Miljöprövningsförordning (2013:251)

SFS nr
2013:251
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2013-05-08
Ändring införd
t.o.m. SFS 2015:118

1 kap. Miljöprövning

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och
åtgärder som avses i 9 kap. miljöbalken.

Förordningen är meddelad

1. med stöd av 9 kap. 6 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 3, 4,
10 och 11 §§ samt 2–32 kap.,

2. med stöd av 9 kap. 8 § miljöbalken i fråga om 1 kap. 6 §,
och

3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

2 § Med tillsynsmyndigheten avses i denna förordning den som
enligt miljötillsynsförordningen (2011:13) utövar den
operativa tillsynen över verksamheten eller åtgärden.

Tillståndsplikt

3 § Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som beskrivs
i 2–32 kap. anges att tillståndsplikt gäller, får
verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan
ett sådant tillstånd som avses i 9 kap. 6 § miljöbalken.

4 § För ändring av en tillståndspliktig verksamhet krävs det
också tillstånd, om

1. ändringen i sig innebär en sådan verksamhet eller åtgärd
som är tillståndspliktig enligt 2–32 kap., eller

2. ändringen i sig eller tillsammans med tidigare ändringar
innebär att en olägenhet av betydelse för människors hälsa
eller miljön kan uppkomma.

Tillstånd krävs dock inte om ändringen endast avser lagring
av timmer eller annat virke som inte sker på eller nära en
vattentäkt, om lagringen behövs med anledning av en storm
eller orkan och virket hålls väl avgränsat från annat
virke.

I 104 § förordningen (2013:253) om förbränning av
avfall finns en bestämmelse om att det krävs tillstånd för
att övergå från förbränning av enbart icke-farligt avfall
till förbränning av farligt avfall.

5 § I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd finns särskilda bestämmelser om tillståndsplikt

1. på grund av hantering av farliga ämnen (5 §),

2. för avloppsanordningar (13 § första och fjärde styckena),

3. för värmepumpsanläggningar (17 § första stycket andra
meningen), och

4. för hållande av vissa djur (39 §).

Prövningen av tillståndsfrågor

6 § I 21 kap. miljöbalken finns bestämmelser om att mark- och
miljödomstol prövar frågor om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet. I denna förordning finns närmare bestämmelser om
när frågor om tillståndsplikt prövas av mark- och
miljödomstol. För sådana verksamheter och åtgärder anges
uttrycket ”tillståndsplikt A”.

Denna förordning innehåller även bestämmelser om att ansökan
om tillstånd för vissa slag av verksamheter och åtgärder ska
prövas av en länsstyrelse. För sådana verksamheter och
åtgärder anges uttrycket ”tillståndsplikt B”.

7 § Av 21 kap. 3 § miljöbalken följer att ansökan i vissa
fall får göras hos mark- och miljödomstol även om
tillståndsfrågan annars skulle ha prövats av länsstyrelsen.

8 § I 9 kap. 8 § andra stycket miljöbalken finns en
bestämmelse om att tillstånd som rör Försvarsmakten,
Fortifikationsverket, Försvarets materielverk eller
Försvarets radioanstalt alltid ska prövas av länsstyrelsen.

9 § Ytterligare bestämmelser om prövningen av
tillståndsfrågor finns i 4, 6, 6 b, 7–11 b, 13, 18, 20 a, 20
b, 20 e–20 g och 46 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

Anmälningsplikt

10 § Om det i fråga om en verksamhet eller åtgärd som
beskrivs i 2–32 kap. anges att anmälningsplikt gäller, får
verksamheten eller åtgärden inte bedrivas eller vidtas utan
att vara anmäld till tillsynsmyndigheten. För sådana
verksamheter och åtgärder anges uttrycket ”anmälningsplikt
C”.

11 § Anmälningsplikten gäller även ändringar av

1. en verksamhet som avses i 3 § eller som omfattas av ett
sådant tillstånd utan att vara tillståndspliktig, om
ändringen inte är tillståndspliktig enligt 4 §, eller

2. en verksamhet som avses i 10 §, om ändringen har betydelse
från störningssynpunkt. Förordning (2013:502).

12 § I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd finns särskilda bestämmelser om anmälningsplikt
för

1. avloppsanordningar (13–15 §§),

2. värmepumpsanläggningar (17 §),

3. avhjälpande av vissa föroreningsskador (28 §), och

4. verksamheter där allmänheten erbjuds viss hygienisk
behandling, verksamheter med bassängbad och skolverksamheter
(38 §).

Handläggning av anmälningar

13 § Bestämmelser om anmälningar finns i 22, 24–27 och 46 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Verksamhetskoder

14 § I varje paragraf i 2–32 kap. anges den verksamhetskod
som gäller för den beskrivna verksamheten eller åtgärden.
Verksamhetskoden syftar till att underlätta rapportering och
databehandling.

2 kap. Jordbruk

Djurhållning

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.10 gäller för
anläggning för djurhållning med

1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,

2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta gyltor
som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för produktion,
eller

3. mer än 750 platser för suggor och betäckta gyltor.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 1.11 gäller för
anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur,
hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte
inhägnad.

Med en djurenhet avses

1. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en månads
ålder,

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder, eller

5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.20 gäller för
anläggning med stadigvarande djurhållning med mer än 100
djurenheter, dock inte inhägnad.

Med en djurenhet avses

1. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en månads
ålder,

2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders ålder,

3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,

4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp
till tolv veckors ålder,

5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar, tolv
veckor eller äldre,

6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,

7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till åtta
månaders ålder och avelshannar,

8. etthundra kaniner,

9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton veckor
eller äldre,

10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,

11. tvåhundra slaktkycklingar,

12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,

13. femton strutsfåglar av arterna struts, emu eller nandu,
inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,

14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,

15. fyrtio lamm eller killingar upp till sex månaders ålder,
eller

16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har en
årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100 kilogram kväve
eller 13 kilogram fosfor i färsk träck eller urin.

Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket 16 ska
det alternativ av kväve eller fosfor väljas som ger det
lägsta antalet djur.

Anmälningsplikten gäller inte

1. renskötsel, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

Uppodling av annan mark än jorbruksmark för
jordbruksproduktion

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 1.30 gäller för
uppodling av annan mark än jordbruksmark för produktion av
foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

3 kap. Fiskodling och övervintring av fisk

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 5.10 gäller för
fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40 ton foder
förbrukas per kalenderår.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 5.20 gäller för
fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5 ton
foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

4 kap. Utvinning, brytning och bearbetning av torv, olja,
gas, kol, malm, mineral, berg, naturgrus och annat

Berg, naturgrus och andra jordarter

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.10 gäller för
täkt av torv med ett verksamhetsområde som är större än 150
hektar, om verksamheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter, eller

2. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.11 gäller för
täkt av berg med ett verksamhetsområde som är större än 25
hektar, om verksamheten inte endast innebär uppläggning och
bortforsling av redan utbrutet och bearbetat material efter
det att tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 10.20 gäller för
täkt för annat än markinnehavarens husbehov av berg,
naturgrus eller andra jordarter, om verksamheten inte

1. omfattas av en bearbetningskoncession enligt lagen
(1985:620) om vissa torvfyndigheter,

2. är tillståndspliktig enligt lagen (1966:314) om
kontinentalsockeln,

3. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §, eller

4. endast innebär uppläggning och bortforsling av redan
utbrutet och bearbetat material efter det att
tillsynsmyndigheten meddelat beslut om att täkten är
avslutad.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.30 gäller för
täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton
totalt uttagen mängd naturgrus.

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.40 gäller för
täkt för markinnehavarens husbehov av

1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,

2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller

3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd torv.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten

1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620)
om vissa torvfyndigheter, eller

2. är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.50 gäller för
anläggning för sortering eller krossning av berg, naturgrus
eller andra jordarter

1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller

2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på samma plats
under en längre tid än trettio kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 10.60 gäller för
anläggning för framställning, bearbetning eller omvandling av
bränsle eller bränsleprodukt som baseras på mer än 500 ton
torv per kalenderår.

Råpetroleum, naturgas och kol

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 11.10 gäller för
utvinning av råolja eller naturgas inom de fjällområden som
anges i 4 kap. 5 § miljöbalken.

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 11.20 gäller för
utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de
som avses i 8 §.

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 11.30 gäller för
industriell tillverkning av briketter av kol eller brunkol.

Malm och mineral

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.10 gäller för
gruvdrift eller gruvanläggning för brytning av malm, mineral
eller kol, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 1, 2, 3, 4 eller 5 §.

12 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.20 gäller för
anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 13 §.

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.30 gäller för
anläggning för rostning eller sintring av metallhaltig malm
för provändamål.

14 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 13.40 gäller för
anläggning för annan bearbetning eller anrikning av malm,
mineral eller kol än rostning och sintring, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 15 §.

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.50 gäller för
provbrytning inklusive annan bearbetning eller anrikning av
malm, mineral eller kol än rostning och sintring.

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 13.60 gäller för
anläggning för utvinning och produktion av asbest.

Annan utvinningsindustri

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 13.70 gäller för
djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8 eller 9
§.

5 kap. Livsmedel och foder

Animaliska råvaror

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.10 gäller för
slakteri för en produktion baserad på mer än 12 500 ton
slaktvikt per kalenderår.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.20 gäller för
slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.30 gäller för
slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton slaktvikt
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 §.

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.40 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast frysning eller
paketering.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 §.

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.41 gäller för
anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av
animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 4 eller 9 §.

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.50 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom mjölk, fisk och
skaldjur) för en produktion av mer än 400 ton men högst 18
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
anmälningspliktig enligt 9 §.

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.60 gäller för
anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på

1. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller

2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.

Tillståndsplikten gäller inte

1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning, torkning
eller saltning, eller

2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 1, 4 eller 9 §.

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.70 gäller för
anläggning för beredning eller konservering av fisk eller
skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl, fiskolja eller
fiskpelletar för en produktion baserad på mer än 10 ton fisk
eller skaldjur per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling genom
endast frysning, torkning eller saltning eller om
verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 7
eller 9 §.

9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.80 gäller för
rökeri för en produktion av mer än 50 ton men högst 18 500
ton rökta produkter per kalenderår.

Vegetabiliska råvaror

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.90 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller

2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär
paketering.

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.100 gäller för
bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50 ton
annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 10 §.

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.110 gäller för
anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på

1. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§, eller

2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§.

Tillståndsplikten gäller inte

1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,

2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller

3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.

13 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.120 gäller för
anläggning för beredning eller konservering av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer
än 2 000 ton råvara per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte

1. beredning eller konservering genom endast frysning eller
torkning,

2. beredning genom endast tvättning eller rensning, eller

3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller 12 §.

14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.130 gäller för
anläggning för endast tvättning eller rensning av frukt, bär,
rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer
än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§.

15 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.140 gäller för
anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för en
produktion av mer än 1 000 ton per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10 §.

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.150 gäller för
anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat
eller socker för en produktion av

1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§, eller

2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.160 gäller för
anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat
eller socker, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 10 eller 16 §.

Kombinerade råvaror

18 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.165 gäller för
anläggning för framställning av livsmedel med beredning och
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i
separata och kombinerade produkter, för en produktion av

1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till
10 viktprocent eller mer, eller

2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att
multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukternas innehåll.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast
paketering.

Mjölk, oljor och fetter

19 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.170 gäller för
anläggning för framställning av mjölkprodukter baserad på en
invägning av mer än 200 ton per dygn som
kalenderårsmedelvärde.

20 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.180 gäller för
anläggning för framställning av mjölkprodukter (utom glass)
för en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton
per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 19 §.

21 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.190 gäller för
anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av
mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19 §.

22 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.200 gäller för
anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av
mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 4, 10, 19 eller 21 §.

Glass

23 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.210 gäller för
anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 15 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 10 eller 19 §.

24 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.220 gäller för
anläggning för tillverkning av glass för en produktion av mer
än 10 ton per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 10, 19 eller 23 §.

Drycker

25 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.230 gäller för
anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation,
motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.

26 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.240 gäller för
anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation,
motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 25 §.

27 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.250 gäller för
bryggeri eller annan anläggning för framställning av

1. malt,

2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller

3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten medför
utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§.

28 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.260 gäller för
bryggeri eller annan anläggning för framställning av malt
eller mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår, om
verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.

Annan livsmedelstillverkning

29 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.270 gäller för
anläggning för tillverkning av

1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller

2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri
eller jordbruk, om anläggningen har en sammanlagd
reaktorvolym om minst tio kubikmeter.

30 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.280 gäller för
anläggning för

1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår,

2. tillverkning av mer än 1 000 ton pastaprodukter per
kalenderår, eller

3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.

31 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.290 gäller för
anläggning för framställning av mer än 15 000 ton livsmedel
per kalenderår, om verksamheten

1. inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1–30 §§, och

2. medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§.

32 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.300 gäller för
anläggning för framställning av

1. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1–31 §§, och

b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§, eller

2. mer än 1 000 ton livsmedel, om verksamheten

a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon
av 1–31 §§, och

b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§.

33 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.310 gäller för
anläggning för yrkesmässig industriell förpackning av
animaliska eller vegetabiliska produkter som inte sker i
någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt
någon av 1–32 §§.

Foder

34 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.320 gäller för
anläggning för framställning av produkter som kan användas
som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som
är kategori 3-material enligt Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav
framställda produkter som inte är avsedda att användas som
livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002,
om produktionen baseras på mer än 2 500 ton råvara per
kalenderår.

35 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.330 gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en
produktion av mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast paketering.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.

36 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.340 gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska råvaror (utom endast mjölk) för en
produktion av mer än 500 ton produkter per kalenderår, om
verksamheten innebär annat än endast paketering.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 34, 35 eller 39 § eller
29 kap. 30, 31 eller 32 §.

37 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.350 gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av

1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller

2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i
högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär
paketering.

38 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 15.360 gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av vegetabiliska råvaror för en produktion av mer
än 5 000 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.

Anmälningsplikten gäller inte

1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor eller
fetter, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37 eller 39
§.

39 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 15.370 gäller för
anläggning för framställning av foder med beredning och
behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i
separata och kombinerade produkter, för en produktion av

1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material uppgår till
10 viktprocent eller mer, eller

2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75 000 minskat med det tal som bestäms genom att
multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets
viktprocent av slutprodukternas innehåll.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast
paketering.

6 kap. Textilvaror

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.10 gäller för
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 2 500
ton textilfibrer eller textilier per kalenderår.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 17.20 gäller för
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 200 ton textilmaterial per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten

1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller

2. består av en beredningsprocess som inte medför utsläpp av
avloppsvatten och utsläpp till luft av mer än 3 ton flyktiga
organiska föreningar per kalenderår.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 17.30 gäller för
anläggning för förbehandling eller färgning av mer än 10 ton
textilfibrer eller textilier per kalenderår eller för annan
beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

7 kap. Päls, skinn och läder

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.10 gäller för
garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder
eller färdigt pälsskinn per kalenderår.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 18.20 gäller för
anläggning för

1. kromgarvning för en produktion som baseras på mer än 100
ton råvara per kalenderår, eller

2. garvning för en produktion som baseras på mer än 1 000 ton
råvara per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 18.30 gäller för
anläggning för garvning eller annan beredning av läder eller
pälsskinn för en produktion av mer än 2 ton färdigt läder
eller färdigt pälsskinn, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 § eller 29 kap. 30 §.

8 kap. Trävaror

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.05 gäller för
anläggning för behandling av trä och träprodukter med
träskyddsmedel för en produktion av mer än 18 500 kubikmeter
behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte endast består av behandling mot
blånadssvamp.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.10 gäller för
anläggning för yrkesmässig behandling av trä och träprodukter
med träskyddsmedel, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 § eller 19 kap. 1 eller 2 §.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.20 gäller för
sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.30 gäller för
sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning för en
produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.40 gäller för
anläggning för framställning eller bearbetning av träbaserat
bränsle, eller av bränsleprodukter som är baserade på skogs-
eller jordbruksprodukter, i form av

1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på mer
än 1 000 kubikmeter fast mått eller 3 000 kubikmeter löst
mått råvara per kalenderår, eller

2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.50 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter
OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor per kalenderår.

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.60 gäller för
anläggning för tillverkning av

1. fanér eller plywood, eller

2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor,
spånskivor eller andra produkter av spån per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §.

8 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 20.70 gäller för
anläggning för lagring av

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub) på land med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub) i vatten.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.

9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.80 gäller för
anläggning för lagring av

1. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,

2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte
är tillståndspliktig enligt 8 §, eller

3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³ fub)
i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 20.90 gäller för
anläggning för lagring av timmer som inte sker i eller nära
vattentäkt, om lagringen har pågått mer än sex veckor, behövs
med anledning av storm eller orkan och omfattar

1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub) på land med begjutning av vatten, eller

2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under bark (m³
fub) i vatten.

9 kap. Massa, papper och pappersvaror

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.10 gäller för
anläggning för framställning av pappersmassa av trä,
returfiber eller andra fibrösa material i industriell skala.

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 21.30 gäller för
anläggning för framställning av mer än 7 000 ton papper, papp
eller kartong per kalenderår.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 21.40 gäller för
anläggning för framställning av papper, papp eller kartong i
industriell skala, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 2 §.

10 kap. Fotografisk och grafisk produktion

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.10 gäller för
rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetfärg, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 19 kap. 2 eller 3 §.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.20 gäller för
anläggning med tillverkning av metallklichéer.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 22.30 gäller för
anläggning med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 22.40 gäller för
anläggning

1. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än 50 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, eller

2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film eller
papperskopior framkallas per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 3 §.

11 kap. Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och
kärnbränsle

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.05 gäller för
anläggning för överföring av bituminös skiffer till gas-
eller vätskeform.

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.10 gäller för
anläggning för

1. tillverkning av koks,

2. överföring av kol till gas- eller vätskeform, eller

3. tillverkning av hårt kol inklusive grafit som inte är
tillståndspliktig enligt 17 kap. 4 §.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 23.20 gäller för
anläggning för tillverkning av produkter ur kol, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 2 § eller
17 kap. 4 §.

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.30 gäller för
anläggning för raffinering av mineralolja eller naturgas.

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.40 gäller för
anläggning för

1. upparbetning av bestrålat kärnbränsle,

2. framställning eller anrikning av kärnbränsle, eller

3. behandling, lagring eller slutförvaring av bestrålat
kärnbränsle.

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 23.50 gäller för
behandling eller lagring av obestrålat kärnbränsle.

12 kap. Kemiska produkter

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 24.10 gäller för
anläggning för att genom kemiska reaktioner i industriell
skala tillverka

1. organiska ämnen,

2. kloralkali, eller

3. mer än 100 000 ton andra oorganiska ämnen än kloralkali
per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte tillverkning av ytaktiva ämnen
(tensider), bindemedel för färg och lack eller bränsle ur
vegetabiliska eller animaliska oljor.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.20 gäller för
anläggning för att genom biologiska reaktioner i industriell
skala tillverka organiska ämnen.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.40 gäller för
anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
i industriell skala tillverka

1. ytaktiva ämnen (tensider),

2. bindemedel för färg och lack, eller

3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.50 gäller för
anläggning för tillverkning i industriell skala

1. genom biosyntetiska reaktioner av

a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,

b) organiska syror, eller

c) biopolymerer, eller

2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.60 gäller för
anläggning för tillverkning i industriell skala genom kemiska
eller biologiska reaktioner av fosfor-, kväve- eller
kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt
framställd gas eller andra oorganiska ämnen.

Tillståndsplikten gäller inte

1. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i
anslutning till bassängbad,

2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med högst 2
procent aktiv klorhalt för desinfektion i den verksamhet där
tillverkningen sker,

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 § eller
21 kap. 1 eller 2 §, eller

4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21 kap. 3 §.

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.81 gäller för
anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt
tillverka bränsle ur vegetabilisk eller animalisk olja i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala.

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.90 gäller för
anläggning för att genom kemiska eller biologiska reaktioner
yrkesmässigt tillverka organiska eller oorganiska ämnen, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala.

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.100 gäller för
anläggning för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon annan bestämmelse i denna förordning.

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.110 gäller för
anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka

1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,

2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt
material,

3. sprängämnen,

4. pyrotekniska artiklar, eller

5. ammunition.

Tillståndsplikten gäller inte

1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår, om det i
verksamheten inte används eller tillverkas någon kemisk
produkt som, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för
att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”,

2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen uppgår
till högst 1 000 ton per kalenderår,

3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter, om tillverkningen uppgår
till högst 2 000 ton per kalenderår,

4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter genom
destillation, eller

5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.120 gäller för
anläggning för att genom endast fysikaliska processer i
industriell skala tillverka

1. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt material,

2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,

3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,

4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation,
eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 9 §.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.130 gäller för
anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i
försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke
industriell skala, yrkesmässigt tillverka

1. sprängämnen,

2. pyrotekniska artiklar,

3. ammunition,

4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,

5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, eller

6. andra kemiska produkter.

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.140 gäller för
anläggning för att genom endast fysikaliska processer
tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).

Anmälningsplikten gäller inte

1. apotek och sjukhus, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

13 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 24.150 gäller för
anläggning för behandling av mellanprodukter, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av
beskrivningarna i 1–12 §§.

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 24.160 gäller för
anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.

13 kap. Gummi- och plastvaror

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.10 gäller för
anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.11 gäller för
anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om
produktionen baseras på mer än 1 ton ovulkad gummiblandning
per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19 kap. 2 eller 3 §.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.20 gäller för
anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av

1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per
kalenderår,

2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat, om
produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara per
kalenderår, eller

3. annan plast, om produktionen baseras på mer än 20 ton
plastråvara per kalenderår.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.30 gäller för
anläggning för att genom ytterligare polymerisation tillverka
produkter av plast, om

1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara per
kalenderår, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 25.40 gäller för
anläggning för flamlaminering med plast.

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 25.50 gäller för
anläggning där produktionen baseras på mer än 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare
polymerisation, för

1. tillverkning av produkter av plast förutom endast mekanisk
montering eller mekanisk bearbetning, eller

2. beläggning eller kalandrering med plast.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19 kap. 2
eller 3 §.

14 kap. Icke-metalliska mineraliska produkter

Glas, glasvaror och keramiska produkter

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.10 gäller för
anläggning för

1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per
kalenderår, eller

2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår,
inklusive tillverkning av mineralull.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.20 gäller för
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.30 gäller för
anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror som
omfattar blandning av glasråvaror (mäng), smältning eller
syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att

1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller

2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.40 gäller för
anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 1 §.

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.50 gäller för
anläggning för att genom bränning

1. tillverka mer än 18 500 ton keramiska produkter per
kalenderår, eller

2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som
överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som
överstiger 300 kilogram per kubikmeter.

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.51 gäller för
anläggning för att genom bränning tillverka mer än 50 ton
keramiska produkter per kalenderår, om glasyr med tillsats av
tungmetaller används.

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.60 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska
produkter per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

Cement, betong, kalk, krita och gips

8 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 26.70 gäller för
anläggning för att

1. i roterugn tillverka mer än 125 000 ton cement per
kalenderår, eller

2. i annan ugn tillverka mer än 12 500 ton cement per
kalenderår.

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.80 gäller för
anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 8 §.

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.90 gäller för
anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton kalk
per kalenderår.

11 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.100 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk, krita eller
kalkprodukter per kalenderår, om inte verksamheten är
tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10 §.

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.110 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton

1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller

2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.

13 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.120 gäller för
anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor av gips
per kalenderår.

Andra icke-metalliska mineraliska produkter

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.130 gäller för
anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 26.140 gäller för
anläggning för behandling eller omvandling av asbest, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 14 § eller
4 kap. 16 §.

16 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.150 gäller för
asfaltverk eller oljegrusverk

1. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller

2. som ställs upp utanför område med detaljplan eller
områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 26.160 gäller för
anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 29 kap. 9 eller
10 §.

15 kap. Stål och metall

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.10 gäller för
anläggning för produktion av järn eller stål (primär eller
sekundär produktion), inklusive utrustning för kontinuerlig
gjutning, om produktionen överstiger 15 000 ton per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

2 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.20 gäller för
anläggning för

1. produktion av järn eller stål (primär eller sekundär
produktion), eller

2. behandling av järnbaserade metaller genom varmvalsning.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 3 §.

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.30 gäller för
anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom

1. varmvalsning av mer än 120 000 ton råstål per kalenderår,

2. hammarsmide, om slagenergin per hammare överstiger 50
kilojoule och den använda värmeeffekten överstiger 20
megawatt, eller

3. anbringande av skyddsbeläggningar av smält metall med en
inmatning som överstiger 12 000 ton råstål per kalenderår.

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.31 gäller för
anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
kallvalsning av mer än 100 000 ton stål per kalenderår.

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.32 gäller för
anläggning för behandling av järnbaserade metaller genom
kallvalsning av högst 100 000 ton stål per kalenderår.

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.40 gäller för
anläggning för gjutning för en produktion av mer än 5 000 ton
järn eller stål per kalenderår.

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.50 gäller för
anläggning för gjutning för en produktion av

1. mer än 500 ton järn eller stål per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6 §, eller

2. mer än 500 ton aluminium, zink eller magnesium per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
14 §.

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.60 gäller för
anläggning för gjutning för en produktion av mer än 10 ton
järn, stål, aluminium, zink eller magnesium per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 6, 7 eller
14 §.

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.70 gäller för
anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial
producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska, kemiska eller
elektrolytiska processer.

Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
gjuterier.

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.80 gäller för
anläggning för att av malm, slig eller sekundärt råmaterial
producera icke-järnmetall, om produktionen sker genom
metallurgiska, kemiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikten gäller inte

1. gjuterier, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 §.

11 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.90 gäller för
anläggning för att av anrikad malm, stoft eller koncentrat
producera mer än 1 000 ton icke-järnmetall per kalenderår, om
produktionen sker genom metallurgiska eller elektrolytiska
processer.

Tillståndsplikten gäller inte

1. gjuterier, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9 eller 10 §.

12 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.91 gäller
för anläggning för att av anrikad malm, stoft eller
koncentrat producera icke-järnmetall, om produktionen sker
genom metallurgiska eller elektrolytiska processer.

Tillståndsplikten gäller inte

1. gjuterier, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 9, 10 eller
11 §.

13 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 27.100 gäller för
anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 1 000 ton bly
eller kadmium per kalenderår.

14 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.101 gäller för
anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall, för en produktion av mer än 5 000 ton
metaller per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 §.

15 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.110 gäller för
anläggning för smältning av icke-järnmetall eller
återvinningsprodukter, inklusive framställning av
legeringsmetall.

Tillståndsplikten gäller inte

1. gjuterier, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.120 gäller för
anläggning för yrkesmässig smältning eller raffinering av
icke-järnmetall ur annan råvara och genom andra processer än
de som anges i 9–15 §§.

Tillståndsplikten gäller inte gjuterier.

17 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 27.130 gäller för
anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål,
zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 50
ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13 eller 14 §.

18 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 27.140 gäller för
anläggning för gjutning av andra metaller än järn, stål,
zink, aluminium och magnesium, för en produktion av mer än 1
ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 13, 14 eller 17 §.
Förordning (2014:23).

16 kap. Metall- och plastytbehandling, avfettning och
färgborttagning

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.10 gäller för
anläggning för järnfosfatering eller annan kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 30
kubikmeter.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.20 gäller för
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om

1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som överstiger 1
kubikmeter, och

2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte

1. betning med betpasta,

2. järnfosfatering, eller

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.30 gäller för
anläggning för

1. beläggning med metall på annat sätt än genom kemisk eller
elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till
mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller

2. våttrumling av annan metall än aluminium eller stål, om
verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall som sker
med vakuummetod.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.40 gäller för
anläggning för annan beläggning med metall än genom kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov
till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte

1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.50 gäller för
anläggning för termisk ytbehandling i form av varmdoppning
eller termisk sprutning med en metallförbrukning av mer än 2
ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.60 gäller för
anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av
metall eller plast, om verksamheten ger upphov till mer än 1
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte

1. betning med betpasta, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.70 gäller för
anläggning för

1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 §,

2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om verksamheten inte
är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2,
3, 4 eller 5 §,

3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per kalenderår, om
verksamheten ger upphov till avloppsvatten,

4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per kalenderår,

5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller
härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,

6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning av mer än 50
kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller

7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen
uppgår till mer än 500 kilogram per kalenderår.

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.71 gäller för
blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om
verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 7 §.

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 28.80 gäller för
anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än 50 ton
metallgods per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 28.90 gäller för
anläggning för att med kemiska eller termiska metoder
yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 9 § eller 19 kap. 1, 2 eller 4 §.

17 kap. Elektriska artiklar

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.10 gäller för
anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer
där kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 31.20 gäller för
anläggning för tillverkning av batterier eller ackumulatorer
där inte kadmium, bly eller kvicksilver ingår.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.30 gäller för
anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.40 gäller för
anläggning för tillverkning av grafitelektroder genom
bränning eller grafitisering.

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 31.50 gäller för
anläggning för tillverkning av kol- eller grafitelektroder,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4 §.

6 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 31.60 gäller för
anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller elektrisk
kabel.

18 kap. Metallbearbetning

Motorer, turbiner och reaktorer

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.10 gäller för
anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per
kalenderår.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.20 gäller för
provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.

Motorfordon

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.30 gäller för
anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av

1. fler än 25 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller

2. fler än 1 000 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.40 gäller för
anläggning för tillverkning och sammansättning per kalenderår
av

1. fler än 100 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till högst 3,5 ton, eller

2. fler än 10 motorfordon med en totalvikt per fordon som
uppgår till mer än 3,5 ton.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 3 §.

Järnvägsutrustning och flygplan

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.50 gäller för
anläggning för

1. tillverkning av järnvägsutrustning,

2. tillverkning av flygplan, eller

3. reparation av flygplan.

Maskinell metallbearbetning

6 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 34.60 gäller för
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning med
en tillverkningsyta (utom yta för endast montering) större än
100 000 kvadratmeter.

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 34.70 gäller för
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20
kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 eller 6 §.

Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast centralt
system för vätskor som volymen i lösa behållare som är
kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till
öppnade behållare som används för påfyllning av
metallbearbetningsmaskin.

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 34.80 gäller för
anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och
där total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1
kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i 1–10
§§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 § andra
stycket.

Gas- och oljeplattformar

9 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 35.10 gäller för
byggande av en plattform som är avsedd att användas vid
utvinning av olja eller gas inom havsområden, om verksamheten
inte prövas enligt 11 kap. miljöbalken.

Skeppsvarv

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 35.20 gäller för
skeppsvarv.

19 kap. Förbrukning av organiska lösningsmedel

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.10 gäller för
anläggning för ytbehandling av material, föremål eller
produkter med en förbrukning av organiska lösningsmedel, om
förbrukningen uppgår till mer än 150 kilogram per timme eller
200 ton per kalenderår.

Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln minskad med
den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns
för återanvändning, där även återanvändning av lösningsmedel
som bränsle ingår men inte lösningsmedel som slutligt
bortskaffas som avfall.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.20 gäller för
anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas

1. med mer än 25 ton per kalenderår i

a) rulloffset med heatsetfärg,

b) djuptryck av publikationer,

c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,

d) ytrengöring,

e) fordonslackering,

f) bandlackering,

g) beläggning av lindningstråd,

h) beläggning av träytor,

i) träimpregnering,

j) läderbeläggning,

k) skotillverkning,

l) laminering av trä eller plast,

m) limbeläggning,

n) annan beläggning,

o) omvandling av gummi, eller

p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett eller
raffinering av vegetabilisk olja,

2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller

3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning av lack,
tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.

Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.30 gäller för
anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas per
kalenderår med

1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,

2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi,
screentryck, laminering eller lackering,

3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet innehåller
någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med riskfraserna
”misstänks kunna ge cancer”, ”kan ge cancer”, ”kan ge
ärftliga genetiska skador”, ”kan ge cancer vid inandning”,
”kan ge nedsatt fortplantningsförmåga” eller ”kan ge
fosterskador”,

4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,

5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,

6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,

7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,

8. mer än 1 kilogram i kemtvätt,

9. mer än 10 ton i läderbeläggning,

10. mer än 5 ton i skotillverkning,

11. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,

12. mer än 5 ton i limbeläggning,

13. mer än 5 ton i annan beläggning,

14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller

15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.

Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.40 gäller för
anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.

Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra stycket. Vid
tillämpningen av första stycket ska inte sådana organiska
lösningsmedel medräknas som omfattas av förordningen
(2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande
ämnen eller av föreskrifter som meddelats med stöd av den
förordningen.

Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte
sjukhus.

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.50 gäller för
anläggning där det per kalenderår förbrukas

1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller

2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.

Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra stycket.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller 4 §.

20 kap. Hantering av bränslen och andra kemiska produkter

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.60 gäller för
anläggning för lagring eller annan hantering av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om anläggningen har
kapacitet för lagring av mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton per
kalenderår,

2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter som
Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerade eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser
som ingår i faroklasserna ”mycket giftig”, ”giftig”,
”frätande”, ”cancerframkallande”, ”mutagen”,
”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton per kalenderår,
eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid ett och samma
tillfälle.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.70 gäller för
anläggning för lagring av

1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter, oljor,
petroleumprodukter eller brännbara gaser, om det i
anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett och samma
tillfälle,

2. andra kemiska produkter än som avses i 1, om

a) någon produkt, enligt föreskrifter om klassificering och
märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för
att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”, och

b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller
kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av
mer än 1 ton vid ett och samma tillfälle, eller

3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2, om det i
anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 39.80 gäller för
anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normalkubikmeter
naturgas per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 §.

4 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 39.90 gäller för
anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv eller
bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.

21 kap. Gas- och vätskeformiga bränslen, el, värme och kyla

Gas- och vätskeformiga bränslen

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.05 gäller för
anläggning för överföring av bränslen till gas- eller
vätskeform med en total installerad tillförd effekt av 20
megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 11 kap. 2 §.

2 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.10 gäller för
anläggning för framställning av mer än 150 000 kubikmeter
gasformigt bränsle per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.20 gäller för
anläggning för framställning av gasformigt bränsle, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §
eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.

Kärnkraft

4 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.30 gäller för
kärnkraftsreaktor eller annan kärnreaktor.

Förbränning

5 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 40.40 gäller för
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 300 megawatt.

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.50 gäller för
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av 50 megawatt eller mer, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 5 §.

7 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.51 gäller för
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.60 gäller för
anläggning för förbränning med en total installerad tillförd
effekt av

1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än enbart
eldningsolja eller bränslegas, eller

2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än
eldningsolja eller bränslegas.

Anmälningsplikten gäller inte

1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 5, 6, 7 eller 9 §.

9 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.70 gäller för
gasturbinanläggning med en total installerad tillförd effekt
av högst 20 megawatt.

Vindkraft

10 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.90 gäller för
verksamhet med

1. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive
rotorblad är högre 150 meter,

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som
avses i 1, eller

3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 150
meter och står tillsammans med ett annat sådant
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

11 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 40.95 gäller för
verksamhet med

1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken inklusive
rotorblad är högre än 120 meter,

2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 120
meter och står tillsammans med en sådan gruppstation som
avses i 1, eller

3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive
rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så
många andra sådana vindkraftverk att gruppstationen
sammanlagt består av minst sju vindkraftverk, om verksamheten
påbörjas efter det att verksamheten eller verksamheterna med
de andra vindkraftverken påbörjades.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.100 gäller för
verksamhet med

1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50
meter,

2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller

3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett annat
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det att
verksamheten med det andra vindkraftverket påbörjades.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.

Värme- och kylanläggningar

13 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.110 gäller för
värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av
värmeenergi från mark, vattenområde, grundvatten eller
avloppsvatten för en uttagen eller tillförd effekt av mer än
10 megawatt.

Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel genom
vattentäkt.

14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 40.120 gäller för
anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i
grundvatten för en tillförd energimängd av mer än 3 000
megawattimmar.

22 kap. Avveckling av kärnreaktorer

1 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 45.10 gäller för
verksamhet varigenom en kärnkraftsreaktor eller annan
kärnreaktor monteras ned eller avvecklas, från det att
reaktorn stängs av till dess att reaktorn efter
avställningsdrift, servicedrift och rivning har upphört genom
att allt kärnbränsle och annat radioaktivt kontaminerat
material varaktigt har avlägsnats från anläggningsplatsen.

23 kap. Fordonsservice och drivmedelshantering

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.10 gäller för
anläggning för tvättning av

1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,

2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,

3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår, eller

4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 50.20 gäller för
anläggning där det per kalenderår hanteras

1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle, eller

2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd som
motorbränsle.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2 eller 3 §.

24 kap. Hamnar och flygplatser

Hamnar

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.10 gäller för
hamn där trafik medges för fartyg med en bruttodräktighet på
mer än 1 350.

Tillståndsplikten gäller inte

1. hamn för Försvarsmakten, eller

2. färjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per
kalenderår.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.20 gäller för
fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.

Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 1 §.

Flygplatser

3 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 63.30 gäller för
civil flygplats med en instrumentbana som är längre än 1 200
meter.

Tillståndsplikten gäller inte flygplats som är
tillståndspliktig enligt 4 §.

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 63.40 gäller för
flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur för
militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är längre än
1 200 meter.

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 63.50 gäller för
flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.

Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.

25 kap. Laboratorier

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 73.10 gäller för
kemiska eller biologiska laboratorier med en total golvyta
som är större än 5 000 kvadratmeter.

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som

1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
förordning,

2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13 kap.
miljöbalken, eller

3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga
enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

26 kap. Tankrengöring

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 74.10 gäller för
anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som i
annan verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av kemiska produkter och där någon kemisk produkt,
enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerad eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
”mycket giftig”, ”giftig”, ”frätande”, ”cancerframkallande”,
”mutagen”, ”reproduktionstoxisk” eller ”miljöfarlig”.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 74.20 gäller för
anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller fat som
används för förvaring eller för transport av kemiska
produkter.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.

27 kap. Hälso- och sjukvård

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.10 gäller för
sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 85.20 gäller för
anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om
etylenoxid används som steriliseringsmedel.

28 kap. Rening av avloppsvatten

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.10 gäller för
avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler än 2 000
personer eller som tar emot avloppsvatten med en
föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000
personekvivalenter.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.20 gäller för
avloppsreningsanläggning som är dimensionerad för mer än 200
personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 §.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.25 gäller för
avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en
eller flera sådana anläggningar som avses i 2 kap. 1 §, 4
kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1, 4, 10, 18, 19, 34, 35, 37 eller
39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1
eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §, 12 kap. 1, 2, 3, 5 eller 14 §,
14 kap. 1, 5, 8, 10 eller 14 §, 15 kap. 1, 3, 6, 9, 10, 13
eller 14 §, 16 kap. 1 §, 17 kap. 4 §, 19 kap. 1 §, 21 kap. 1,
5 eller 6 § eller 29 kap. 3, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 30, 35,
36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs av en annan
verksamhetsutövare.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 § eller enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Förordning (2014:23).

29 kap. Avfall

Mellanlagring

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.30 gäller för
anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt
avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt
tillfälle utgörs av

1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för byggnads-
eller anläggningsändamål, eller

2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.

Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av
avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas,
eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.40 gäller för
anläggning för mellanlagring av annat avfall än farligt
avfall, om den totala avfallsmängden vid något enskilt
tillfälle är större än 10 ton.

Anmälningsplikten gäller inte

1. anläggning för lagring av avfall under längre tid än ett
år innan det bortskaffas eller tre år innan det återvinns
eller behandlas, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 §.

3 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.45 gäller för
anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle uppgår till mer än totalt 50 ton
farligt avfall.

Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring av
farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller
behandlas.

4 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.50 gäller för
anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om mängden
avfall vid något tillfälle uppgår till

1. mer än 5 ton oljeavfall,

2. mer än 30 ton blybatterier,

3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,

4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller

5. mer än 1 ton annat farligt avfall.

Tillståndsplikten gäller inte

1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

5 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.60 gäller för
anläggning för mellanlagring av farligt avfall

1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där mängden
avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton farligt avfall,
eller

2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle uppgår
till

a. mer än 5 ton oljeavfall,

b. mer än 30 ton blybatterier,

c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,

d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller

e. mer än 1 ton annat farligt avfall.

Anmälningsplikten gäller inte

1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas, eller

2. anläggning för lagring som en del av insamling om mängden
avfall inte vid något tillfälle uppgår till mer än 1 ton
elektriska eller elektroniska produkter, 1 500 kilogram
blybatterier eller 200 kilogram annat farligt avfall, eller

3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 3 §.

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetning

6 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.70 gäller för
anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall,
om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.

7 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.80 gäller för
anläggning för sortering av annat avfall än farligt avfall,
om den hanterade avfallsmängden är större än 1 000 ton per
kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 §.

8 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.90 gäller för
anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall som utgörs
av elektriska eller elektroniska produkter, med undantag för
förbehandling som består av ingrepp i komponenter eller
utrustning som innehåller isolerolja.

9 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.100 gäller för
anläggning för att genom mekanisk bearbetning återvinna annat
avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 10 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte

1. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk bearbetning
av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 eller 50 §.

10 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.110 gäller för
anläggning för att genom mekanisk bearbetning yrkesmässigt
återvinna annat avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31,
32 eller 50 §.

Uttjänta motordrivna fordon

11 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.119 gäller för
anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande
av uttjänta motordrivna fordon som inte omfattas av
bilskrotningsförordningen (2007:186).

12 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.120 gäller för
anläggning för återvinning av avfall genom sådan lagring,
tömning, demontering eller annat yrkesmässigt omhändertagande
av uttjänta bilar som omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007:186).

Användning för anläggningsändamål

13 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.130 gäller
användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken inte endast är ringa.

14 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.140 gäller för
användning för anläggningsändamål av avfall på ett sätt som
kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken är ringa.

Biologisk behandling

15 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.150 gäller för
anläggning för biologisk behandling av annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än
100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte

1. park- och trädgårdsavfall, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30 §.

16 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.160 gäller för
anläggning för biologisk behandling av annat avfall än
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än
500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte

1. park- och trädgårdsavfall, eller

2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30, 49
eller 50 §.

17 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.170 gäller för
anläggning för biologisk behandling av annat avfall än
farligt avfall, om

1. den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår, eller

2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är större
än 50 ton per kalenderår.

Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.

Förbränning

18 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.180 gäller för
samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om
den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton per
kalenderår.

19 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.181 gäller för
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns,
om den tillförda mängden farligt avfall är mer än 2 500 ton
per kalenderår.

20 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.190 gäller för
samförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 18 §.

21 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.191 gäller för
avfallsförbränningsanläggning där farligt avfall förbränns,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.

22 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.200 gäller för
samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per
kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

23 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.201 gäller för
avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 100 000 ton per
kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

24 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.210 gäller för
samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per
kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 §.

25 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.211 gäller för
avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 18 000 ton per
kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 §.

26 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.220 gäller för
samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 50 ton per
kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.

27 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.221 gäller för
avfallsförbränningsanläggning där avfall förbränns, om den
tillförda mängden avfall är större än 50 ton per
kalenderår.

I den tillförda mängden inräknas inte

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller

2. rent träavfall som energiåtervinns.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.

28 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.230 gäller för
samförbränningsanläggning där annat avfall än farligt avfall
förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 22, 24 eller 26 §.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns, eller

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

29 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.231 gäller för
avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än farligt
avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 23, 25 eller 27 §.

Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast

1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns och
energiåtervinns, eller

2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.

Animaliska biprodukter

30 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.240 gäller för
anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 2 500 ton animaliska biprodukter
som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3- material
enligt förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.

31 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.250 gäller för
anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per
kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som
är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt
förordning (EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 30 § eller 5 kap. 34 §.

32 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.260 gäller för
anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt 30 eller 31 § eller 5 kap. 34 §.

Uppläggning

33 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.270 gäller för
uppläggning av muddermassa

1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller
grundvatten, om föroreningsrisken inte endast är ringa,
eller

2. i större mängd än 1 000 ton.

34 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.280 gäller för
uppläggning av

1. högst 1 000 ton muddermassa på ett sätt som kan förorena
mark, vattenområde eller grundvatten, om föroreningsrisken
endast är ringa, eller

2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.

Deponering

35 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.290 gäller för
anläggning för deponering av annat avfall än inert eller
farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är större än
100 000 ton per kalenderår.

36 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.300 gäller för
anläggning för deponering av annat avfall än inert eller
farligt avfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per
kalenderår, eller

2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen
är större än 25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 35 eller 41 §.

37 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.310 gäller för
anläggning för deponering av inert avfall eller annat avfall
än farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 35, 36 eller 41 §.

38 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.320 gäller för
anläggning för deponering av farligt avfall, om den tillförda
mängden avfall är större än 10 000 ton per kalenderår.

39 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.330 gäller för
anläggning för deponering av farligt avfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton per
kalenderår, eller

2. den tillförda mängden avfall som deponeras i anläggningen
är större än 25 000 ton.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 38 eller 41 §.

40 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.340 gäller för
anläggning för deponering av farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38, 39
eller 41 §.

41 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.341 gäller för
sluttäckt anläggning för deponering av avfall där
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder
inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.

Annan återvinning eller bortskaffande

42 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.350 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall
som består av uppgrävda massor, om den tillförda mängden
avfall är större än 20 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 38 eller 44 §.

43 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.360 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall
som består av uppgrävda massor.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 38, 39, 40, 42 eller 44 §.

44 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.370 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall som
består av uppgrävda förorenade massor från den plats där
anläggningen finns, om

1. anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och

2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36, 37, 38,
39 eller 40 §.

45 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.375 gäller för
anläggning för avvattning av avfall eller farligt avfall som
uppkommer vid platsen, eller som förts till mellanlager för
avfall, om uppställningstiden är högst sextio kalenderdagar
under en tolvmånadersperiod och mängden avfall som behandlas
är högst 2 000 ton.

46 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.380 gäller för
anläggning för behandling av farligt avfall, om avfallet har
uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.

Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 45 §.

47 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.390 gäller för
anläggning för behandling av farligt avfall, om

1. avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen
finns, och

2. behandlingen leder till materialåtervinning.

48 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.400 gäller för
anläggning för destruktion eller annan bearbetning av
kasserade produkter som innehåller fullständigt eller
ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner eller halon.

49 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.405 gäller för
anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt avfall
genom

1. biologisk behandling,

2. fysikalisk-kemisk behandling,

3. förbehandling av avfall för förbränning, eller

4. samförbränning eller behandling av slagg eller aska.

Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda mängden
avfall är större än 12 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28 kap. 1 eller 2 §
eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

50 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.406 gäller för
anläggning för att återvinna, eller en anläggning för att
återvinna eller bortskaffa, annat avfall än farligt avfall
genom biologisk behandling, förbehandling av avfall för
förbränning eller samförbränning, behandling av slagg eller
aska eller fragmentering av metallavfall, om

1. den tillförda mängden avfall är större än 18 500 ton per
kalenderår, eller

2. den tillförda mängden avfall är större än 25 000 ton per
kalenderår och verksamheten består av endast anaerob
biologisk behandling.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 1 eller 2 § eller
enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

51 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.410 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen
är större än 100 000 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17,
22–37, 44 och 45 §§.

52 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.420 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall, om den mängd avfall som tillförs anläggningen
är större än 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17,
22–37 och 44–51 §§.

53 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 90.430 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat avfall än
farligt avfall, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av 1, 2, 6–10, 13–17, 22–37,
44, 45 och 49–52 §§.

54 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.435 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall
enligt ett förfarande som anges i R2, R5, R6, R7, R8 eller R9
i bilaga 2 eller i D4, D8, D9, D13 eller D14 i bilaga 3 till
avfallsförordningen (2011:927), om den tillförda mängden
farligt avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18, 19, 38 eller 39 §.

55 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.440 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall,
om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i
anläggningen kommer från andra inrättningar och den tillförda
mängden avfall är större än 2 500 ton per kalenderår.

Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är tillstånds-
eller anmälningspliktig enligt någon av 4, 5, 8, 11–14,
18–26, 30–34, 38–48 och 54 §§.

56 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.450 gäller för
anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt avfall,
om huvuddelen av det avfall som avses att bli behandlat i
anläggningen kommer från andra inrättningar.

Tillståndspliken gäller inte

1. förorenade uppgrävda massor, eller

2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig
enligt någon av 4, 5, 8, 11–14, 18–26, 30–34, 38–48, 54 och
55 §§.

56 a § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.451 gäller för
anläggning för att återvinna avfall genom sådant yrkesmässigt
omhändertagande av fartyg som omfattas av Europaparlamentets
och rådets förordning (EU) nr 1257/2013 av den 20 november
2013 om återvinning av fartyg och om ändring av förordning
(EG) nr 1013/2006 och direktiv 2009/16/EG, i den ursprungliga
lydelsen. Förordning (2015:23).

Långtidslagring, djupt bergförvar och underjordsförvar

57 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.455 gäller för
anläggning för permanent lagring av kvicksilveravfall med
minst 0,1 viktprocent kvicksilver i djupt bergförvar.

58 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.456 gäller för
underjordsförvar av mer än totalt 50 ton farligt avfall.

59 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.457 gäller för
underjordsförvar av farligt avfall, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 58 §.

60 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.458 gäller för
underjordsförvar av annat avfall än farligt avfall.

Radioaktivt avfall

61 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.460 gäller för
anläggning för behandling av högaktivt radioaktivt avfall,
slutförvaring av radioaktivt avfall eller lagring av
radioaktivt avfall.

62 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.470 gäller för
anläggning för bearbetning, lagring, slutförvaring eller
annan hantering av använt kärnbränsle, kärnavfall eller annat
radioaktivt avfall enligt lagen (1984:3) om kärnteknisk
verksamhet eller strålskyddslagen (1988:220), om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 61 §.

Lagring och avskiljning av koldioxid

63 § Tillståndsplikt A och verksamhetskod 90.480 gäller för
anläggning för geologisk lagring av koldioxid.

Tillståndsplikten gäller inte om den planerade lagringen
uppgår till högst 100 000 ton och görs för forskning,
utveckling eller prövning av nya produkter eller processer.
Förordning (2014:23).

64 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 90.490 gäller för
anläggning för avskiljning av koldioxidströmmar för geologisk
lagring av koldioxid. Förordning (2014:23).

30 kap. Skjutfält, skjutbanor och sportanläggningar

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 92.10 gäller för
skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen (kaliber
större än 20 millimeter) eller för sprängningar av
ammunition, minor eller andra sprängladdningar.

2 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.20 gäller för
skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus
med skarp ammunition till finkalibriga vapen (kaliber mindre
än 20 millimeter) för mer än 5 000 skott per kalenderår.

3 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 92.30 gäller för
permanent tävlings-, tränings- eller testbana för
motorfordon.

31 kap. Textiltvätterier

1 § Anmälningsplikt C och verksamhetskod 93.10 gäller för
tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.

Anmälningsplikten gäller inte om

1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1
§, eller

2. verksamheten är anmälningspliktig enligt 19 kap. 3 §.

32 kap. Begravningsverksamhet

1 § Tillståndsplikt B och verksamhetskod 93.20 gäller för
krematorium.

Övergångsbestämmelser

2013:251

1. Denna förordning träder i kraft den 18 juni 2013.

2. Ett beslut eller en dom om tillstånd eller en anmälan
enligt en bestämmelse som fanns i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och där en motsvarande
bestämmelse finns i denna förordning ska fortsätta gälla för
sådana verksamheter som omfattas av 2–32 kap. denna
förordning. Sådana beslut och domar ska anses meddelade
enligt de motsvarande bestämmelserna i denna förordning. Även
en anmälan ska anses gjord enligt de motsvarande
bestämmelserna i denna förordning.

3. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före
ikraftträdandet och som inte omfattas av tillstånd enligt 5 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd eller motsvarande äldre bestämmelser, om
verksamheten blir tillståndspliktig genom denna förordning.
Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 7
juli 2015. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den
som bedriver verksamheten lämnat in en ansökan om tillstånd
till tillståndsmyndigheten senast den 7 juli 2015 och
tillståndsmyndigheten inte beslutar något annat.
4. Det som sägs i punkten 3 gäller inte om
tillsynsmyndigheten enligt 9 kap. 6 a § miljöbalken har
förelagt verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd.

5. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före
ikraftträdandet och som inte omfattas av tillstånd eller har
anmälts enligt 5 eller 21 § förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller motsvarande äldre
bestämmelser, om verksamheten blir anmälningspliktig genom
denna förordning. Verksamheten får fortsätta att bedrivas
till och med den 7 juli 2015. Därefter får verksamheten
bedrivas endast om verksamheten är anmäld senast den 7 juli
2015.

2015:23

1. Denna förordning träder i kraft den 15 mars 2015.
Förordning (2015:118).

2. Följande gäller för en verksamhet som har påbörjats före
den 15 mars 2015 och som inte har tillstånd enligt
miljöprövningsförordningen (2013:251) eller motsvarande äldre
bestämmelser, om tillståndsplikt införs genom 29 kap. 56 a §.
Verksamheten får fortsätta att bedrivas till och med den 31
december 2015. Om verksamhetsutövaren senast den 31 december
2015 har gett in en ansökan om tillstånd till
tillståndsmyndigheten, får verksamheten därefter fortsätta
att bedrivas till dess tillståndsfrågan är slutligt avgjord.
Om tillståndsmyndigheten beslutar om inskränkningar för
verksamheten som ska gälla under prövningstiden eller
beslutar att verksamheten inte får bedrivas i avvaktan på att
tillståndsfrågan är slutligt avgjord, får verksamheten dock
inte bedrivas i strid med tillståndsmyndighetens beslut.
Förordning (2015:118).