Förordning (2013:196) om underrättelse till Inspektionen för vård och omsorg om beslut att avskeda legitimerad yrkesutövare

SFS nr
2013:196
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
2013-04-18

1 § En myndighet ska snarast till Inspektionen för vård och
omsorg sända en kopia av ett beslut att avskeda en
legitimerad yrkesutövare om

1. arbetstagaren i sin yrkesutövning står under tillsyn av
inspektionen och omfattas av bestämmelserna i lagen
(1994:260) om offentlig anställning, och

2. orsaken till avskedandet är ett brott eller en förseelse i
yrkesutövningen.