Förordning (2013:176) med instruktion för Inspektionen för vård och omsorg

SFS nr
2013:176
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-04-18
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:172

Uppgifter

1 § Inspektionen för vård och omsorg har som huvudsakliga
uppgifter att

1. svara för tillsyn inom hälso- och sjukvård och därmed
jämförlig verksamhet, socialtjänst samt verksamhet enligt
lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade,

2. som en del av tillsynen pröva klagomål mot hälso- och
sjukvården och dess personal enligt bestämmelserna i
patientsäkerhetslagen (2010:659), och

3. svara för tillståndsprövning inom de områden som anges i
1.

Verksamheten ska bedrivas strategiskt och effektivt samt på
ett enhetligt sätt inom landet. Förordning (2014:1049).

2 § Syftet med tillsynen är att granska att befolkningen får
vård och omsorg som är säker, har god kvalitet och bedrivs i
enlighet med lagar och andra föreskrifter.

Tillsynen ska planeras och genomföras med utgångspunkt i egna
riskanalyser om inte annat följer av lag, förordning eller
särskilt beslut från regeringen. Tillsynen ska även innefatta
kontroll av hur verksamheterna fullgör sin skyldighet att
bedriva egenkontroll.

Resultatet av tillsynen ska redovisas till de granskade
verksamheterna och till det landsting eller den kommun som
berörs. Förordning (2014:1049).

3 § Myndigheten ska senast den 1 mars varje år lämna en
särskild rapport till regeringen med en sammanfattande analys
av arbetet med tillsyn, klagomål enligt patientsäkerhetslagen
(2010:659) och tillståndsprövning under det gångna
verksamhetsåret.

Rapporten ska innehålla de viktigaste iakttagelserna, de
åtgärder som myndigheten vidtagit med anledning av
uppmärksammade brister och slutsatser av tillsynen. I
rapporten ska tillsynen av verksamhet som rör hälso- och
sjukvård respektive verksamhet som rör socialtjänst och
verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till
vissa funktionshindrade redovisas separat. I redovisningen av
tillsyn av verksamhet som rör hälso- och sjukvård ska
prövningen av klagomål enligt patientsäkerhetslagen ingå som
en särskild del. Förordning (2014:1049).

Samverkan

4 § /Upphör att gälla U:2015-07-01/
Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i
syfte att uppnå ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
i arbetet med tillsyn, kunskapsstyrning och regelgivning.

4 § /Träder i kraft I:2015-07-01/
Myndigheten ska samverka med andra berörda myndigheter i
syfte att uppnå ett effektivt kunskaps- och erfarenhetsutbyte
i arbetet med tillsyn, styrning med kunskap och
regelgivning.

Bestämmelser om samverkan med vissa andra myndigheter finns i
förordningen (2015:155) om statlig styrning med kunskap
avseende hälso- och sjukvård och socialtjänst.

Myndigheten kungör sina föreskrifter i Gemensamma
författningssamlingen avseende hälso- och sjukvård,
socialtjänst, läkemedel, folkhälsa m.m. i enlighet med bilaga
1 till författningssamlingsförordningen (1976:725).
Förordning (2015:172).

Ledning

5 § Myndigheten leds av en myndighetschef.

6 § Vid myndigheten finns ett insynsråd som består av högst
nio ledamöter. Förordning (2013:863).

Anställningar och uppdrag

7 § Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

8 § Vid myndigheten finns en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

9 § Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen
(1987:1101).

10 § Myndigheten ska tillämpa internrevisionsförordningen
(2006:1228).

Avgifter

11 § Myndigheten får ta ut avgifter för sådana varor och
tjänster som avses i 4 § första stycket 1–3
avgiftsförordningen (1992:191), utan den begränsning som
föreskrivs i andra stycket samma paragraf.