Förordning (2013:1157) om stöd för yrkesintroduktionsanställningar

SFS nr
2013:1157
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet A
Utfärdad
2013-12-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:947

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om stöd till
arbetsgivare för att stimulera yrkesintroduktionsanställning
av ungdomar under 25 år.

2 § Stödet har godkänts av Europeiska kommissionen enligt
artikel 107 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt
och kan inte kombineras med andra stöd för samma ändamål.

Anställningar för vilka stöd får lämnas

3 § Stöd lämnas för yrkesintroduktionsanställningar. Med
yrkesintroduktionsanställningar avses i denna förordning
anställningar som omfattas av ett centralt kollektivavtal om
yrkesintroduktion, eller av ett hängavtal till ett sådant
kollektivavtal, och som innehåller en andel med utbildning
eller handledning. Anställningarna riktar sig till personer
som saknar relevant yrkeserfarenhet eller som är arbetslösa.
Förordning (2014:947).

4 § Om den som anställs är arbetslös och har
relevant yrkeserfarenhet ska han eller hon ha varit arbetslös
och inskriven som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen i
sammanlagt 90 kalenderdagar under en ramtid om fyra månader
närmast före den dag då ansökan kom in till
Arbetsförmedlingen.

5 § Den arbetstagare som ansökan avser får inte redan vara
anställd hos arbetsgivaren, om inte

1. anställningen innebär andra arbetsuppgifter på ett annat
kollektivavtalsområde än de arbetsuppgifter som omfattas av
yrkesintroduktionsanställningen, eller

2. anställningen avser arbete vid sidan av gymnasiestudier på
heltid.

6 § Stöd lämnas om

1. den som anställs har fyllt 15 men inte 25 år,

2. anställningen omfattar minst 75 procent av heltid under
minst sex månader, och

3. utbildning eller handledning sammantaget uppgår till minst
15 procent av arbetstiden.

7 § Om tiden i utbildning eller med handledning är 25 procent
eller mer av arbetstiden, ska lönen vara minst 75 procent av
lönen enligt kollektivavtal för en anställning utan
utbildning eller handledning.

Om tiden i utbildning eller med handledning är mindre än 25
procent av arbetstiden, ska lönen minst motsvara den andel av
arbetstiden som inte är utbildning eller med handledning.

8 § Stöd får inte lämnas om den anställde under de senaste 18
månaderna har haft en yrkesintroduktionsanställning på samma
kollektivavtalsområde, för vilken stöd har lämnats.

Stöd får inte lämnas om arbetsgivaren tidigare fått stöd för
yrkesintroduktionsanställning för samma person.

9 § Stöd får endast lämnas om det beträffande den utbildning
eller den handledning som ska ingå i anställningen finns en
upprättad utbildningsplan. En sådan utbildningsplan ska vara
underskriven av arbetsgivaren och den anställde och minst
innehålla uppgift om:

1. utbildningens och handledningens innehåll och omfattning,

2. målet med utbildningen och handledningen, och

3. vem som ska vara handledare för den anställde på
arbetsplatsen.

10 § Arbetsgivaren ansvarar för att den som anställs får den
utbildning och handledning som anges i utbildningsplanen.

Om utbildning och handledning sammantaget uppgår till 15
procent av arbetstiden får utbildningen inte utgöras av:
gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning,
särskild utbildning för vuxna, utbildning i svenska för
invandrare, yrkeshögskolan, utbildningar som anordnas av en
folkhögskola eller ett studieförbund, utbildningar som
omfattas av högskolelagen (1992:1434), förordningen
(2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar
och förordningen (2013:871) om statligt stöd för konst- och
kulturutbildningar och vissa andra utbildningar.

Om utbildning och handledning sammantaget överstiger 15
procent av arbetstiden får dock den överstigande delen utgöra
sådan utbildning som anges i andra stycket.

Stöd i form av lönesubvention och ekonomiskt stöd för
handledning

11 § Stödet omfattar lönesubvention och ekonomiskt stöd
för handledning.

Stöd lämnas så länge yrkesintroduktionsanställningen varar,
dock under högst tolv månader.

12 § Ekonomiskt stöd för handledning lämnas till
arbetsgivaren genom bidrag med 115 kr per anställd och dag.
Vid deltidsarbete minskas stödet i förhållande till
arbetstiden.

13 § Stöd i form av lönesubvention lämnas genom återbetalning
till arbetsgivaren av ett belopp som motsvarar den
arbetsgivaravgift och den allmänna löneavgift för den
anställde som arbetsgivaren skulle ha betalat enligt
socialavgiftslagen (2000:980) och lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift om den anställde vid årets ingång hade fyllt 26
år. Stöd lämnas dock högst med det belopp som skulle ha
betalats vid en bruttolön om 18 750 kronor per månad.

14 § Stöd i form av lönesubvention tillgodoförs arbetsgivaren
genom kreditering på ett sådant skattekonto som avses i 61
kap. 1 § skatteförfarandelagen (2011:1244).

15 § Stöd i form av lönesubvention och handledarstöd får
sammantaget inte överstiga 50 procent av lönekostnaden. Med
lönekostnad avses bruttolön inklusive sjuklön och semesterlön
samt avgifter enligt socialavgiftslagen (2000:980) och lagen
(1994:1920) om allmän löneavgift.

Förfarandebestämmelser

16 § Den lokala arbetstagarorganisationen eller om sådan
saknas, den centrala arbetstagarorganisationen, ska ges
möjlighet att yttra sig över om lön och utbildningsplan är i
enlighet med kollektivavtalet.

17 § Frågor om stöd enligt denna förordning prövas av
Arbetsförmedlingen.

Beslut om stöd för yrkesintroduktionsanställningar fattas
efter ansökan från arbetsgivaren. Ansökan ska vara skriftlig
och innehålla de uppgifter som behövs för prövningen.

18 § Stöd får endast lämnas till arbetsgivare som vid
beslutstillfället är registrerade som arbetsgivare hos
Skatteverket.

Stöd får inte lämnas till en arbetsgivare som har
näringsförbud, skatteskulder som har lämnats till
Kronofogdemyndigheten för indrivning eller
betalningsanmärkning som inte är obetydlig.

Om ett sådant förhållande som avses i andra stycket uppkommer
efter det att beslutet om stöd har meddelats ska
Arbetsförmedlingen ompröva beslutet. Detsamma gäller om det
kommer till Arbetsförmedlingens kännedom att arbetsgivaren
inte längre är registrerad som arbetsgivare hos
Skatteverket.

19 § Arbetsgivaren ska inom sextio dagar från den
arbetsmånads slut som stödet avser lämna underlag till
Arbetsförmedlingen för beräkning av det stödbelopp som ska
krediteras på skattekontot och av det ekonomiska stödet för
handledning. Lämnas inte underlaget inom föreskriven tid
förlorar arbetsgivaren rätt till stöd för den
arbetsmånaden.

Om det finns särskilda skäl får
Arbetsförmedlingen medge undantag från skyldigheten att lämna
underlaget inom 60 dagar. Underlaget ska då lämnas inom den
tid som Arbetsförmedlingen beslutar.

20 § Arbetsförmedlingen ska lämna Skatteverket de uppgifter
som behövs för krediteringen.

Stöd i form av lönesubvention krediteras arbetsgivarens
skattekonto den 12 i månaden efter det att underlaget
inkommit, med undantag för januari månad då stödet i stället
krediteras den 17.

21 § Arbetsförmedlingens beslut om att en arbetsgivare har
rätt till stöd ska förenas med en skyldighet för
arbetsgivaren att omgående anmäla förändringar som kan
påverka rätten till stöd eller stödets storlek. Ett beslut
ska omprövas vid ändrade förhållanden.

Tillsyn och uppföljning

22 § Arbetsförmedlingen ska se till att stöd för
yrkesintroduktion används på föreskrivet sätt.

Den arbetsgivare som har fått stöd ska ge Arbetsförmedlingen
eller den som Arbetsförmedlingen utser tillfälle att granska
verksamheten och lämna de uppgifter som behövs för
granskningen.

23 § Arbetsgivaren ska inom tre månader från det att stödet
upphört lämna uppgifter till Arbetsförmedlingen om innehållet
och omfattningen på den utbildning och handledning som den
anställde har fått.

Återbetalning och återkrav

24 § En mottagare av stöd är återbetalningsskyldig om han
eller hon genom att lämna oriktiga uppgifter eller på något
annat sätt har förorsakat att stöd har lämnats på felaktig
grund eller med ett för högt belopp.

Om stöd i annat fall än i första stycket har lämnats på
felaktig grund eller med ett för högt belopp, är mottagaren
återbetalningsskyldig endast om han eller hon insett eller
skäligen borde ha insett felet.

25 § En mottagare av stöd är vidare återbetalningsskyldig om
den arbetstagare för vilken arbetsgivaren har beviljats stöd
inte har fått den utbildning eller handledning som han eller
hon har rätt till enligt upprättad utbildningsplan.

26 § Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt
24 § ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva det
felaktigt tillgodoförda eller utbetalda beloppet.

Om en mottagare av stöd är återbetalningsskyldig enligt 25 §
ska Arbetsförmedlingen besluta att återkräva ett belopp som
får anses skäligt mot bakgrund av den utbildning eller
handledning som arbetstagaren har fått i relation till vad
han eller hon skulle ha fått enligt upprättad
utbildningsplan.

27 § Arbetsförmedlingen får bevilja anstånd med betalningen
eller träffa avtal med den återbetalningsskyldige om en
avbetalningsplan. Arbetsförmedlingen ska i sådana fall ta ut
ränta på det obetalda beloppet.

Ränta ska tas ut från den dag då anståndet beviljades eller
avtalet om avbetalningsplan träffades, dock inte för tid
innan det återkrävda beloppet har förfallit till betalning.

Ränta ska tas ut efter en räntesats som vid varje tidpunkt
överstiger statens utlåningsränta med två procentenheter.

28 § Om ett belopp som har återkrävts inte betalas i rätt
tid, ska dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) tas ut
på beloppet. Detsamma gäller när den återbetalningsskyldige
beviljats anstånd med betalningen eller träffat ett avtal om
en avbetalningsplan och betalning inte sker inom den tid som
följer av beslutet om anstånd eller avtalet om
avbetalningsplan.

29 § Vid återkrav får Arbetsförmedlingen, vid ett senare
tillgodoförande av stöd till den återbetalningsskyldige,
besluta att dra av ett skäligt belopp i avräkning på vad som
har betalats ut för mycket. Detsamma gäller vid skyldighet
att betala ränta.

Omprövning och överklagande

30 § Arbetsförmedlingens beslut enligt denna förordning ska
omprövas hos myndighetens centrala enhet för omprövning, om
det begärs av den som beslutet gäller. Vid omprövningen får
beslutet inte ändras till den enskildes nackdel.

En begäran om omprövning ska vara skriftlig. Begäran ska ges
in till Arbetsförmedlingen och ska ha kommit in dit inom tre
veckor från den dag då den som begär omprövning fick del av
beslutet.

31 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut om omprövning av beslut enligt 17 § andra stycket,
18 § tredje stycket, 19 § första stycket och 29 § får dock
inte överklagas.

Om ett beslut överklagas innan det har omprövats, ska
överklagandet anses som en begäran om omprövning.

Bemyndigande

32 § Arbetsförmedlingen får meddela de föreskrifter som
behövs för verkställigheten av denna förordning.

Övergångsbestämmelser

2014:947

1. Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2014.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för
anställningsavtal som har ingåtts före ikraftträdandet.