Förordning (2013:118) om Nationellt centrum för livsvetenskaplig forskning

SFS nr
2013:118
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:1534

Inledande bestämmelse

1 § Vid Kungl. Tekniska högskolan finns Nationellt centrum
för livsvetenskaplig forskning (SciLifeLab) som ska vara
organiserat i enlighet med vad som framgår av 3 och 4 §§.  

Uppgifter

2 § Vid centrumet ska det bedrivas storskalig
molekylärbiologisk forskning. Centrumet ska vara tillgängligt
för forskare från universitet och högskolor samt andra
forskningsutövare.

Organisation

3 § Centrumets verksamhet leds av en styrelse. Under
styrelsen leds verksamheten av en direktör som ska utses av
styrelsen för en bestämd tid, dock längst sex år.
Förordning (2014:1534).

4 § Styrelsen ska bestå av en ordförande och åtta övriga
ledamöter. Bland de övriga ledamöterna ska det ingå en
företrädare för Uppsala universitet, en för Stockholms
universitet, en för Karolinska institutet, en för Kungl.
Tekniska högskolan, tre för andra universitet och högskolor
eller enskilda utbildningsanordnare samt en för näringslivet.
Ordföranden och företrädaren för näringslivet ska utses av
regeringen. Övriga ledamöter ska utses av styrelsen för
Kungl. Tekniska högskolan efter samråd med Uppsala
universitet, Stockholms universitet och Karolinska
institutet.

Ledamöterna ska utses för en tid av högst tre år. En ledamot
får inte utses för mer än två mandatperioder i följd.

Styrelsens uppgifter

5 § Styrelsen ska

1. avgöra frågor om inriktningen av centrumets verksamhet,

2. besluta om fördelning av de resurser som ställs till
förfogande för centrumets verksamhet,

3. verka för medelsanskaffning,

4. analysera centrumets resultat och effektivitet, och

5. utarbeta förslag till budgetunderlag och årsredovisning
till styrelsen för Kungl. Tekniska högskolan.

6 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och minst hälften
av de övriga ledamöterna är närvarande.