Förordning (2013:120) om statsbidrag till kvalitetshöjande åtgärder för elever med vissa funktionsnedsättningar

SFS nr
2013:120
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
2013-02-28
Ändring införd
t.o.m. SFS 2013:928

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag
för

1. kvalitetshöjande åtgärder i syfte att öka måluppfyllelsen
för elever i grundskolan, grundsärskolan och specialskolan
som är döva eller hörselskadade eller har en grav
språkstörning, och

2. ny eller utvidgad hörselverksamhet i syfte att öka
möjligheterna att välja skola för elever i dessa skolformer
som är döva eller hörselskadade. Förordning (2013:928).

2 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas under
tiden 2013–2015.

Statsbidrag lämnas för ett kalenderår (bidragsår) i sänder.
Förordning (2013:928).

Förutsättningar för statsbidrag

3 § Statsbidrag enligt denna förordning får lämnas till den
som är huvudman för grundskola, grundsärskola eller
specialskola.

Statsbidrag får lämnas i mån av tillgång på medel.

4 § Statsbidrag får lämnas för åtgärder som avser

1. personalförstärkning,

2. kompetenshöjande åtgärder för lärare och andra
utvecklingsinsatser,

3. införskaffande av lärverktyg,

4. anpassning av undervisningsmiljön, och

5. nya eller utvidgade undervisningsmiljöer.

Ansökan och utbetalning

Ansökan och beslut

5 § Den nationella samordnaren för kvalitet i utbildningen
för elever med vissa funktionsnedsättningar (U2013:02)
beslutar om statsbidrag efter ansökan från en huvudman för
någon av de skolformer som anges i 3 §.

Till ansökan ska det bifogas en plan för en långsiktig och
stabil utveckling av verksamheten för de elever som avses i
1 §.

6 § Om det kommer in fler ansökningar om statsbidrag än det
finns medel för, beslutar den nationella samordnaren om
urval. Vid urvalet ska det eftersträvas att statsbidraget
fördelas

1. till huvudmän där det förväntas medföra störst effekt för
elevernas måluppfyllelse, och

2. mellan huvudmän över hela landet.

Utbetalning

7 § Kammarkollegiet betalar ut statsbidraget. Statsbidrag ska
betalas ut vid ett tillfälle under varje bidragsår.

Redovisning

8 § Den som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning ska lämna den nationella samordnaren den
skriftliga redovisning som samordnaren begär.
Förordning (2013:928).

Återbetalning av statsbidrag

9 § En huvudman som har tagit emot statsbidrag enligt denna
förordning är återbetalningsskyldig, om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. statsbidraget inte har använts för det ändamål det har
beviljats för, eller

4. mottagaren inte lämnar sådan redovisning som avses i 8 §.

Om den nationella samordnaren bedömer att det finns skäl att
överväga att en mottagare ska betala tillbaka statsbidrag,
ska ärendet överlämnas till Kammarkollegiet, som beslutar i
frågan. Kammarkollegiet får, om det finns särskilda skäl,
besluta att mottagaren helt eller delvis befrias från
återbetalningsskyldighet. Förordning (2013:928).

10 § På statsbidrag som krävs tillbaka ska ränta tas ut från
och med den dag som infaller en månad efter det att beslut om
återkrav har fattats och efter en räntesats som vid varje
tidpunkt överstiger statens utlåningsränta med två
procentenheter.

Om det finns särskilda skäl för det, får Kammarkollegiet helt
eller delvis efterge ett krav på ränta.

Överklagandeförbud

11 § Beslut i ärenden enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:928

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2014.

2. Bestämmelserna i 8 och 9 §§ i sin nya lydelse ska även
tillämpas på bidrag som har beviljats för tid före
ikraftträdandet.