Finansinspektionens tillkännagivande (2013:23) om ändring av vissa skadelivräntor

SFS nr
2013:23
Departement/myndighet
Finansinspektionen
Utfärdad
2012-11-22

Finansinspektionen har, med stöd av 2 § kungörelsen
(1967:667) med tilllämpningsföreskrifter till lagen
(1967:663) om tillägg till vissa trafiklivräntor och 2 §
förordningen (2003:832) om värdesäkring av vissa
skadeståndslivräntor, beslutat om ändring av vissa
skadelivräntor enligt följande.

1. Livränta föranledd av en händelse som inträffat före
utgången av år 1973:

a) Trafiklivränta ökas med 1,13 procent (jfr SFS 1967:663).

b) Skadelivränta som betalas med statsmedel ökas med 1,13
procent (jfr SFS 1971:14).

c) Annan ansvarslivränta än sådan som dels anges 1 a och 1 b,
dels har fastställts före den 1 januari 2004 ökas med en
procent (jfr SFS 1973:214). Sådan livränta som har
fastställts den 1 januari 2004 eller senare ökas med 1,13
procent.

2. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts före den 1
januari 2004:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor ökas med en procent. Detsamma gäller
livränta enligt samma lag som har fastställts genom dom den 1
januari 2004 eller senare, om dom i målet i första instans
har meddelats före den 1 januari 2004.

b) Det som anges i 2a ska enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.

3. Livränta föranledd av en händelse som dels har inträffat
efter utgången av år 1973, dels har fastställts den 1 januari
2004 eller senare:

a) Skadelivränta enligt lagen (1973:213) om ändring av
skadeståndslivräntor ökas med 1,13 procent.

b) Det som anges i 3 a ska enligt 9 § trafikskadelagen
(1975:1410) tillämpas även när det gäller
trafikskadeersättning.