Lag (2013:156) om samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare

SFS nr
2013:156
Departement/myndighet
Arbetsmarknadsdepartementet IU
Utfärdad
2013-03-27
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:954

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om kommuners ansvar att
erbjuda samhällsorientering för vissa nyanlända invandrare.

Lagen gäller inte nyanlända som omfattas av lagen (2010:197)
om etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare. Det
finns särskilda bestämmelser i den lagen om en kommuns
skyldighet att erbjuda samhällsorientering för dessa personer.

2 § Lagen gäller för nyanlända invandrare som har fyllt 18
men inte 65 år, är folkbokförda i en kommun och har
beviljats

1. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap. 3 §
första stycket utlänningslagen (2005:716),

2. uppehållstillstånd på grund av anknytning enligt 5 kap.
3 a § första stycket 1–3, andra eller tredje stycket
utlänningslagen,

3. uppehållskort efter ansökan enligt 3 a kap. 10 §
utlänningslagen,

4. uppehållstillstånd på grund av stark anknytning enligt 5
kap. 15 a § första stycket 2 utlänningslagen,

5. uppehållstillstånd som familjemedlem eller anhörig enligt
föreskrifter som har meddelats med stöd av 5 kap. 23 §
tredje, fjärde eller, när det gäller familjemedlem till en
utlänning som har beviljats uppehållstillstånd för arbete,
sjätte stycket utlänningslagen, eller

6. uppehållstillstånd som familjemedlem enligt 6 a kap. 10 §
utlänningslagen.

Lagen gäller dock inte nyanlända som går i gymnasieskola
eller är medborgare i ett land som är anslutet till
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller i Schweiz.
Lag (2014:954).

3 § Varje kommun ska erbjuda samhällsorientering till de
nyanlända invandrare som är folkbokförda i kommunen och som
omfattas av denna lag.

4 § Samhällsorienteringen ska påbörjas så snart som möjligt
efter det att den nyanlände har folkbokförts i kommunen.
Kommunens skyldighet att erbjuda samhällsorientering upphör
tre år efter det att den nyanlände första gången folkbokfördes
i en kommun.

5 § Kommunen ska aktivt verka för att nå de nyanlända i
kommunen som har rätt till samhällsorientering och motivera dem
att delta i samhällsorienteringen.

6 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om samhällsorienteringens innehåll och
omfattning.

Övergångsbestämmelser

2013:156

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2013 och tillämpas på
nyanlända invandrare som folkbokförs första gången i en kommun
efter utgången av april 2013.

2014:954

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2014 och tillämpas på
nyanlända som folkbokförs för första gången i en kommun efter
utgången av juli 2014.