Förordning (2013:26) om hantering av skjutvapen och ammunition som har lämnats in till en polismyndighet

SFS nr
2013:26
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
2013-01-31

1 § Denna förordning gäller hanteringen av föremål som har
lämnats in till en polismyndighet enligt lagen (2013:25) om
ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott.

2 § Polismyndigheten ska kontrollera om det finns någon känd
ägare till de skjutvapen och den ammunition som har lämnats
in. Är ägaren känd ska denne underrättas om inlämnandet. En
underrättelse behöver inte lämnas om det står klart att
ägaren har samtyckt till inlämnandet.

Underrättelsen ska delges ägaren. I underrättelsen ska ägaren
informeras om att egendomen tillfaller staten om han eller
hon inte skriftligen gör anspråk på den inom en månad från
det att han eller hon har fått del av underrättelsen.

Anspråk enligt 3 § andra stycket lagen (2013:25) om
ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott ska göras skriftligen hos
en polismyndighet.

3 § Den polismyndighet som har tagit emot skjutvapen eller
ammunition ska ha hand om egendomen till dess att

1. egendomen har lämnats ut till en ägare som har gjort
anspråk på den med stöd av 3 § andra stycket lagen (2013:25)
om ansvarsfrihet vid vissa vapenbrott, eller

2. egendomen har tillfallit staten enligt 3 § första stycket
samma lag.

4 § Statens kriminaltekniska laboratorium ska ansvara för att
de skjutvapen som har tillfallit staten förstörs.
Polismyndigheten ska ansvara för att den ammunition som har
tillfallit staten förstörs. Om egendomen behövs för ett
musealt eller militärt ändamål eller för Statens
kriminaltekniska laboratoriums verksamhet, ska dock egendomen
överlämnas till den myndighet eller inrättning som behöver
egendomen.

5 § Rikspolisstyrelsen får meddela ytterligare föreskrifter
om den kontroll som ska utföras enligt 2 § och om hanteringen
i övrigt av den egendom som avses i denna förordning.