Förordning (2013:255) om produktion av titandioxid

SFS nr
2013:255
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
2013-05-08

1 § Denna förordning innehåller bestämmelser om
försiktighetsmått och andra begränsningar vid produktion av
titandioxid.

Förordningen är meddelad

1. med stöd av 9 kap. 5 § miljöbalken i fråga om 2–8 §§,

2. med stöd av 26 kap. 19 § miljöbalken i fråga om 9–11 §§,
och

3. i övrigt med stöd av 8 kap. 7 § regeringsformen.

Utsläpp till vatten

2 § Från en anläggning där det bedrivs verksamhet med
produktion av titandioxid med sulfatprocess får utsläpp till
vatten i genomsnitt under ett år inte innehålla mer än 550
kilogram sulfat per ton producerad titandioxid.

3 § Från en anläggning där det bedrivs verksamhet med
produktion av titandioxid med kloridprocess får utsläpp till
vatten i genomsnitt under ett år inte innehålla

1. mer än 130 kilogram klorid per ton producerad titandioxid,
om naturligt rutil används för produktionen,

2. mer än 228 kilogram klorid per ton producerad titandioxid,
om syntetiskt rutil används för produktionen, och

3. mer än 330 kilogram klorid per ton producerad titandioxid,
om slagg används för produktionen.

Om fler än en typ av malm används för produktionen, ska för
varje malmtyp tillämpas det begränsningsvärde som enligt
första stycket gäller för malmtypen och i proportion till den
använda mängden.

Utsläpp till luft

4 § Den som på en anläggning bedriver verksamhet med
produktion av titandioxid ska vidta lämpliga åtgärder för att
förebygga att det från anläggningen släpps ut syradroppar
till luft.

5 § Från en anläggning där det bedrivs verksamhet med
produktion av titandioxid får utsläpp till luft i genomsnitt
under ett dygn inte innehålla mer än 50 milligram stoft per
kubikmeter utsläppt gas.

6 § Från förbränning eller kalcinering på en anläggning där
titandioxid produceras får utsläpp till luft i fråga om
gasformig svaveldioxid och svaveltrioxid, inklusive
syradroppar,

1. i genomsnitt under ett år inte innehålla mer än det som
motsvarar 6 kilogram svaveldioxid per ton producerad
titandioxid, och

2. i genomsnitt under en timme inte innehålla mer än det som
motsvarar 500 milligram svaveldioxid, om anläggningen är en
anläggning för koncentration av avfallssyror.

7 § Från en anläggning där det bedrivs verksamhet med
produktion av titandioxid med kloridprocess får utsläpp till
luft

1. i genomsnitt under ett dygn inte innehålla mer än 5
milligram per kubikmeter utsläppt gas, och

2. aldrig innehålla mer än 40 milligram per kubikmeter
utsläppt gas.

8 § Begränsningsvärdena i 5 §, 6 § 2 och 7 § avser gas vid
temperaturen 273,15 kelvin och trycket 101,3 kilopascal.

Kontroll av utsläpp

9 § Den som bedriver en verksamhet med produktion av
titandioxid ska se till att utsläpp som omfattas av denna
förordning kontrolleras på ett sätt som

1. är ändamålsenligt med hänsyn till behovet av att kunna
säkerställa att begränsningsvärdena följs, och

2. överensstämmer med relevanta och aktuella standarder som
har tagits fram av Europeiska standardiseringsorganisationen
(CEN-standarder) eller, om CEN-standarder saknas, standarder
som har tagits fram av internationella
standardiseringsorganisationen (ISO-standarder), eller andra
internationella eller nationella standarder som har en
likvärdig vetenskaplig kvalitet.

10 § I fråga om utsläpp till luft ska kontrollen omfatta
kontinuerlig mätning av

1. stoft,

2. gasformig svaveldioxid och svaveltrioxid som släpps ut
från förbränning eller kalcinering, om anläggningen är en
anläggning för koncentration av avfallssyror och produktionen
av titandioxid sker med sulfatprocess, och

3. klor, om produktionen av titandioxid sker med
kloridprocess.

11 § Den som bedriver en verksamhet med produktion av
titandioxid ska underrätta tillsynsmyndigheten om vilken
kontroll som görs enligt 9 och 10 §§ och om resultaten av
kontrollen. Bestämmelser om vem som är tillsynsmyndighet
finns i miljötillsynsförordningen (2011:13).

12 § Bestämmelser om tillsynen över att denna förordning
följs finns i 26 kap. miljöbalken och miljötillsynsförordningen
(2011:13).