Lag (2013:25) om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott

SFS nr
2013:25
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-01-31

1 § Den som innehar ett skjutvapen eller ammunition utan att
ha rätt till det ska inte dömas till ansvar för detta enligt
9 kap. 1 § eller 2 § första stycket d vapenlagen (1996:67),
om han eller hon frivilligt lämnar in eller låter lämna in
vapnet eller ammunitionen till en polismyndighet under tiden
mars-maj 2013.

Det som sägs om skjutvapen i denna lag gäller även sådana
föremål som anges i 1 kap. 3 § vapenlagen.

2 § Den som lämnar in eller låter lämna in skjutvapen eller
ammunition enligt 1 § har rätt att vara anonym.

3 § Skjutvapen och ammunition som har lämnats in enligt 1 §
tillfaller staten.

Första stycket gäller inte om egendomen har lämnats in utan
ägarens samtycke och ägaren gör anspråk på egendomen. Om
egendomens ägare är känd, ska ett sådant anspråk göras inom
en månad från det att ägaren fick del av en underrättelse
från polismyndigheten om att egendomen lämnats in till
myndigheten. Om ägaren inte är känd, ska anspråket göras inom
tre månader från det att egendomen lämnades in.

4 § Skjutvapen och ammunition som har tillfallit staten
enligt 3 § ska förstöras, om egendomen inte behövs för
musealt eller militärt ändamål eller för Statens
kriminaltekniska laboratoriums verksamhet.

5 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
meddelar föreskrifter om hanteringen av skjutvapen och
ammunition som har lämnats in enligt denna lag.