Elförordning (2013:208)

SFS nr
2013:208
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2013-04-25
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:354

Inledande bestämmelse

1 § I denna förordning finns kompletterande bestämmelser till
ellagen (1997:857).

Definitioner

2 § Termer och uttryck som används i denna förordning har
samma betydelse som i ellagen (1997:857).

3 § Energimarknadsinspektionen ska vara nätmyndighet enligt 1
kap. 7 § ellagen (1997:857) och handlägga de frågor som anges
i denna förordning.

Nätkoncession

Regeringens prövning av ansökningar

4 § I 2 kap. 1 b §, 4 a § andra stycket, 5 § andra stycket,
15 a §, 15 j § andra stycket, 16 § fjärde stycket, 16 a §
tredje stycket och 17 § tredje stycket ellagen (1997:857)
finns det bestämmelser om att regeringen prövar frågor om
nätkoncession i vissa fall. En ansökan i ett sådant ärende
ska ges in till nätmyndigheten. Nätmyndigheten ska utreda
frågan och därefter med eget yttrande överlämna ärendet till
regeringens prövning.

Enligt 2 kap. 15 b § tredje stycket ellagen omprövar
regeringen en nätkoncession som avser en utlandsförbindelse.
Av 2 kap. 15 c § ellagen följer att en ansökan om omprövning
även i ett sådant fall ska ges in till nätmyndigheten.

Ansökan om nätkoncession för linje

5 § En ansökan om nätkoncession för linje ska vara skriftlig
och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla uppgifter
om följande:

1. Det överföringsbehov som ledningen är avsedd att
tillgodose. Om ledningen är avsedd att förstärka befintliga
ledningar, ska detta anges samt upplysning lämnas dels om den
belastning som befintliga ledningar tål, dels om behovet av
ytterligare ledningsutbyggnader med anledning av den ledning
som ansökan avser.

2. Den spänning för vilken ledningen är avsedd.

3. Om ledningen är avsedd för en spänning som inte överstiger
högsta tillåtna spänning för de områden med nätkoncession som
berörs av ledningen, ska de särskilda skäl som åberopas för
ansökningen anges.

4. Hur de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken
iakttas.

5. Alternativa ledningssträckningar som sökanden har
undersökt.

6. Det samråd som skett enligt 6 kap. 4 och 6 §§
miljöbalken.

Enligt 2 kap. 8 a § ellagen (1997:857) ska ansökan innehålla
en miljökonsekvensbeskrivning.

6 § Till ansökningshandlingen enligt 5 § ska följande fogas:

1. En teknisk beskrivning av den planerade ledningen och en
kostnadsberäkning. Beskrivningen ska innefatta bl.a. en
ritning över ledningens konstruktion och dess anslutning till
produktionsanläggning, station eller befintlig ledning.

2. Karta över ledningens föreslagna sträckning och
beskrivning av den mark som behöver tas i anspråk för
ledningen.

3. Bestyrkta förteckningar över ägare och innehavare av
särskild rätt till fastigheter som ledningen ska dras fram
över eller av fastigheter som på annat sätt berörs av
anläggningen.

4. Uppgift om de överenskommelser som träffats om upplåtelse
av mark för ledningen eller de hinder som finns mot sådana
överenskommelser.

Ansökan om nätkoncession för område

7 § En ansökan om nätkoncession för område ska vara skriftlig
och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla följande:

1. En plan över områdets framtida behov av överföring av
el.

2. En karta över området.

3. Uppgift om den högsta spänning för området som sökanden
vill ha fastställd.

Handläggning av ärenden om nätkoncession

8 § Om en ansökan om nätkoncession inte omedelbart avslås,
ska yttrande inhämtas från

1. Försvarsmakten,

2. länsstyrelser som berörs av ansökan,

3. kommuner som berörs av ansökan,

4. ägare och innehavare av särskild rätt till fastigheter som
berörs av ansökan, om ärendet avser nätkoncession för linje,

5. andra kända sakägare som berörs av ansökan, och

6. innehavare av nätkoncession som berörs av ansökan.

I ärenden där yttrande inhämtas enligt första stycket ska
nätmyndigheten även underrätta Försvarets radioanstalt om
ansökan.

9 § Nätmyndigheten får i det enskilda fallet medge undantag
från föreskrifterna i 5–7 §§ eller begära de ytterligare
uppgifter som behövs för att ärendet ska kunna avgöras.

10 § I ett ärende om meddelande av nätkoncession enligt 2
kap. 1 § ellagen (1997:857) ska beslut meddelas av
nätmyndigheten inom tre år efter det att en fullständig
ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska prövas av
regeringen enligt 2 kap. 1 b § ellagen, ska beslut meddelas
inom fem år efter det att en fullständig ansökan kom in till
nätmyndigheten.

I ett ärende om förlängning av en nätkoncessions
giltighetstid enligt 2 kap. 14 eller 15 § ellagen ska beslut
meddelas av nätmyndigheten inom åtta år efter det att en
fullständig ansökan kom in till myndigheten. Om ärendet ska
prövas av regeringen enligt 2 kap. 15 a § ellagen, ska beslut
meddelas inom tio år efter det att en fullständig ansökan kom
in till nätmyndigheten.

Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet, får
handläggningstiden vid högst ett tillfälle förlängas med
högst den ursprungliga tidsfristens längd. Sökanden ska
informeras om skälen för att handläggningstiden förlängs
innan den ursprungliga tidsfristen har gått ut.

11 § I 8 § lagen (2009:1079) om tjänster på den inre
marknaden finns bestämmelser om att ett mottagningsbevis ska
skickas till sökanden när fullständig ansökan kommit in och
om innehållet i ett sådant bevis.

Ärenden om förhandsmedgivande

12 § En ansökan om medgivande enligt 2 kap. 5 § ellagen
(1997:857) att tills vidare under högst tre år använda en
starkströmsledning i avvaktan på att en ansökan om
nätkoncession slutligt avgörs ska vara skriftlig och ges in
till nätmyndigheten. Den ska vara åtföljd av en karta där
ledningen och tillhörande anläggningar är utmärkta.

Omprövning av nätkoncession för linje

13 § En ansökan om omprövning av nätkoncession enligt 2 kap.
15 b § ellagen (1997:857) ska vara skriftlig och ges in till
nätmyndigheten. Den ska innehålla

1. sökandens namn och adress,

2. uppgift om den nätkoncession som ansökan avser,

3. uppgift om berörd nätkoncessionshavare, och

4. skälen för ansökan.

Till ansökningshandlingen ska det fogas en karta över den
sträckning som ansökan avser.

Ändring av villkor

14 § En ansökan om ändring av villkor för en nätkoncession
enligt 2 kap. 15 j § ellagen (1997:857) ska vara skriftlig
och ges in till nätmyndigheten. Den ska innehålla

1. sökandens namn och adress,

2. uppgift om den nätkoncession som ansökan avser,

3. gällande villkor,

4. skälen för ansökan, och

5. andra uppgifter som behövs för prövningen.

Till ansökan ska det fogas en karta som anger den ledning
eller de ledningar som omfattas av nätkoncessionen.

Gränserna för en nätkoncession för område

15 § Nätmyndigheten får meddela närmare föreskrifter om
förutsättningarna för att ändra gränserna för en
nätkoncession för område enligt 2 kap. 12 § ellagen
(1997:857).

God kvalitet på överföringen av el

16 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om de krav som
ska vara uppfyllda för att överföringen av el ska vara av god
kvalitet enligt 3 kap. 9 § ellagen (1997:857).

Underlag och information om leveranssäkerhet

17 § Rapportering av elavbrott som avses i 3 kap. 9 e § 3
ellagen (1997:857) ska göras till nätmyndigheten.

18 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. innehållet i risk- och sårbarhetsanalyser och
åtgärdsplaner enligt 3 kap. 9 c § ellagen (1997:857) och om
redovisningen och offentliggörandet av dessa,

2. informationen till elanvändarna enligt 3 kap. 9 d §
ellagen,

3. skyldighet att rapportera elavbrott till nätmyndigheten,
och

4. undantag från kraven i 3 kap. 9 c och 9 d §§ ellagen i
fråga om ledningar som i huvudsak matar in el från
anläggningar för produktion av förnybar el.

Ersättning vid inmatning av el

19 § Ersättning enligt 3 kap. 15 § första stycket ellagen
(1997:857) ska beräknas enligt följande.

Det värde som avses i 3 kap. 15 § första stycket 1 ellagen
ska beräknas utifrån den minskning av energiförlusterna i
nätkoncessionshavarens ledningsnät som uppstår på grund av
att anläggningen matar in el på nätet och ersättas i
förhållande till mängden inmatad el samt till när denna
inmatning sker.

Vid beräkning av det värde som avses i 3 kap. 15 § första
stycket 2 ellagen ska följande bedömningsgrunder beaktas:

1. produktionsanläggningens effektleveransförmåga,

2. produktionsanläggningens driftsäkerhet och den
överenskommelse som kan finnas mellan nätkoncessionshavaren
och anläggningshavaren om när produktionsanläggningen
planeras vara i drift, och

3. mängden inmatad elektrisk energi och när denna inmatning
sker.

Efterfrågeflexibilitet

19 a § Nätmyndigheten ska årligen sammanställa och
offentliggöra de tekniska krav och andra villkor som finns
för tillhandahållandet av tjänster i form av ändrad
elförbrukning. Förordning (2014:354).

Upprättande av en övervakningsplan

20 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. innehållet i övervakningsplanen enligt 3 kap. 17 § ellagen
(1997:857),

2. utseende av övervakningsansvarig och dennes uppgifter
enligt 3 kap. 17 a § ellagen,

3. offentliggörandet av den årliga rapporten enligt 3 kap. 17
a § andra stycket ellagen, och

4. undantag från kraven i 3 kap. 17 § ellagen i fråga om
nätkoncessionshavare vars ledningar i huvudsak matar in el
från anläggningar för produktion av förnybar el, dock inte i
fråga om nätföretag som avses i 3 kap. 1 b § första
stycket.
Utlandsförbindelser

21 § Betald anslutningsavgift för elnätet i Sverige ger rätt
att använda även utlandsförbindelser med en spänning om 220
kilovolt eller mer till

– Danmark,

– Finland,

– Norge,

– Polen, och

– Tyskland.

Rätt till uppgifter om nättariffer m.m.

22 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. skyldigheten för den som har nätkoncession att
offentliggöra sin nättariff enligt 4 kap. 11 § tredje stycket
ellagen (1997:857), och

2. utformningen av en tidsplan enligt 4 kap. 12 § ellagen.

Anmälan om skyddsåtgärder

23 § Nätmyndigheten ska utan dröjsmål anmäla sådana
skyddsåtgärder som avses i artikel 42 i Europaparlamentets
och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om
gemensamma regler för den inre marknaden för el och om
upphävande av direktiv 2003/54/EG till övriga medlemsstater i
Europeiska unionen och till Europeiska kommissionen.

Balansansvar m.m.

24 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. offentliggörande av villkor i balansavtal enligt 8 kap. 4
b § ellagen (1997:857),

2. elleverantörers informationsskyldighet enligt 8 kap. 5 §
tredje stycket ellagen,

3. de uppgifter som en underrättelse enligt 8 kap. 8 § andra
stycket ellagen ska innehålla, och

4. elleverantörers skyldighet att lämna uppgifter enligt 8
kap. 11 b § ellagen.

Angivande av elens ursprung

25 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om

1. hur de uppgifter som avses i 8 kap. 12 § första–fjärde
styckena ellagen (1997:857) ska beräknas och redovisas för
elanvändarna,

2. skyldigheten för elproducenter att offentliggöra uppgifter
enligt 8 kap. 13 § första stycket ellagen, och

3. skyldigheten för elleverantörer att lämna uppgifter enligt
8 kap. 13 § andra stycket ellagen.

Underrättelse till konsument och meddelande till
socialnämnd
26 § En underrättelse till konsument och ett
meddelande till socialnämnd enligt 11 kap. 4 § första stycket
ellagen (1997:857) ska avfattas i enlighet med bilaga 1
respektive bilaga 2 till denna förordning.

Bevarande av information

27 § Nätmyndigheten får meddela föreskrifter om skyldighet
för elleverantörer att dokumentera och bevara uppgifter om
leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som
gäller sådana avtal eller instrument.

28 § En elleverantör ska på begäran lämna uppgifter om
leveransavtal och derivatinstrument samt om transaktioner som
gäller sådana avtal eller instrument till Europeiska
kommissionen och nätmyndigheten. Detta gäller dock endast
sådana uppgifter inom handeln med el som utgör
räkenskapsinformation enligt bokföringslagen (1999:1078)
eller som ska dokumenteras och bevaras enligt föreskrifter
som har meddelats med stöd av 27 §.

Överklagande

29 § Nätmyndighetens beslut enligt 3 kap. 20 och 21 §§
ellagen (1997:857) får överklagas hos regeringen.

30 § Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Övergångsbestämmelser

2013:208

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2013, då
elförordningen (1994:1250) ska upphöra att gälla.

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
överklagande av beslut som har meddelats före
ikraftträdandet.

3. Bestämmelserna i 10 § tillämpas inte i fråga om
ansökningar som har kommit in till nätmyndigheten före den 27
december 2009.

Bilaga 1

Underrättelse till konsument vid bristande betalning för el
eller nätavgift

Eftersom du inte har betalat elnätsavgiften eller avgiften
för levererad el i tid kan överföringen av din el komma att
stängas av. Enligt bestämmelser i ellagen kan du hindra
avstängningen genom att betala skulden inom tre veckor från
det att du har fått del av detta meddelande.

Socialnämnden i din kommun kommer att få ett meddelande om
den uteblivna betalningen.

Bilaga 2

Meddelande till socialnämnd om konsument som riskerar att få
överföringen av el avbruten

1. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens namn, postadress
och telefonnummer …………………………………….

2. Konsumentens namn och postadress …………………….

3. Belopp, med angivande av förfallodag, som konsumenten ska
betala för att förhindra att överföringen av el avbryts …..

4. Nätkoncessionshavarens/elleverantörens postgiro- eller
bankgirokonto eller annan anvisning om sättet för betalning ..