Lag (2013:1164) om elektroniska vägtullssystem

SFS nr
2013:1164
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-12-19

Syfte och tillämpningsområde

1 § Syftet med denna lag är att skapa förutsättningar för att
använda standardiserad fordonsutrustning i elektroniska
vägtullssystem enligt Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet
mellan elektroniska vägtullssystem i gemenskapen och
kommissionens beslut 2009/750/EG av den 6 oktober 2009 om
definitionen av det europeiska systemet för elektroniska
vägtullar och tekniska uppgifter för detta (EETS-beslutet).

2 § Denna lag gäller endast elektroniska vägtullssystem där
fordonsutrustning används.

Lagens bestämmelser om betalningsförmedlare gäller endast
förmedlare som är registrerade enligt denna lag eller i
enlighet med EETS-beslutet i den stat inom Europeiska
ekonomiska samarbetsområdet (EES) där förmedlaren är
etablerad.

Lagens bestämmelser om väganvändare gäller endast
väganvändare som har träffat avtal med en sådan
betalningsförmedlare som avses i andra stycket.

3 § Denna lag ska inte tillämpas på ett mindre och helt
lokalt elektroniskt vägtullssystem om kostnaderna för att
uppfylla de föreskrivna kraven inte står i proportion till
fördelarna.

Den som avser att inrätta ett sådant system som avses i
första stycket ska anmäla detta till den myndighet som
regeringen bestämmer.

Definitioner

4 § I denna lag avses med

1. anmält organ: ett organ som har anmälts enligt 7–9 §§
lagen (2011:791) om ackreditering och teknisk kontroll eller
motsvarande bestämmelser i en annan stat inom EES eller i
Turkiet,

2. avgiftsupptagare: en myndighet eller en juridisk person
som genom ett elektroniskt vägtullssystem tar upp vägtullar
för fordonstrafik i ett vägtullsområde,

3. betalningsförmedlare: en juridisk person som förmedlar
betalning av vägtull från en väganvändare till en
avgiftsupptagare,

4. elektroniskt vägtullssystem: ett tekniskt och
administrativt system för att ta upp vägtullar i ett
vägtullsområde med stöd av fordonsutrustning,

5. fordonsutrustning: en komplett uppsättning maskinvaru- och
programvarukomponenter som behövs för att kunna använda ett
elektroniskt vägtullssystem och som är installerade i ett
fordon för insamling, lagring, bearbetning, fjärrmottagning
och överföring av data,

6. färdvägsdeklaration: en sådan uppgift till en
avgiftsupptagare som bekräftar att ett fordon har framförts
inom dennes vägtullsområde,

7. teknisk utrustning: all teknisk utrustning och alla
tekniska komponenter, inklusive mjukvara, i ett elektroniskt
vägtullssystem som behövs för att säkerställa
driftskompatibilitet mellan elektroniska vägtullssystem,

8. väganvändare: en fysisk eller juridisk person som har
träffat avtal med en betalningsförmedlare om förmedling av
vägtull till avgiftsupptagare,

9. vägtull: en avgift eller skatt som betalas för
fordonstrafik i ett vägtullsområde,

10. vägtullsområde: en väg, gata, led eller färja som är att
anse som en väg, ett torg eller ett annat område, där ett
elektroniskt vägtullssystem används.

I övrigt har de termer som används i denna lag samma
betydelse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner och
förordningen (2001:651) om vägtrafikdefinitioner.

Betalningsförmedlare

5 § En juridisk person som är etablerad i Sverige ska, efter
ansökan hos den myndighet som regeringen bestämmer,
registreras som betalningsförmedlare om den juridiska
personen

1. innehar föreskriven certifiering,

2. har föreskriven och godkänd teknisk utrustning,

3. har kompetens i fråga om elektroniska vägtullssystem eller
motsvarande system,

4. har lämplig finansiell ställning,

5. har upprättat och kan upprätthålla en global
riskhanteringsplan, och

6. har gott anseende.

6 § En betalningsförmedlare ska inom två år från
registreringen träffa avtal om förmedling av vägtull med
avgiftsupptagare för samtliga vägtullsområden som omfattas av
denna lag eller av Europaparlamentets och rådets direktiv
2004/52/EG av den 29 april 2004 om driftskompatibilitet
mellan elektroniska vägtullssystem i gemenskapen.

Betalningsförmedlaren ska upprätthålla den fullständiga
täckning av vägtullsområden som avses i första stycket. Om
täckningen skulle ändras ska fullständig täckning
återupprättas inom sex månader.

7 § En betalningsförmedlare ska

1. när ett avtal om förmedling av vägtull träffas med en
väganvändare informera denne om den behandling av
personuppgifter som avtalet medför och om väganvändarens
rättigheter enligt personuppgiftslagen (1998:204),

2. informera väganvändarna om sin täckning enligt 6 § och
eventuella förändringar av den,

3. vid behov förse de väganvändare med vilka avtal om
förmedling av vägtull har träffats med fordonsutrustning som
uppfyller föreskrivna tekniska krav och visa att utrustningen
uppfyller kraven,

4. tillhandahålla lämpliga tjänster och tekniskt stöd för
anpassning av fordonsutrustning,

5. ansvara för de fasta parametrar för klassificering av ett
fordon som är lagrade i fordonsutrustningen eller hos
betalningsförmedlaren,

6. se till att variabla parametrar för klassificering av ett
fordon kan ställas in manuellt genom fordonsutrustningen,

7. föra en förteckning över fordonsutrustning som inte längre
är godkänd och som hänför sig till ett avtal mellan
förmedlaren och en väganvändare,

8. offentliggöra sina villkor för att träffa avtal med en
väganvändare, och

9. samarbeta med avgiftsupptagare vid indrivning av
vägtullar.

8 § I en faktura till en väganvändare ska
betalningsförmedlaren specificera vägtullarna. Tidpunkt och
plats för avgiftspliktens inträde samt typ av vägtull ska
anges, om inte väganvändaren har godkänt att uppgifterna
utelämnas. Vidare ska vägtullarna redovisas separat från
betalningsförmedlarens egen avgift.

9 § Om förutsättningarna i 5 § 1, 4, 5 eller 6 inte längre är
uppfyllda eller om den registrerade begär det ska
registreringen som betalningsförmedlare återkallas.

Avgiftsupptagare

10 § En avgiftsupptagare ska se till att de elektroniska
vägtullssystem som denne ansvarar för alltid uppfyller
föreskrivna tekniska krav som gör det möjligt att använda
standardiserad utrustning i fordonen.

Vid en brist i systemet, som beror på avgiftsupptagaren, ska
denne se till att en väganvändare kan passera vägtullsområdet
säkert med minsta möjliga fördröjning och utan att det bedöms
som en underlåtenhet att betala vägtull.

11 § En avgiftsupptagare ska i en områdesdeklaration ange de
allmänna villkor som ska vara uppfyllda för att en
betalningsförmedlare ska få verka i avgiftsupptagarens
vägtullsområde.

12 § En avgiftsupptagare ska ge en betalningsförmedlare som
uppfyller villkoren i 11 § och eventuella särskilda villkor
rätt att verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde.

Avgiftsupptagaren ska på sin webbplats tillhandahålla en
offentlig förteckning över betalningsförmedlare med vilka
denne har träffat avtal om förmedling av vägtull.

13 § En avgiftsupptagare ska acceptera registrering av
fordons passager genom godkänd fordonsutrustning som är i
drift och som hänför sig till en betalningsförmedlare med
vilken denne har ett avtal om förmedling av vägtull.

14 § En avgiftsupptagare ska vid behov samarbeta med

1. en betalningsförmedlare för att utföra tester av
avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem, och

2. en betalningsförmedlare, tillverkare eller ett anmält
organ för att bedöma om viss teknisk utrustning är lämplig
att använda i avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem.

Väganvändare

15 § En väganvändare ska se till att

1. korrekta användar- och fordonsuppgifter lämnas till
betalningsförmedlaren,

2. fordonsutrustningen är i drift då fordonet framförs inom
ett vägtullsområde, och

3. fordonsutrustningen används enligt betalningsförmedlarens
anvisningar.

Om en väganvändare inte fullgör sina skyldigheter enligt
första stycket, får betalningsförmedlaren bestämma att
väganvändarens fordonsutrustning inte längre är godkänd.

Vägtull

Om vägtull

16 § En avgiftsupptagare får inte debitera en väganvändare
enligt denna lag en högre vägtull än den som debiteras
motsvarande andra användare av vägen.

Om en betalningsförmedlares klassificering av ett fordon
skiljer sig från avgiftsupptagarens, ska avgiftsupptagarens
klassificering gälla. Detta gäller dock inte om det visas att
avgiftsupptagarens klassificering av fordonet är felaktig.

Betalningsskyldighet

17 § En betalningsförmedlare som har träffat avtal med en
väganvändare om förmedling av vägtull är, i stället för
väganvändaren, betalningsskyldig för en vägtull som avser ett
fordon som är försett med fordonsutrustning tillhandahållen
av betalningsförmedlaren. Om en färdvägsdeklaration inte har
skickats, är dock betalningsförmedlaren och väganvändaren
solidariskt betalningsskyldiga för vägtullen.

Betalningsförmedlaren är inte betalningsskyldig enligt första
stycket om fordonsutrustningen inte är godkänd och passagen
sker efter det att en sådan förteckning som avses i 7 § 7 har
skickats till den berörda avgiftsupptagaren.

18 § En väganvändares betalning av vägtull till sin
betalningsförmedlare sker med befriande verkan.

Färdvägsdeklarationer

19 § I vägtullssystem baserade på korthållskommunikation ska
en avgiftsupptagare, eller den som för avgiftsupptagarens
räkning tar upp vägtullar, underrätta varje
betalningsförmedlare om godkända färdvägsdeklarationer för
deras respektive väganvändare.

20 § Om en betalningsförmedlare får kännedom om att en
godkänd färdvägsdeklaration saknas för ett fordons passage av
en betalstation, ska betalningsförmedlaren informera den
berörda väganvändaren om bristen och ge denne möjlighet att
reglera sin skuld innan indrivning får ske.

Särredovisning

21 § En myndighet eller en juridisk person som både är
avgiftsupptagare och betalningsförmedlare ska hålla
verksamheterna åtskilda och redovisa dessa separat.

Tekniska krav

22 § Ett elektroniskt vägtullssystem och den
fordonsutrustning som ska användas i systemet ska uppfylla
föreskrivna tekniska krav.

23 § Ett anmält organ ska bedöma om kraven i 22 § är
uppfyllda.

En avgiftsupptagare eller ett anmält organ ska bedöma om viss
teknisk utrustning är lämplig att använda i
avgiftsupptagarens elektroniska vägtullssystem.

Förlikningsorgan

24 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska vara
förlikningsorgan. Förlikningsorganet ska, på begäran av en
betalningsförmedlare eller en avgiftsupptagare, medla mellan
parterna

1. om en överenskommelse om rätt för betalningsförmedlaren
att verka i avgiftsupptagarens vägtullsområde inte kan nås,
eller

2. vid tvist om en sådan ingången överenskommelse som avses i
1.

Medlingen ska särskilt syfta till att säkerställa att sådana
villkor som avses i 11 § och eventuella särskilda villkor
inte är diskriminerande och att de på ett lämpligt sätt
avspeglar parternas kostnader och risker.

Personuppgiftsansvar

25 § I fråga om behandling av personuppgifter finns
bestämmelser i personuppgiftslagen (1998:204).

En avgiftsupptagare, eller den som för avgiftsupptagarens
räkning tar upp vägtullar, är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som
en underrättelse enligt 19 § innebär.

En betalningsförmedlare är personuppgiftsansvarig enligt
personuppgiftslagen för den behandling av personuppgifter som
verksamheten innebär.

Vägtullsregistret

26 § Den myndighet som regeringen bestämmer ska föra ett
register över vägtullsområden och betalningsförmedlare
(vägtullsregistret).

Den myndighet som avses i första stycket är
personuppgiftsansvarig för registret enligt
personuppgiftslagen (1998:204).

27 § Vägtullsregistret ska ha till ändamål att inom ramen för
det europeiska systemet för elektroniska vägtullar
tillhandahålla uppgifter om vägtullsområden och
betalningsförmedlare.

Registret ska innehålla uppgifter om betalningsförmedlare som
har registrerats enligt 5 § och för varje vägtullsområde
uppgifter om

1. avgiftsupptagare,

2. den teknik som används i vägtullssystemet,

3. det geografiska område som omfattas av vägtull,

4. typ av vägtull och vägtullsstruktur,

5. fordon som omfattas av vägtull och parametrar för
klassificering av fordon,

6. krav på färdvägsdeklarationer,

7. områdesdeklarationen, och

8. de betalningsförmedlare som avgiftsupptagaren har ingått
avtal om förmedling av vägtull med.

Tillsyn

28 § Den myndighet som regeringen bestämmer utövar tillsyn
över att avgiftsupptagare på enskild väg och
betalningsförmedlare följer denna lag och föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen samt över att den
tekniska utrustningen i ett vägtullssystem uppfyller
föreskrivna krav.

I personuppgiftslagen (1998:204) finns bestämmelser om
tillsyn över behandlingen av personuppgifter.

29 § Tillsynsmyndigheten har rätt att på begäran få de
upplysningar och ta del av de handlingar som behövs för
tillsynen.

Tillsynsmyndigheten har också rätt att, i den utsträckning
det behövs för tillsynen, på begäran få tillträde till
anläggningar, lokaler och andra utrymmen som har anknytning
till användandet av ett elektroniskt vägtullssystem. Denna
rätt omfattar inte bostäder.

30 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att denna lag och de föreskrifter som
meddelats i anslutning till lagen ska följas.

Om tillsynsmyndigheten meddelar förelägganden eller förbud
enligt denna lag, får dessa förenas med vite.

31 § Om det finns skäl att tro att teknisk utrustning som är
CE-märkt inte överensstämmer med de tekniska kraven enligt
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning
till lagen, ska tillsynsmyndigheten förelägga tillverkaren,
en avgiftsupptagare eller en betalningsförmedlare att

1. endast använda utrustningen på visst angivet sätt,

2. upphöra med användningen av utrustningen, eller

3. återkalla utrustningen.

Om teknisk utrustning som är CE-märkt inte överensstämmer med
de tekniska kraven enligt denna lag eller föreskrifter som
har meddelats i anslutning till lagen ska tillsynsmyndigheten
förelägga tillverkaren att se till att utrustningen
överensstämmer med kraven.

Ett föreläggande gäller så länge som produkten inte
överensstämmer med de tekniska kraven och får förenas med
vite.

Överklagande

32 § Beslut enligt 5 och 9 §§, en myndighets beslut enligt 23 §
andra stycket samt tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen
får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Bemyndiganden

33 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela föreskrifter om

1. kraven för registrering som betalningsförmedlare,

2. tekniska krav på ett elektroniskt vägtullssystem och den
fordonsutrustning som ska användas i systemet,

3. parametrar för klassificering av fordon,

4. tillsyn, och

5. avgifter för ärendehantering, registrering och tillsyn
enligt denna lag och enligt föreskrifter som har meddelats
med stöd av lagen.