Lag (2013:283) om bevakning ombord på svenskt fartyg

SFS nr
2013:283
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
2013-05-08

Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller för bevakning med beväpnad
säkerhetspersonal ombord på svenskt fartyg i syfte att skydda
fartyget, besättningen, passagerarna och lasten mot angrepp
av utomstående personer. Lagen gäller i fråga om fartyg som
omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
725/2004 av den 31 mars 2004 om förbättrat sjöfartsskydd på
fartyg och i hamnanläggningar och som befinner sig utanför
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

I fråga om bevakning och innehav av skjutvapen och ammunition
som kräver tillstånd enligt denna lag, tillämpas inte lagen
(1974:191) om bevakningsföretag eller vapenlagen (1996:67).

Med skjutvapen och ammunition avses i denna lag detsamma
som i 1 kap. 2 och 5 §§ vapenlagen.

Tillstånd för att anlita säkerhetspersonal för bevakning

2 § Tillstånd krävs för att en redare ska få anlita
säkerhetspersonal för bevakning som omfattas av denna lag.
Ansökan om tillstånd prövas av den myndighet som regeringen
bestämmer (tillståndsmyndigheten).

3 § Tillstånd får beviljas endast om det kan antas att

1. det finns en risk för att fartyget kan utsättas för
angrepp av utomstående personer,

2. bevakningen kommer att bedrivas på ett sakkunnigt och
omdömesgillt sätt,

3. skjutvapnen och ammunitionen är avsedda att skydda
fartyget, besättningen, passagerarna och lasten samt i övrigt
framstår som lämpliga för ändamålet,

4. säkerhetspersonalen har ändamålsenlig utbildning och även
i övrigt är lämpad att inneha skjutvapnen och ammunitionen,
och

5. bevakningen i övrigt kommer att uppfylla de krav som
ställs på bevakning av det aktuella slaget.

Vid prövning enligt första stycket ska det särskilt beaktas
att organisationen och planläggningen av bevakningen har
utformats på ett lämpligt sätt.

Ett tillstånd ska förenas med villkor i fråga om utförandet
av bevakningen, rapportering av incidenter samt
säkerhetspersonalens sammansättning, lämplighet, utbildning
och kompetens för uppdraget. Tillståndet får också förenas
med villkor i sådana frågor som anges i första stycket 2–5
och andra stycket.

4 § Tillståndet ska avse anlitande av säkerhetspersonal för
bevakning ombord på ett visst fartyg samt vara begränsat till
en viss resa eller viss tid. I tillståndet ska anges vilka
slag av skjutvapen och ammunition som säkerhetspersonalen får
inneha ombord. Tillståndet ska också förenas med villkor om
hur skjutvapen och ammunition ska förvaras på fartyget.
Giltighetstiden för ett tillstånd får vara högst två år.

5 § Säkerhetspersonalen är skyldig att följa vad som anges i
tillståndet om vilka slag av skjutvapen och ammunition som
får innehas ombord. Säkerhetspersonalen är också skyldig att
följa villkor om hur skjutvapen och ammunition ska förvaras
på fartyget.

6 § Befälhavare som enligt bestämmelserna i denna lag tar
ombord säkerhetspersonal ska se till att personalens
identitet, tidsperioden under vilken denna finns ombord samt
typ av skjutvapen, kaliber och identifikationsnummer eller
annan uppgift som kan identifiera de skjutvapen som tas
ombord antecknas i den skeppsdagbok som avses i 18 kap.
sjölagen (1994:1009). Även den mängd ammunition som tas
ombord respektive lämnar fartyget ska antecknas.

Tillsyn

7 § Tillståndsmyndigheten utövar tillsyn över att denna lag,
de föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen och
de beslut som har meddelats med stöd av lagen följs. Andra
myndigheter som regeringen bestämmer ska på begäran biträda
tillståndsmyndigheten i den utsträckning det behövs för
fullgörande av tillsynen.

Vid tillsynen ska tillståndsmyndigheten särskilt kontrollera
att de förutsättningar som anges i 3 § är uppfyllda.

8 § En redare ska lämna tillståndsmyndigheten de upplysningar
om bevakningen som den begär för sin tillsyn.
Tillståndsmyndigheten har även rätt att ta del av samtliga
handlingar som rör bevakningen ombord på redarens fartyg samt
tillträde till de berörda fartygen.

En redare ska före mars månads utgång varje år lämna en
redogörelse till tillståndsmyndigheten avseende den bevakning
som bedrivits ombord på hans eller hennes fartyg under
föregående år.

9 § Underlåter en redare att enligt 8 § lämna upplysningar,
låta tillståndsmyndigheten ta del av handlingar eller lämna
en redogörelse, får tillståndsmyndigheten förelägga redaren
att göra det. Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

10 § Tillståndsmyndigheten får förelägga en redare att vidta
de rättelser och andra åtgärder som föranleds av tillsynen.
Ett sådant föreläggande får förenas med vite.

Återkallelse av tillstånd

11 § Tillståndsmyndigheten får besluta att återkalla ett
tillstånd om de förutsättningar som anges i 3 § inte längre
är uppfyllda eller om det på grund av att fartyget bytt ägare
eller annars finns särskild anledning till återkallelse.

Ett beslut om återkallelse av ett tillstånd gäller
omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Straffbestämmelser

12 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms en
redare, eller den i en redares ställe, som uppsåtligen eller
av oaktsamhet utan tillstånd anlitar säkerhetspersonal för
bevakning som omfattas av denna lag eller lämnar osann
uppgift i fall som avses i 8 §.

13 § Till fängelse i högst ett år döms den i
säkerhetspersonalen som i samband med bevakning som omfattas
av denna lag uppsåtligen innehar skjutvapen eller ammunition
ombord utan att tillstånd till detta beviljats.

Om brottet är grovt döms till fängelse i lägst sex månader
och högst fyra år.

14 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den
som i fråga om förvaring av skjutvapen eller ammunition
uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot villkor som
meddelats med stöd av denna lag.

15 § Till böter döms en befälhavare som uppsåtligen eller av
oaktsamhet underlåter att se till att de uppgifter som enligt
6 § ska antecknas i skeppsdagboken redovisas på ett korrekt
och fullständigt sätt.

Överklagande

16 § Tillståndsmyndighetens beslut i ärenden om tillstånd
enligt 2–5 §§, om föreläggande vid vite enligt 9 och 10 §§
och om återkallelse av tillstånd enligt 11 § får överklagas
till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till
kammarrätten.
Bemyndigande och avgifter

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
får meddela ytterligare föreskrifter om bevakning som
omfattas av denna lag samt om tillstånd för och tillsyn över
bevakningen.

18 § För prövning av en ansökan om tillstånd och för tillsyn
får avgifter tas ut av tillståndsmyndigheten.