Förordning (2013:145) om stöd för innovativt byggande av bostäder för unga

SFS nr
2013:145
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-03-21

Syfte och tillämpningsområde

1 § Statligt stöd enligt denna förordning får, i mån av
tillgång på medel, lämnas för åtgärder som syftar till att
främja ett innovativt byggande för att öka utbudet av
bostäder för unga.

Förutsättningar för stöd

2 § Stöd får ges för en åtgärd som innebär

1. utveckling av en ny eller väsentligt förbättrad vara,
tjänst eller process, eller

2. användning av en ny eller väsentligt förbättrad vara,
tjänst eller process.

Stöd får endast lämnas till den som bedöms ha förutsättningar
att kunna genomföra åtgärden och sprida information och
erfarenhet om den.

3 § Stöd får inte ges för en åtgärd som

1. stödmottagaren är skyldig att genomföra enligt lag eller
annan författning, eller

2. utförs av någon som är försatt i konkurs eller är på
obestånd.

4 § Stöd får ges för en åtgärd som stödmottagaren avser att
slutföra senast den 1 augusti 2017.

5 §   Stöd till företag lämnas som stöd av mindre betydelse
enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15
december 2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i
fördraget på stöd av mindre betydelse och får lämnas endast
med de begränsningar som följer av kommissionens förordning
samt av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om statligt stöd
till näringslivet.

Stödets storlek

6 § Stödet får uppgå till högst 75 procent av den beräknade
kostnaden för åtgärden.

Stödet får dock inte överstiga

1. 300 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som
avses i 2 § 1, och

2. 1 600 000 kronor per stödmottagare för sådan åtgärd som
avses i 2 § 2.

Prövningen av ett stödärende

7 § Frågor om stöd prövas av Boverket.

8 § En ansökan om stöd ska ha kommit in till Boverket senast
den 1 augusti 2015.

9 § Vid prövningen av ansökningar får Boverket prioritera och
bevilja de ansökningar som bedöms ha bäst förutsättningar att
uppfylla det syfte som anges i 1 §.

10 § Om Boverket anser att stöd ska ges, ska verket bestämma
stödets storlek.

11 § Ett beslut om stöd ska förenas med villkor

1. om när den stödberättigande åtgärden ska vara slutförd,

2. om vid vilken tidpunkt stödmottagaren ska lämna en sådan
slutrapport som avses i 13 §, och

3. som behövs för att tillgodose syftet med stödet.

Utbetalning av stöd

12 § Första utbetalningen av stödet görs med högst 75 procent
av det beslutade stödet till stödmottagaren i samband med att
beslut om stöd har fattats av Boverket.

Resterande utbetalning görs efter det att slutrapport enligt
13 § har kommit in till Boverket.

Uppföljning och utvärdering

13 § När en stödberättigande åtgärd har slutförts ska
stödmottagaren i en slutrapport till Boverket redovisa hur
arbetet har bedrivits och vilka resultat som uppnåtts.

14 § Boverket ska följa upp och utvärdera de stödberättigande
åtgärderna och senast den 31 december 2017 redovisa detta i
en rapport till regeringen.

15 § Stödmottagaren ska lämna de uppgifter till Boverket som
behövs för en sådan uppföljning och utvärdering som avses i
14 §.

16 § Boverket ska föra ett register över de stöd som lämnats
enligt denna förordning. Ett sådant register ska innehålla de
uppgifter som behövs för att det ska vara möjligt att
fastställa att de villkor för stöd som anges i kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 är uppfyllda.

Uppgifterna i registret ska bevaras i tio år från den dag då
stödet beslutades.

Återbetalning och återkrav

17 § Stödmottagaren är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren genom att lämna oriktiga uppgifter eller på
något annat sätt har förorsakat att stödet har lämnats på
felaktig grund eller med för högt belopp,

2. stödet av något annat skäl har lämnats på felaktig grund
eller med för högt belopp och mottagaren borde ha insett
detta,

3. stödet helt eller delvis inte har utnyttjats eller inte
har använts för det syfte som anges i 1 §,

4. mottagaren inte har lämnat en sådan slutrapport som avses
i 13 §, eller

5. villkor i beslutet om stöd inte har följts.

18 § Om en stödmottagare är återbetalningsskyldig enligt 17
§, ska Boverket besluta att helt eller delvis kräva tillbaka
stödet. Om det finns särskilda skäl för det, får Boverket
efterge ett återkrav helt eller delvis.

Bemyndigande

19 § Boverket får meddela föreskrifter om verkställigheten av
denna förordning.

Överklagande

20 § Boverkets beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.