligen underrätta
varandra när de åtgärder vidtagits av respektive
avtalsslutande part som krävs för att detta avtal ska träda i
kraft.

2. Avtalet träder i kraft den trettionde dagen efter det att
den sista av dessa underrättelser har tagits emot och
tillämpas

a) i skattebrottsärenden, från och med dagen för
ikraftträdandet,

b) i alla andra ärenden som omfattas av artikel 1, för
beskattningsår som börjar dagen för ikraftträdandet av
avtalet eller senare, eller då något beskattningsår inte
föreligger, för skatteanspråk som uppkommer dagen för
ikraftträdandet av avtalet eller senare.

Artikel 13

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess att det sägs upp av
en avtalsslutande part. Vardera avtalsslutande parten kan på
diplomatisk väg skriftligen säga upp avtalet genom
underrättelse härom till den andra avtalsslutande parten. I
händelse av sådan uppsägning upphör avtalet att gälla den
första dagen i den månad som följer närmast efter utgången av
den sexmånadersperiod som följer efter den dag då
underrättelsen om uppsägning togs emot av den andra
avtalsslutande parten.

2. I händelse av uppsägning ska de avtalsslutande parterna
vara fortsatt bundna av bestämmelserna i artikel 8 i fråga om
upplysningar som erhållits med stöd av avtalet.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill
vederbörligen bemyndigade, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Paris den 14 oktober 2011 i två exemplar på
svenska, arabiska och engelska språken, vilka alla texter är
lika giltiga. I händelse av skiljaktigheter mellan texterna,
ska den engelska texten ha företräde.

För Konungariket Sveriges regering

Liselott Andersson

För Konungariket Bahrains regering

Ahmed bin Mohammed Al Khalifa

(Översättning)

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND
THE GOVERNMENT OF THE KINGDOM OF BAHRAIN FOR THE EXCHANGE OF
INFORMATION RELATING TO TAX MATTERS

The Government of the Kingdom of Sweden and the Government of
the Kingdom of Bahrain, desiring to conclude an Agreement for
the exchange of information relating to tax matters, have
agreed as follows:

Article 1

Object and scope of the Agreement

1. The competent authorities of the Contracting Parties shall
provide assistance through exchange of information that is
foreseeably relevant to the administration and enforcement of
the domestic laws of the Contracting Parties concerning taxes
covered by this Agreement. Such information shall include
information that is foreseeably relevant to the
determination, assessment and collection of such taxes, the
recovery and enforcement of tax claims, or the investigation
or prosecution of tax matters. Information shall be exchanged
in accordance with the provisions of this Agreement and shall
be treated as confidential in the manner provided in Article
8. The rights and safeguards secured to persons by the laws
or administrative practice of the requested Party remain
applicable to the extent that they do not unduly prevent or
delay effective exchange of information.

2. This Agreement shall not affect the application in the
Contracting Parties of the rules on mutual legal assistance
in criminal matters.

Article 2

Jurisdiction

A requested Party is not obligated to provide information
which is neither held by its authorities nor in the
possession or control of persons who are within its
territorial jurisdiction.

Article 3

Taxes covered

1. The taxes which are the subject of this Agreement are
taxes of every kind and description imposed in the
Contracting Parties.

2. This Agreement shall also apply to any identical or
substantially similar taxes imposed after the date of
signature of the Agreement in addition to or in place of the
existing taxes. The competent authorities of the Contracting
Parties shall notify each other of any substantial changes to
the taxation and related information gathering measures
covered by the Agreement.

Article 4

Definitions

1. For the purposes of this Agreement, unless otherwise
defined:

a) the term “Bahrain” means the territory of the Kingdom of
Bahrain, as well as the maritime areas, seabed and subsoil
over which Bahrain exercises, in accordance with
international law, sovereign rights or jurisdiction;

b) the term “Sweden” means the Kingdom of Sweden and, when
used in a geographical sense, includes the national
territory, the territorial sea of Sweden as well as other
maritime areas over which Sweden in accordance with
international law exercises sovereign rights or
jurisdiction;

c) the term “Contracting Party” means Sweden or Bahrain as
the context requires;

d) the term “competent authority” means:

(i) in Bahrain, the Minister of Finance or the Minister’s
authorised representative;

(ii) in Sweden, the Minister of Finance, his authorised
representative or the authority which is designated as a
competent authority for the purposes of this Agreement;

e) the term “person” includes an individual, a company and
any other body of persons;

f) the term “company” means any body corporate or any entity
that is treated as a body corporate for tax purposes or any
other entity constituted or recognised under the laws of
either of the Contracting States as a body corporate;

g) the term “publicly traded company” means any company whose
principal class of shares is listed on a recognised stock
exchange provided its listed shares can be readily purchased
or sold by the public. Shares can be purchased or sold “by
the public” if the purchase or sale of shares is not
implicitly or explicitly restricted to a limited group of
investors;

h) the term “principal class of shares” means the class or
classes of shares representing a majority of the voting power
and value of the company;

i) the term “recognised stock exchange” means any stock
exchange agreed upon by the competent authorities of the
Contracting Parties;

j) the term “collective investment fund or scheme” means any
pooled investment vehicle, irrespective of legal form. The
term “public collective investment fund or scheme” means any
collective investment fund or scheme provided the units,
shares or other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold or redeemed by the public. Units,
shares or other interests in the fund or scheme can be
readily purchased, sold or redeemed ”by the public” if the
purchase, sale or redemption is not implicitly or explicitly
restricted to a limited group of investors;

k) the term “tax” means any tax to which the Agreement
applies;

l) the term “applicant Party” means the Contracting Party
requesting information;

m) the term “requested Party” means the Contracting Party
requested to provide information;

n) the term “information gathering measures” means laws and
administrative or judicial procedures that enable a
Contracting Party to obtain and provide the requested
information;

o) the term “information” means any fact, statement or record
in any form whatever.

2. As regards the application of this Agreement at any time
by a Contracting Party, any term not defined therein shall,
unless the context otherwise requires, have the meaning that
it has at that time under the law of that Party, any meaning
under the applicable tax laws of that Party prevailing over a
meaning given to the term under other laws of that Party.

Article 5

Exchange of information upon request

1. The competent authority of the requested Party shall
provide upon request information for the purposes referred to
in Article 1. Such information shall be exchanged without
regard to whether the conduct being investigated would
constitute a crime under the laws of the requested Party if
such conduct occurred in the requested Party.

2. If the information in the possession of the competent
authority of the requested Party is not sufficient to enable
it to comply with the request for information, that Party
shall use all relevant information gathering measures to
provide the applicant Party with the information requested,
notwithstanding that the requested Party may not need such
information for its own tax purposes.

3. If specifically requested by the competent authority of an
applicant Party, the competent authority of the requested
Party shall provide information under this Article, to the
extent allowable under its domestic laws, in the form of
depositions of witnesses and authenticated copies of original
records.

4. Each Contracting Party shall ensure that its competent
authorities for the purposes specified in Article 1 of the
Agreement, have the authority to obtain and provide upon
request:

a) information held by banks, other financial institutions,
and any person acting in an agency or fiduciary capacity
including nominees and trustees;

b) information regarding the ownership of companies,
partnerships, trusts, foundations, “Anstalten” and other
persons, including, within the constraints of Article 2,
ownership information on all such persons in an ownership
chain; in the case of trusts, information on settlors,
trustees and beneficiaries; and in the case of foundations,
information on founders, members of the foundation council
and beneficiaries. Further, this Agreement does not create an
obligation on the Contracting Parties to obtain or provide
ownership information with respect to publicly traded
companies or public collective investment funds or schemes
unless such information can be obtained without giving rise
to disproportionate difficulties.

5. The competent authority of the applicant Party shall
provide the following information to the competent authority
of the requested Party when making a request for information
under the Agreement to demonstrate the foreseeable relevance
of the information to the request:

a) the identity of the person under examination or
investigation;

b) a statement of the information sought including its nature
and the form in which the applicant Party wishes to receive
the information from the requested Party;

c) the tax purpose for which the information is sought;

d) grounds for believing that the information requested is
held in the requested Party or is in the possession or
control of a person within the jurisdiction of the requested
Party;

e) to the extent known, the name and address of any person
believed to be in possession of the requested information;

f) a statement that the request is in conformity with the law
and administrative practices of the applicant Party, that if
the requested information was within the jurisdiction of the
applicant Party then the competent authority of the applicant
Party would be able to obtain the information under the laws
of the applicant Party or in the normal course of
administrative practice and that it is in conformity with
this Agreement;

g) a statement that the applicant Party has pursued all means
available in its own territory to obtain the information,
except those that would give rise to disproportionate
difficulties.

6. The competent authority of the requested Party shall
forward the requested information as promptly as possible to
the applicant Party. To ensure a prompt response, the
competent authority of the requested Party shall:

a) Confirm receipt of a request in writing to the competent
authority of the applicant Party and shall notify the
competent authority of the applicant Party of deficiencies in
the request, if any, within 60 days of the receipt of the
request.

b) If the competent authority of the requested Party has been
unable to obtain and provide the information within 90 days
of receipt of the request, including if it encounters
obstacles in furnishing the information or it refuses to
furnish the information, it shall immediately inform the
applicant Party, explaining the reason for its inability, the
nature of the obstacles or the reasons for its refusal.

Article 6

Tax examinations abroad

1. A Contracting Party may allow representatives of the
competent authority of the other Contracting Party to enter
the territory of the first-mentioned Party to interview
individuals and examine records with the written consent of
the persons concerned. The competent authority of the
second-mentioned Party shall notify the competent authority
of the first-mentioned Party of the time and place of the
meeting with the individuals concerned.

2. At the request of the competent authority of one
Contracting Party, the competent authority of the other
Contracting Party may allow representatives of the competent
authority of the first-mentioned Party to be present at the
appropriate part of a tax examination in the second-mentioned
Party.

3. If the request referred to in paragraph 2 is acceded to,
the competent authority of the Contracting Party conducting
the examination shall, as soon as possible, notify the
competent authority of the other Party about the time and
place of the examination, the authority or official
designated to carry out the examination and the procedures
and conditions required by the first-mentioned Party for the
conduct of the examination. All decisions with respect to the
conduct of the tax examination shall be made by the Party
conducting the examination.

Article 7

Possibility of declining a request

1. The requested Party shall not be required to obtain or
provide information that the applicant Party would not be
able to obtain under its own laws for purposes of the
administration or enforcement of its own tax laws. The
competent authority of the requested Party may decline to
assist where the request is not made in conformity with this
Agreement.

2. The provisions of this Agreement shall not impose on a
Contracting Party the obligation to supply information which
would disclose any trade, business, industrial, commercial or
professional secret or trade process. Notwithstanding the
foregoing, information of the type referred to in Article 5,
paragraph 4 shall not be treated as such a secret or trade
process merely because it meets the criteria in that
paragraph.

3. The provisions of this Agreement shall not impose on a
Contracting Party the obligation to obtain or provide
information, which would reveal confidential communications
between a client and an attorney, solicitor or other admitted
legal representative where such communications are:

a) produced for the purposes of seeking or providing legal
advice or

b) produced for the purposes of use in existing or
contemplated legal proceedings.

4. The requested Party may decline a request for information
if the disclosure of the information would be contrary to
public policy (ordre public).

5. A request for information shall not be refused on the
ground that the tax claim giving rise to the request is
disputed.

6. The requested Party may decline a request for information
if the information is requested by the applicant Party to
administer or enforce a provision of the tax law of the
applicant Party, or any requirement connected therewith,
which discriminates against a national of the requested Party
as compared with a national of the applicant Party in the
same circumstances.

Article 8

Confidentiality

Any information received by a Contracting Party under this
Agreement shall be treated as confidential in the same manner
as information obtained under the domestic laws of that Party
and may be disclosed only to persons or authorities
(including courts and administrative bodies) in the
jurisdiction of the Contracting Party concerned with the
assessment or collection of, the enforcement or prosecution
in respect of, or the determination of appeals in relation
to, the taxes covered by this Agreement. Such persons or
authorities shall use such information only for such
purposes. They may disclose the information in public court
proceedings or in judicial decisions. The information may not
be disclosed to any other person or entity or authority or
any other jurisdiction without the express written consent of
the competent authority of the requested Party.

Article 9

Costs

Incidence of costs incurred in providing assistance shall be
agreed by the competent authorities of the Contracting
Parties.

Article 10

Implementation legislation

The Contracting Parties shall enact any legislation necessary
to comply with, and give effect to, the terms of the
Agreement.

Article 11

Mutual agreement procedure

1. Where difficulties or doubts arise between the Contracting
Parties regarding the implementation or interpretation of the
Agreement, the competent authorities shall endeavour to
resolve the matter by mutual agreement.

2. In addition to the agreements referred to in paragraph 1,
the competent authorities of the Contracting Parties may
mutually agree on the procedures to be used under Articles 5
and 6.

3. The competent authorities of the Contracting Parties may
communicate with each other directly for purposes of reaching
agreement under this Article.

Article 12

Entry into force

1. Each of the Contracting Parties shall notify the other in
writing of the completion of the procedures required by its
law for the entry into force of this Agreement.

2. The Agreement shall enter into force on the thirtieth day
after the receipt of the later of these notifications and
shall thereupon have effect

a) for criminal tax matters, from the date of entry into
force;

b) for all other matters covered in Article 1, for taxable
periods beginning on or after the date on which the Agreement
enters into force, or where there is no taxable period, for
all charges to tax arising on or after the date on which the
Agreement enters into force.

Article 13

Termination

1. This Agreement shall remain in force until terminated by a
Contracting Party. Either Contracting Party may terminate the
Agreement, through diplomatic channels, by giving written
notice of termination to the other Con-

tracting Party. In such case, the Agreement shall cease to
have effect on the first day of the month following the end
of the period of six months after the date of receipt of
notice of termination by the other Contracting Party.

2. In the event of termination, both Contracting Parties
shall remain bound by the provisions of Article 8 with
respect to any information obtained under the Agreement.

In witness whereof the undersigned being duly authorised
thereto have signed the Agreement.

Done at Paris, this 14th day of October 2011, in duplicate in
the Swedish, Arabic and English languages, all texts being
equally authentic. In case of divergence between the texts,
the English text shall prevail.

For the Government of the Kingdom of Sweden

Liselott Andersson

For the Government of the Kingdom of Bahrain

Ahmed bin Mohammed Al Khalifa