Förordning (2013:200) om statsbidrag till finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års filmavtal

SFS nr
2013:200
Departement/myndighet
Kulturdepartementet
Utfärdad
2013-04-11

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns bestämmelser om statsbidrag till
finansiering av svensk film i enlighet med 2013 års
filmavtal.

2 § Efter ansökan prövas frågor om statsbidrag enligt denna
förordning av Stiftelsen Svenska Filminstitutet.

Statsbidrag får ges i mån av tillgång på medel.

Ändamålet med statsbidrag

3 § Det övergripande ändamålet med statsbidrag enligt denna
förordning är att främja svensk filmproduktion av hög
kvalitet och hög attraktionskraft, såväl nationellt som
internationellt, samt en stark och dynamisk filmbransch.
Produktionen ska vara präglad av både kontinuitet och
förnyelse.

4 § I denna förordning avses med

långfilm: film som har en visningstid om minst 70 minuter och
i tekniskt hänseende är av sådan kvalitet att den kan visas
på biograf,

producent: fysisk person, bolag eller annan juridisk person
som verkställer och har det ekonomiska och konstnärliga
huvudansvaret för produktionen av en film genom att
finansiera, spela in, färdigställa och exploatera den och som
därigenom förvärvar och ansvarar för de rättigheter som ingår
i filmverket,

etablerad producent: producent som har producerat antingen
minst två långfilmer eller två dramaserier eller en långfilm
och en dramaserie och som är professionellt verksam i film-
och tv-branschen samt knuten till ett produktionsbolag som
har film- och tv-produktion som sin huvudsakliga
verksamhet,
svensk film: film som har en svensk producent
och där den svenska insatsen av artistiska medarbetare är av
påtaglig betydelse eller, om filmen inte har en svensk
producent, uppfyller de krav som framgår av den europeiska
konventionen av den 2 oktober 1992 för samproduktion av
filmverk,

svensk producent: en person som vid tiden för ansökans
beviljande är bosatt i Sverige eller ett bolag, utländskt
företags filial eller annan juridisk person som är
registrerad i landet vid tiden för ansökans beviljande,

konvergerade medier: nyskapande projekt utvecklade för att
generera unika audiovisuella produkter anpassade för
spridning i skilda medier och på olika plattformar,

avtalet: 2013 års filmavtal,

avtalspart: part i 2013 års filmavtal,

egeninsats: det intäktsberättigade privatkapital från svensk
finansiär som ingår i filmens finansiering,

öppna visningar: filmvisning på biograf för allmänheten utan
andra krav än betald biljett,

mindre och medelstora orter: kommun med upp till 250 000
invånare.

Förutsättningar för statsbidrag

5 § Statsbidrag får inte lämnas till en sökande som har
skulder för svenska skatter eller avgifter hos
Kronofogdemyndigheten eller som är i likvidation eller
försatt i konkurs.

Statsbidrag till produktionsstöd

6 § Produktionsstöd är

1. förhandsstöd till långfilm,

2. förhandsstöd till barn- och ungdomsfilm,

3. förhandsstöd till kort- och dokumentärfilm,

4. stöd till konvergerade medier,

5. utvecklingsstöd,

6. stöd till dramaserier,

7. publikrelaterat stöd,

8. producentstöd,

9. stöd till regionala produktionscentrum, och

10. stöd till internationella samproduktioner.

7 § En förutsättning för att en film ska få produktionsstöd
är att filmen kan visas med svensk text.

Förhandsstöd

8 § För att främja svensk filmproduktion av hög kvalitet och
hög attraktionskraft får förhandsstöd ges till långfilm,
barn- och ungdomsfilm och kort- och dokumentärfilm samt stöd
till konvergerade medier, utveckling och dramaserier. Stöden
får ges till en producent som del av finansiering av
filmproduktion, men endast till projekt som har en etablerad
producent knuten till sig.

Undantag från kravet på etablerad producent får medges av
Stiftelsen Svenska Filminstitutet när det gäller stöd till
barn- och ungdomsfilm som är kortare än 70 minuter, kort- och
dokumentärfilm, konvergerade medier och utveckling.

Filminstitutet får bevilja stöd till en producent som inte
uppfyller kravet på etablerad producent om det finns
särskilda skäl.

9 § Förhandsstöd får ges till projekt där producenten kan
redovisa en ambitiös plan för filmens spridning i olika
visningsformer. Om producenten i planen anger att filmen
också ska visas i tv, på videogram eller i annan visningsform
ska det vid bedömningen beaktas om filmen förutsätts visas i
de i avtalet medverkande tv-företagens kanaler eller om den
visas eller sprids genom någon annan avtalspart.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får medge undantag från
kravet på plan för visning och spridning så att yngre och nya
filmskapare ges möjlighet att utveckla sina färdigheter,
främst genom stöd till kortfilm.

10 § Stöd till konvergerade medier lämnas som ett stöd av
mindre betydelse med de villkor som följer av kommissionens
förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december 2006 om
tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av
mindre betydelse och av 18–20 §§ förordningen (1988:764) om
statligt stöd till näringslivet.

11 §  Utvecklingsstöd får ges som

1. projektstöd till manusförfattare, producenter och
regissörer,

2. stöd till fortbildning för etablerade filmskapare, och

3. företagsstöd till producenter.

Företagsstöd enligt första stycket 3 får endast beviljas
produktionsbolag som har film- och tv-produktion som sin
huvudsakliga verksamhet. Bolaget ska

1. ha en väl utvecklad produktionsverksamhet för regelmässig
film- eller tv-produktion, eller

2. kunna uppvisa en väl utarbetad och långsiktig plan för
såväl produktionsverksamhet som bolagets utveckling
generellt.

Företagsstöd till en producent får ges med 800 000–1 200 000
kronor varje år. Av stödet ska 80 procent användas till
optioner och manusutveckling och 20 procent för att täcka
producentens egna kostnader för utveckling och finansiering
av ett filmprojekt.

12 § Stöd till dramaserier får ges för kvalitativa
dramaproduktioner om minst tre avsnitt om minst 44 minuter
vardera. Stöd ska i första hand avse utveckling.

Stöd kan endast ges till producenter som kan redovisa en
ambitiös plan för dramaseriens spridning.

Publikrelaterat stöd

13 § För att stärka och underlätta finansiering av ny svensk
film får publikrelaterat stöd ges till svenska långfilmer som
visas på öppna visningar på svenska biografer. Stödet får ges
till producenter och baseras på filmens bruttobiljettintäkter
under sex månader efter filmens premiär.

För film som är finansierad med förhandsstöd får det
publikrelaterade stödet motsvara högst 50 procent av
bruttobiljettintäkterna. För film som inte till någon del är
finansierad med förhandsstöd får det publikrelaterade stödet
motsvara högst 75 procent av bruttobiljettintäkterna.
Utvecklingsstöd räknas inte som förhandsstöd i detta
sammanhang.

Publikrelaterat stöd till barnfilm får motsvara 100 procent
av filmens biljettintäkter.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får vid behov justera
procentsatserna och fastställa ett maxbelopp för de olika
filmkategorierna med beaktande av tillgängliga medel.
Filminstitutet ska då sträva efter största möjliga tydlighet
och framförhållning för att underlätta planeringen av nya
filmprojekt.

14 § Publikrelaterat stöd ska betalas ut till dess att
producenten fått återbetalning med en av Stiftelsen Svenska
Filminstitutet beslutad procentsats av fastställd egeninsats.

Som egeninsats får endast intäktsberättigad finansiering
genom privatkapital eller finansiering av i avtalet
medverkande tv-företag räknas.

Vid fastställande av vid vilken tidpunkt som producenten ska
anses ha fått full ersättning för egeninsatsen ska hänsyn tas
till att 25 procent av filmens bruttobiljettintäkter kan
beräknas tillfalla producenten vid sidan av stödet.

Producentstöd

15 § För att ge produktionsbolag tillgång till upparbetat
kapital som investering i ett eller flera framtida
filmprojekt får producentstöd ges på bruttobiljettintäkter
mellan 1 700 000 kronor och 3 300 000 kronor. Stödet
tillgodoräknas det produktionsbolag som är huvudproducent.

Stiftelsen Svenska Filminstitutet får för barn- och
ungdomsfilm besluta att producentstöd kan lämnas på
bruttobiljettintäkter som understiger 1 700 000 kronor.

16 § Producentstödet beräknas i enlighet med reglerna om
publikrelaterat stöd. Stödet kan dock motsvara högst 65
procent av bruttobiljettintäkterna. Stiftelsen Svenska
Filminstitutet får vid behov justera procentsatsen med
beaktande av tillgängliga medel.

17 § Stödet ska fonderas av Stiftelsen Svenska Filminstitutet
för produktionsbolagets räkning på ett särskilt upprättat
klientmedelskonto och omfattas inte av regler om
återbetalning.

Produktionsbolaget har rätt att få tillgång till medlen som
investeringskapital i ett eller flera framtida filmprojekt.
Medlen betalas ut när produktionsbeslut för en ny film
fattats och lämnas med det belopp som produktionsbolaget
själv investerar i filmen, enligt undertecknat
samproduktionsavtal för den aktuella filmen, dock högst det
belopp som fonderats för produktionsbolagets räkning för en
film.

Om produktionsbolaget inte använt medlen för en viss film
inom fem år från sista insättning, återgår medlen till
Filminstitutet för fördelning som publikrelaterat stöd.

Filminstitutet får förlänga tidsfristen om det finns
särskilda skäl.

Stöd till regionala produktionscentrum

18 § För att stärka långfilmsproduktion i regionerna får stöd
ges till de regionala produktionscentrum som Stiftelsen
Svenska Filminstitutet bestämmer. För stöd krävs att bidrag
lämnas från ett landsting, en kommun eller en annan huvudman
med ett belopp som minst motsvarar det stöd som lämnas.

Såväl stödet som medlen från annan huvudman ska användas till
produktionsinsats i barn- och ungdomsfilm. Medlen ska ges som
stöd och får inte investeras i filmproduktioner.

Stöd till internationella samproduktioner

19 § För att stärka samarbetet mellan utländska producenter
och svenska produktionsbolag och öka möjligheterna till
internationell finansiering får stöd ges till internationella
samproduktioner. Stödet ges till produktionsbolag och kan
högst vara 80 procent av den svenska finansieringen.

I övrigt är bestämmelserna om produktionsstöd tillämpliga.
 
Statsbidrag till distribution och visning av svensk film

20 § Stöd till distribution och visning är

1. lanseringsstöd,

2. stöd till parallelldistribution, och

3. biografstöd.

21 § Lanseringsstöd, stöd till parallelldistribution och
biografstöd ska i tilllämpliga delar vara teknikneutrala.

Lanseringsstöd

22 § För att öka synligheten för svensk film får
lanseringsstöd ges för biograflansering av svensk långfilm.
Stöd får ges efter behovsprövning till distributör av svensk
långfilm med ett belopp som motsvarar distributörens
ekonomiska insats, dock högst 500 000 kronor. Stödbeloppet
fastställs av Stiftelsen Svenska Filminstitutet före filmens
premiär.

Om det med hänsyn till tillgängliga medel eller
omständigheterna i övrigt finns särskilda skäl, får
Filminstitutet fastställa stödbeloppets storlek på annat sätt
än det som följer av första stycket. Filminstitutet ska då
beakta behovet av lansering som leder till att
filmpremiärerna sprids över året.

Parallelldistribution

23 § För att öka tillgången till aktuella filmer får stöd
till parallelldistribution ges till en distributör. Stödet
ska täcka faktiska kostnader för framtagning av filmkopior
eller digitala kopior, kostnader för att hämta hem filmkopior
(hemtagningskostnader) och textning. Parallellkopiorna ska
komplettera och inte ersätta distributörens egna kopior.

Stöd till parallelldistribution i mindre orter ska även
innefatta filmer med små lanseringsresurser.

Biografstöd

24 § För att stärka biografstrukturen utanför de största
städerna och öka spridningen av svensk film i hela landet får
biografstöd ges.

Biografstöd får omfatta stöd till

1. biografägare för öppna visningar av svensk film,

2. biografägare för publikarbete,

3. biografägare för upprustning av biografer, och

4. sådana anordnare av biografföreställningar som inte är
mervärdesskattskyldiga.

Vid fördelning ska behov hos biografer i mindre och
medelstora orter och biografer som kompletterar övriga
biografers utbud särskilt beaktas.

25 § Stöd till biografägare för publikarbete får ges för att

1. utveckla biografens roll som kulturell mötesplats,

2. långsiktigt öka biobesöken i hela landet, och

3. stimulera kommunens intresse och engagemang i biografens
framtid.

26 § Stöd till upprustning av biografer får ges för att ge
biografer en teknisk standard som bidrar till att
biografstrukturen på främst mindre och medelstora orter
bevaras och förstärks samt till att det blir en likvärdig
teknisk biografstandard över hela landet.

27 § Stöd till sådana anordnare av biografföreställningar som
inte är mervärdesskattskyldiga får ges för att kompensera
kostnader för mervärdesskatt som åläggs biografanordnare som
saknar avdragsrätt.

Stöd kan sökas av sammanslutningar av ideella föreningar som
i egen regi eller genom anslutna medlemmar regelbundet
anordnar biografföreställningar eller av föreningsägda
biografer som inte tillhör någon sammanslutning.

Kompensationen gäller kostnader för mervärdesskatt avseende
filmhyror och fraktkostnader.

Stöd till internationell lansering av ny svensk film

28 § För att främja svensk film i utlandet får stöd ges till
internationell lansering av ny svensk film. Stödet får ges
till distributörer och producenter.

Ansökan om statsbidrag

29 § Ansökan om statsbidrag ska göras till Stiftelsen Svenska
Filminstitutet. Ansökan ska innehålla

1. uppgifter om den sökande,

2. en beskrivning av det projekt som stöd söks för inklusive
budget,

3. uppgift om till vem statsbidraget ska betalas ut, och

4. övrig information som behövs för prövningen av ansökan.

Till ansökan om stöd till konvergerade medier ska det fogas
uppgifter om eventuellt andra offentliga bidrag som den
sökande fått under de senaste tre åren.

För att vara berättigad till publikrelaterat stöd ska
producenten anmäla filmen tidigast sex månader före
inspelningsstart, dock senast före filmens biografpremiär.
Film som beviljats produktionsstöd anses som anmäld i och med
att beslut om produktionsstöd har fattats.

Prövning av ansökningar om statsbidrag

30 § Inkomna ansökningar om statsbidrag ska prövas vid det
antal tillfällen per år som Stiftelsen Svenska Filminstitutet
bestämmer.

31 § Sökande av förhandsstöd ska ha möjlighet att presentera
samma projekt för bedömning av flera konsulenter.

Redovisning

32 § Mottagare av statsbidrag är skyldiga att redovisa för
Stiftelsen Svenska Filminstitutet hur medlen har använts och
lämna de övriga uppgifter som Filminstitutet behöver för
uppföljning och utvärdering. En revisor ska på mottagarens
uppdrag intyga att redovisningen är tillförlitlig och att
villkoren för bidraget har följts.

33 § De regionala produktionscentrum som får stöd ska senast
den 1 mars varje år, med början den 1 mars 2014, skriftligen
redovisa till stiftelsen hur stödet fördelats och använts
föregående år.

Regionala produktionscentrum ska vid samma tillfälle även
redovisa hur stöd fördelats mellan män och kvinnor i enlighet
med målen för avtalet.

Återbetalning av publikrelaterat stöd och förhandsstöd till
långfilm

34 § Återbetalning av publikrelaterat stöd och förhandsstöd
till långfilm ska påbörjas när intäkterna överstiger det
belopp som motsvarar producentens och andras investeringar
som berättigat till intäktsandelar, inkluderat ett påslag om
35 procent av godkänd finansiering. Återbetalning ska ske med
en andel som motsvarar stödets totala andel av
produktionskostnaden.

Underlag för återbetalning är samtliga intäkter från alla
länder och alla visningsformer. Producenten ska årligen
redovisa samtliga intäkter till Stiftelsen Svenska
Filminstitutet. Återbetalningsskyldigheten upphör när stödet
har återbetalats, dock senast fem år efter filmens premiär.

Övriga bestämmelser om återbetalning av publikrelaterat
stöd och förhandsstöd till långfilm fastställs av
Filminstitutet.

Övrigt om återbetalning och återkrav

35 § Stiftelsen Svenska Filminstitutet får besluta att ett
beviljat bidrag tills vidare inte ska betalas ut, om det kan
antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga
uppgifter.

36 § Mottagare av statsbidrag är återbetalningsskyldig om

1. mottagaren av bidraget genom att lämna oriktiga uppgifter
eller på annat sätt har förorsakat att bidraget har lämnats
felaktigt eller med för högt belopp,

2. bidraget av något annat skäl än vad som sägs i 1 har
lämnats felaktigt eller med för högt belopp och mottagaren
borde ha insett detta,

3. bidraget inte används för det ändamål det har beviljats
för,

4. den som mottagit bidraget inte lämnar sådan redovisning
som avses i 32 §, eller

5. villkor i beslutet inte har följts.

37 § Om en bidragsmottagare är återbetalningsskyldig enligt
36 §, ska Stiftelsen Svenska Filminstitutet besluta att helt
eller delvis kräva tillbaka bidraget. Om det finns särskilda
skäl för det, får Filminstitutet besluta att efterge kravet
helt eller delvis.

Överklagande

38 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser
om överklagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut
än beslut enligt 35 § får dock inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:200

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013. Bidrag
enligt förordningen lämnas dock för tid från och med den 1
januari 2013.